Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ewaluacja wpływu polityk publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PL3SL230A
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ewaluacja wpływu polityk publicznych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest zapoznanie się z nowoczesnymi metodami oceny wpływu programów publicznych. Omówione zostaną eksperymentalne i quasi-eksperymentalne metody oceny polityk/programów publicznych, których znaczenie dynamicznie rośnie w ostatnich latach. Metody te służą ocenie zależności przyczynowo-skutkowych między programem publicznym a spodziewanymi efektami. Inaczej mówiąc, są to metody, które pozwalają jednoznacznie ocenić realny wpływ danego programu na sytuację jego odbiorców. Metody te coraz częściej wymagane są przy ocenie projektów finansowanych ze środków europejskich, programów realizowanych przez instytucje międzynarodowe, np. Bank Światowy, czy też rutynowo wprowadzane jako metody oceny programów rynku pracy lub innych polityk publicznych w krajach anglosaskich i skandynawskich. Znajomość tych metod jest wciąż niewielka a zapotrzebowanie na ekspertów potrafiących przeprowadzić ewaluację wpływu tymi metodami w kraju i zagranicą jest coraz większe.

Pełny opis:

Podczas seminarium przedstawione zostaną główne metody oceny wpływu (eksperymenty z grupą kontrolną, metoda regresji nieciągłej, metoda różnic w różnicach oraz metody propensity score matching). Następnie studenci przygotują własne analizy dostępnych danych celem oceny wpływu wybranego programu z dowolnej dziedziny lub też dokonają przeglądu istniejących badań ze wskazaniem na możliwe zastosowanie takich metod. Przykłady zastosowań zostaną przedstawione w programie Stata, które w łatwy sposób mogą być dostosowane do innych programów publicznych, którymi zainteresowani będą uczestnicy seminarium.

Program zajęć:

1. Wykłady wprowadzające omawiające konkretne metody oceny wpływu: eksperymenty z grupą kontrolną, metoda regresji nieciągłej, metoda różnic w różnicach oraz metody propensity score matching.

2. Wprowadzenie i przykłady zastosowań w programie Stata.

3. Prezentacje studentów dotyczące oceny wpływu wybranych polityk publicznych.

4. Praca własna celem przygotowania analizy wybranych polityk publicznych w oparciu o dostępne dane empiryczne.

5. Przygotowanie pracy licencjackiej opisującej wyniki własnych badań lub też dokonującej przeglądu badań i wskazanie właściwego podejścia celem oceny wpływu wybranych polityk publicznych.

Literatura:

Impact Evaluation in Practice - Second Edition, World Bank. Dostępne na: http://www.worldbank.org/en/programs/sief-trust-fund/publication/impact-evaluation-in-practice

Efekty uczenia się:

Do zaliczenia zajęć wymagana będzie 1) podstawowa wiedza dotycząca metod ewaluacji a przede wszystkim metod oceny wpływu 2) umiejętność pisania pracy dyplomowej w oparciu o własne badania empiryczne lub przegląd istniejących badań, która umożliwi napisanie pracy licencjackiej a w przyszłości ułatwi pracę nad pracą magisterską.

Wiedza:

Po ukończeniu zajęć student posiada dogłębną wiedzę z tematyki dotyczącej własnej pracy, a także polityk publicznych w interesującej go dziedzinie oraz metod oceny wpływu.

Umiejętności:

Student potrafi analizować dane z badań empirycznych i ocenić metody stosowane w analizach.

Student potrafi zebrać i przeprowadzić przegląd literatury.

Student potrafi przełożyć wyniki badań na język przydatny dla oceny i budowania polityki publicznej opierającej się o wyniki badań.

Student potrafi opisać postawić hipotezy badawcze, zaproponować różne metody ich weryfikacji, przeprowadzić własne badania oraz opisać w klarowny sposób ich wyniki.

Kompetencje społeczne:

Student potrafi komunikować w sposób klarowny i zwięzły wnioski płynące z przeglądu badań oraz wyniki własnych badań.

Student potrafi odnieść wyniki własnych badań do rzeczywistych polityk publicznych oraz kluczowych dyskusji ich dotyczących.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium w I semestrze:

- na podstawie konspektu pracy licencjackiej

Zaliczenie seminarium w II semestrze:

- na podstawie postępów w przygotowaniu pracy licencjackiej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Jakubowski
Prowadzący grup: Maciej Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)