Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ryzyko finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M2FiRRF
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ryzyko finansowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów magisterskich drugiego stopnia - FIiR
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):


Wymagania wstępne

Finanse I Wymagania formalne

Znajomość podstawowych pojęć i modeli stosowanych w finansach

Założenia wstępne

Bankowość komercyjna, proste umiejętności obliczeniowe


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z nowoczesnymi formami oceny i zarządzania ryzykiem płynności, stóp procentowych, walutowym oraz kredytowym ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka w instytucjach finansowych. W części wykładowej zostaną przedstawione podstawy teoretyczne technik stosowanych do pomiaru i zarządzania w/w rodzajami ryzyk. Te same koncepcje od strony praktycznej będą prezentowane w części ćwiczeniowej.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest ocena z egzaminu pisemnego w formie odpowiedzi na pytania typu tak/nie z wyjaśnieniem (80%) oraz zaliczenie ćwiczeń (20%).

Pełny opis:

• Pojęcie ryzyka i jego znaczenie dla zarządzania ryzykiem w instytucji finansowej, klasyfikacja ryzyka (płynności, stóp procentowych, walutowe, kredytowe, operacyjne, inne podziały). Regulacje prawne mające wpływ na zarządzanie ryzykiem finansowym.

• Ryzyko płynności – tradycyjne metody zarządzania i metody wykorzystujące aktywne zarządzanie pasywami przez emisję papierów wartościowych, zastosowanie portfela replikującego.

• Ryzyko płynności – tradycyjne metody pomiaru: wskaźniki płynności, luka płynności. Wady i zalety luki płynności.

• Ryzyko rynkowe i jego rodzaje. Ryzyko stopy procentowej – przyczyny występowania i rodzaje, modelowanie stóp procentowych w ujęciu statycznym (modele oszczędne, splajnowe), wprowadzenie do modelowania losowej ewolucji stopy chwilowej, metody pomiaru ryzyka stopy procentowej (metoda luki – gap, limity, duracja i jej rozwinięcia).

• Ryzyko stopy procentowej – Metody zarządzania: analiza okresowa (wrażliwości) – duracja i jej interpretacje, wypukłość, velocity. Szczególne formy ustalania duracji dla instrumentów bankowych: duracja efektywna, duracja elastycznościowa, przykłady duracji stochastycznej.

• Przedziały możliwych celów w zarządzaniu ryzykiem stóp procentowych, dynamiczne zmiany krzywej dochodowości w cyklu koniunkturalnym, dopasowywanie zajmowanej pozycji przez bank w celu ograniczenia ryzyka, w tym przy wykorzystaniu instrumentów terminowych.

• Ryzyko walutowe - pomiar ryzyka, pozycje walutowe i limity, zalecenia nadzoru bankowego (Komisji Nadzoru Bankowego).

• Ryzyko walutowe – wykorzystanie miary wartości ryzykowanej - value at risk (VaR) dla pozycji walutowych. Cechy VaR i sposoby jej szacowania (metody historyczna, wariancji-kowariancji i Monte Carlo). Specyficzne sposoby obliczania VaR (warunkowa VaR, VaR wyliczana z ogona rozkładu itp.). Testowanie wsteczne (back-testing), testy warunków skrajnych (stress-testing).

• Pojęcie ryzyka kredytowego i jego znaczenie na tle innych ryzyk finansowych. Różnice pomiędzy ryzykiem w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach. Ryzyko przedkredytowe, kredytowe i postkredytowe. Rola reguł nadzorczych, ze szczególnym naciskiem na postanowienia Nowej Umowy Kapitałowej (Basel II). Zarządzanie ryzykiem: identyfikacja, pomiar, modelowanie, monitorowanie.

• Pomiar ryzyka przedkredytowego – ocena skłonności do spłaty zobowiązania (scoring i rating kredytowy – różnice) oraz zdolności finansowej do spłaty. Ocena na tle wymogów kapitałowych. Analiza wskaźnikowa wybranych podmiotów według tabel punktowych (indywidualny pożyczkobiorca i przedsiębiorstwo).

• Ryzyko kredytowe. Problem asymetrii informacji przy doborze portfela kredytowego, dywersyfikacja zaangażowania kredytowego. Wpływ poziomu ryzyka kredytowego na wynik finansowy banku (MSR 39). Modele migracji kredytów i modele niewypłacalności (KMV Model, Risk Metrics, Credit Risk Plus, Credit Portfolio).

Literatura:

1. C. Alexander, “Handbook of risk management and analysis”, John Wiley and Sons, Chichester 2008

3. P. Best, "Wartość narażona na ryzyko", Wydawnictwo ABC, Kraków 2000

5. D. DeRosa, „Managing foreign exchange risk”, Irwin, Cambridge 1996

6. K. Jackowicz, „Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej metoda duracji”, PWN Warszawa 1999

7. K. Jajuga, "Zarządzanie ryzykiem", PWN, Warszawa 2007

8. K. Jajuga, Z. Krysiak, "Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych", praca zbiorowa, Związek Banków Polskich, Warszawa 2004

10. Z. Krysiak, "Ryzyko kredytowe a wartość firmy", Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

13. A. Saunders, „Metody pomiaru ryzyka kredytowego, Wydawnictwo Wolters Kluwers Polska, Kraków 2001

14. D. Uyemura, D. van Deventer, „Zarządzanie ryzykiem finansowym w bankach”, Związek Banków Polskich, Warszawa 1997

15. W. Żółtkowski, "Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce", CeDeWu, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Student zna przedstawione na zajęciach metod oceny i zarządzania ryzykiem: płynności, stóp procentowych, walutowym oraz kredytowym w instytucjach finansowych. S2A_W03, S2A_W06, S2A_W11

Student posiada umiejętność tworzenia prostych modeli pozwalających na kalkulowanie różnych rodzajów ryzyka w arkuszu kalkulacyjnym lub przy wykorzystaniu oprogramowania ekonometrycznego. Potrafi przedstawić jak mierzy się poszczególne rodzaje ryzyk i ograniczyć ich wpływ na wyniki i wartość instytucji finansowej. S2A_U01, S2A_U02, S2A_U03, S2A_U04, S2A_U06, S2A_U07, S2A_U08, S2A_U9

Student ma świadomość jak zarządzanie ryzykiem może ograniczyć wysokość wymogów kapitałowych i zapewnić przestrzeganie norm ryzyka. Student wykazuje dyscyplinę w terminowej realizacji wymogów zaliczeniowych.S2A_K01, S2A_K03, S2A_K04, S2A_K06, S2A_K07

Metody i kryteria oceniania:

Przewiduje się zaliczenie pisemne w formie odpowiedzi na pytania typu tak/nie z wyjaśnieniem. Przy czym ocenie podlega tylko wyjaśnienie. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Ocena końcowa to 80% oceny z egzaminu i 20% oceny z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Kudła
Prowadzący grup: Janusz Kudła, Kamil Rusak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Kudła
Prowadzący grup: Janusz Kudła, Kamil Rusak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)