Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie rynków finansowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M2FiRMRF
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Modelowanie rynków finansowych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów magisterskich drugiego stopnia - FIiR
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne

Finanse, Ekonometria, Analiza szeregów czasowych

Wymagania formalne

Finanse: Analiza i wycena akcji i obligacji, teorie portfelowe i modele rynku kapitałowego (model Sharpe’a, model CAPM, teoria arbitrażu cenowego APT), struktura terminowa stóp procentowych (krzywa rentowności);

Ekonometria: MNW, modele panelowe (model z efektami stałymi, model z efektami zmiennymi, test Hausmana);

Założenia wstępne

Finanse, Ekonometria


Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest sformalizowana analiza rynków finansowych oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego modelowania i prognozowania podstawowych wskaźników finansowych charakteryzujących te rynki. Najważniejszą rolę wśród tych wskaźników będą odgrywać ceny i stopy zwrotu instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku kapitałowym i walutowym, a więc przede wszystkim akcji, obligacji i walut. W pierwszej połowie semestru przedstawione zostaną (również przez studentów) najważniejsze elementy potrzebne do samodzielnych prac uczestników wraz z prostymi przykładami prac empirycznych i ich implementacją w programie STATA. Pozostałe zajęcia poświęcone będą prezentacjom prac wykonanych przez ich uczestników. Niezbędnym warunkiem zaliczenia kursu jest uczęszczanie na zajęcia.

Pełny opis:

. Wprowadzenie: przypomnienie podstawowych pojęć z finansów, matematyki, statystyki i ekonometrii. Ceny aktywów finansowych i ich stopy zwrotu (dochodowości), równowaga rynkowa.

Literatura: Brooks, r 3,Cuthbertson, r.1.

2. Modele normalnych stóp zwrotu: CAPM, APT i rozszerzenia CAPM. Przykłady empiryczne na podstawie literatury.

Literatura: Brooks, r 4, Cuthbertson, r.8.

3. Zajęcia laboratoryjne w programie STATA

4. Pojęcie efektywności rynku finansowego. Hipoteza rynku efektywnego (słaba, półsilna i silna). Empiryczne wyniki testowania efektywności rynku akcji.

Literatura: Brooks, r. 9,Cuthbertson, r. 5 i 6, Czekaj i in., Szyszka.

5. Możliwości prognozowania cen i dochodów z aktywów finansowych. Hipoteza błądzenia przypadkowego (random walk) i jej empiryczne testy. Wyniki współczesnych badań rynków dojrzałych.

Literatura: Brooks, r .5,7; Cuthbertson, r. 11-13, Cohrane r. 1.

6. Zajęcia laboratoryjne w programie STATA

7. Modelowanie zmienności - modele ARCH-GARCH.

Literatura: Brooks, r.8; Cuthbertson, r.5; Cochrane, r.1 .

8. Zajęcia laboratoryjne w programie STATA

9. Terminowa struktura stóp procentowych

Literatura: Cuthbertson, r. 14.

10. Rynek walutowy. Podstawowe teorie kursu walutowego (PPP, UIP) i ich testowanie. Mikrostruktura rynku

Literatura: Brooks, r 7, Cuthbertson, r. 11 – 13., Brzeszczyński i Kelm.

11. Zajęcia laboratoryjne w programie STATA

12-15: prezentacje studenckie.

Literatura:

Literatura ( max 65 tys. znaków)

Obowiązkowa:

C. Brooks, Introdutory Econometrics for Finance, 2008, CUP, Cambridge.

Cuthbertson, Nitzsche, Quantitative Financial Economics, Wiley, Chichester 2004.

J.H. Cochrane, Asset Pricing, Princeton University Press, Princeton 2001.

J. Czekaj i in., Efektywnośc giełdowego rynku akcji, PWN, Warszawa 2001.

Uzupełniająca:

J. Brzeszczyński i R. Kelm, Ekonometryczne modele rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa 2002.

J.Y.Campbell, A.W.Lo, A.C.MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton 1997.

A.Szyszka, Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, AE, Poznań 2003.

oraz wybrane artykuły empiryczne wskazane przez prowadzących podczas pierwszych zajęć.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie założenia najpopularniejszych modeli formalnych używanych w analizie rynków finansowych oraz rozumie ich podstawy ekonomiczne i matematyczne. Ma pogłębioną wiedzę na temat podstawowych technik wykorzystywania tych modeli w badaniach empirycznych

Student posiada szerokie i pogłębione umiejętności doboru właściwej koncepcji i modelu formalnego do analizy rynków finansowych. Student umie nie tylko zaprojektować i przeprowadzić badanie empiryczne, ale poprawnie zinterpretować jego wyniki i poprawnie sformułować raport z całego badania.

Student zyskuje ponadto umiejętności pracy grupowej, gdyż większość projektów wykonywana jest w małych grupach.

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie:

1) wykonania projektu zaliczeniowego będącego ćwiczeniem modelowym na dowolny ale uzgodniony z prowadzącym temat: 60% oceny;

2) prezentacja wyników projektu zaliczeniowego w trakcie zajęć: 20% oceny;

3) aktywności na zajęciach: 20% oceny;

Student nie uczęszczający na zajęcia nie będzie oceniony.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Kokoszczyński
Prowadzący grup: Ryszard Kokoszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Kokoszczyński
Prowadzący grup: Ryszard Kokoszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)