Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia opodatkowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M2EO
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia opodatkowania
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 3 (4*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 3 (4*30h)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami ekonomii opodatkowania, a następnie na ich tle, przyjrzenie się stosowanym konstrukcjom podatkowym w Polsce i na świecie, z punktu widzenia ekonomicznej teorii opodatkowania. Poruszane zagadnienia nie są omawiane na innych przedmiotach o charakterze podstawowym (mikroekonomia, makroekonomia, finanse), dotyczą natomiast, posiadających bardzo bogatą literaturę ekonomiczną w jęz. angielskim, zagadnień ekonomicznych dotyczących opodatkowania i jego efektywności. Ich poznanie pozwala ocenić sensowność różnych proponowanych reform podatkowych i zrozumieć przyczyny takiego a nie innego ukształtowania systemów podatkowych.

Zaliczenie na podstawie sprawdzianu wielokrotnego wyboru i pytań otwartych oraz referatu będącego pisemną recenzją naukowego artykułu anglojęzycznego na zadany przez wykładowcę temat.

Pełny opis:

1. Pojęcie podatku, elementy podatku, rodzaje podatków, zasady opodatkowania, typy progresji podatkowej.

2. Efektywność opodatkowania (zmiany zachowań podatników, koszty administracyjne i koszty dostosowania) i opodatkowanie produkcji nieefektywnej społecznie (zanieczyszczenia, opodatkowanie majątku zbędnego) Zewnętrzne efekty opodatkowania (excess burden of taxation).

3. Teorie optymalnego opodatkowania (Optymalne opodatkowanie dóbr, optymalne opodatkowanie dochodów, krańcowy koszt funduszy). Efektywność podatków z punktu widzenia ekonomii politycznej.

4. Podatki, jako bodźce. Wspieranie inwestycji i rozwoju za pomocą podatków, wpływ podatków na podaż pracy. Wpływ opodatkowania na podejmowanie ryzyka przez podatników i strukturę finansowania działalności przez przedsiębiorstwa. Wpływ podatków na akumulację kapitału ludzkiego (modele nakładających się pokoleń i cyklu życia).

5. Unikanie i uchylanie się od opodatkowania. Model Allinghama-Sandmo i jego rozszerzenia. Wyniki badań empirycznych. Aspekty psychologiczne unikania opodatkowania. Teoria prospektywna w opodatkowaniu. Dynamiczna teoria abolicji podatkowej. Doświadczenia abolicyjne na świecie.

6. Problemy administracji podatkowej. Kontrola podatników z punktu widzenia teorii agencji i teorii gier. Sposoby wynagradzania kontrolerów. Modele korupcji w administracji (zwykła korupcja, wymuszenia korupcyjne – sposoby przeciwdziałania).

7. Sprawiedliwość, równość i oddziaływanie podatków na dystrybucję dochodów. Efekty dystrybucyjne opodatkowania i sposób ich kalkulacji. Nieoptymalność malejącej użyteczności krańcowej, jako przesłanki opodatkowania progresywnego. Progresja podatkowa i jej uzasadnienie. Podatki od grzechu, jako podatki pozytywnie odbierane społecznie. Opodatkowanie dochodów w gospodarstwie domowym (w tym rozwiązania prorodzinne). Opodatkowanie spadków i darowizn w zależności od motywu.

8. Międzynarodowe aspekty opodatkowania. Międzynarodowa konkurencja podatkowa: doskonała konkurencja Tiebout, szkodliwa konkurencja Zodrowa-Mieszkowskiego, teoria aglomeracji, model wypłacalności finansowej. Oazy podatkowe – przyczyny, klasyfikacja, metody wykorzystania.

Literatura:

F. Grądalski, „Wstęp do teorii opodatkowania”, SGH, Warszawa 2004

F. Grądalski, „System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania”, SGH, Warszawa 2005

S. James, C. Nobes, “The Economics of Taxation”, Prentice Hall Europe, London 1997/98

J. Kudła, „Ekonomiczne problemy kosztów opodatkowania i nielegalnego unikania podatków”, Nasz Dziennik, Warszawa 2004

J. Kudła, „Ekonomia opodatkowania międzynarodowego”, Difin, Warszawa 2013

Uzupełniająco:

W. G. Gale, J. R. Hines, J. Slemrod, Rethinking estate and gift taxation, Washington 2001

W. B. Hildreth, J. A. Richardson, "Handbook on taxation", Marcel Dekker, New York 1999

B. Salanie, "The Economics of taxation", MIT Press, London 2003

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie następujące pojęcia i modele dotyczące: przerzucalności opodatkowania, efektywności opodatkowania, uchylania się i unikania opodatkowania, sprawiedliwości oraz konkurencji podatkowej.

Student potrafi rozpoznać podstawowe problemy stosowania podatków, wykorzystując w tym celu formalne modele ekonomiczne. Student potrafi uzasadnić swoje poglądy dotyczące skutków zastosowania określonych konstrukcji podatkowych oraz potrafi oceniać proponowane reformy systemu podatkowego.

Student ma świadomość wpływu ekonomii na zachowania podmiotów opodatkowanych. Student krytycznie analizuje wybrane artykuły ekonomiczne z literatury zagranicznej.

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Student przystępujący do zaliczenia będzie musiał wykazać się znajomością przedstawionych teorii, konstrukcji podatkowych i ich cech.

Student jest zobowiązany uczestniczyć w zajęciach (maksymalnie dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności, większa liczba nieobecności wymaga napisania dodatkowego referatu/ów), zaliczyć test jednokrotnego wyboru zawierający około 30 pytań. Ponadto student może podwyższyć swoją ocenę o maksymalnie jeden stopień, pisząc referat na podstawie anglojęzycznego artykułu naukowego wybranego przez prowadzącego z podanego zakresu tematów. W referacie oceniana będzie: terminowość, strona techniczna, prezentacja problemu badawczego i krytyczna analiza wniosków lub metody zawartej w artykule. Najwyższe wagi ma terminowość i analiza artykułu (wkład własny studenta w referacie).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Kudła
Prowadzący grup: Janusz Kudła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)