Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Empiryczna analiza polityki pieniężnej i fiskalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PL3SL256B
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Empiryczna analiza polityki pieniężnej i fiskalnej
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 14.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej. Tematyka zajęć obejmuje sposoby funkcjonowania i prowadzenia polityki pieniężnej i fiskalnej przez współczesne banki centralne oraz rządy. Seminarium przeznaczone jest dla studentów trzeciego roku. Zaliczenie zajęć następuje wraz ze złożeniem pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami polityki pieniężnej i fiskalnej oraz przygotowanie ich do napisania pracy licencjackiej związanej z tematyką seminarium. Tematyka prac licencjackich obejmować może następujące zagadnienia:

- Polityka pieniężna w czasie globalnego kryzysu finansowego

Czy polityka pieniężna przyczyniła się do kryzysu? Niekonwencjonalne metody w polityce pieniężnej (luzowanie ilościowe, ujemne stopy procentowe). Rola banków centralnych w zapewnianiu stabilności finansowej. Polityka pieniężna a polityka makroostrożnościowa.

- Zerowe stopy procentowe, deflacja, pułapka płynności

Co powinny robić banki centralne, gdy nominalne stopy procentowe znajdują się na zerowej granicy stóp procentowych. Czym jest pułapka płynności. Jakie są sposoby wyjścia z pułapki płynności.

- Przejrzystość polityki pieniężnej.

Na czym polega i dlaczego istotna jest przejrzystość polityki pieniężnej? Polityka informacyjna banków centralnych. Wpływ informacji o polityce pieniężnej na rynki.

- Oczekiwania inflacyjne

Rola oczekiwań inflacyjnych w makroekonomii. Sposoby pomiaru oczekiwań inflacyjnych. Wykorzystanie miar oczekiwań inflacyjnych przez banki centralne.

- Prognozy banku centralnego

Przygotowywanie i wykorzystywanie prognoz przez banki centralne. Wpływ publikacji prognoz banków centralnych. Forecast targeting.

- Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej

Różne kanały transmisji impulsów polityki pieniężnej. Wielkość wpływu zmiany stopy procentowej na inflację i PKB.

- Interakcje między polityką pieniężną i fiskalną

„Nieprzyjemna arytmetyka monetarystyczna” i fiskalna teoria poziomu cen. Zjawisko dominacji fiskalnej. Potrzeba koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej.

- Stabilność fiskalna

Na czym polega i w jaki sposób jest oceniana stabilność fiskalna kraju?

- Kryzys zadłużenia w Europie.

Jakie były przyczyny i skutki kryzysu zadłużenia w krajach europejskich? Jaki jest wpływ sytuacji fiskalnej kraju na rynki finansowe?

Pierwsze zajęcia poświęcone będą na omówienie wymogów stawianych przed pracami licencjackimi oraz zakresu tematyki seminarium. Kolejne zajęcia polegać będą na prezentowaniu przez uczestników seminarium konspektów, przeglądu literatury, postępów prac i wyników.

Literatura:

Literatura dostosowana indywidualnie do tematyki pracy licencjackiej, ustalona w trakcie zajęć.

Pomocne mogą być następujące pozycje:

“Monetary Policy Frameworks in a Global Context”, red. Mahadeva L, Sterne G., Routledge, Londyn 2000.

„Polityka pieniężna”, red. Sławiński A., C.H. Beck, Warszawa 2011

Kokoszczyński R., 2004, „Współczesna polityka pieniężna w Polsce”, PWN, Warszawa.

Svensson, Lars E.O., 2011, "Inflation Targeting," rozdz. 22 w: red. Friedman B., Woodford M., “Handbook of Monetary Economics”, Volume 3b, Elsevier.

Barro R.J., Gordon D.B., 1983, “Rules, Discretion and Reputation in a Model of Monetary Policy”, Journal of Monetary Economics, Vol. 12, No. 1, s. 101-121.

Demchuk O., Łyziak T., Przystupa J., Sznajderska A., Wróbel E., 2012, „Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Co wiemy w 2011 roku?, NBP, Materiały i Studia nr 270.

Kydland F.E., Prescott E.C., 1977, “Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans”, Journal of Political Economy, Vol. 85, No. 3, s. 473-491.

Sargent T., Wallace N., 1981, Some Unpleasant Monetarist Arithmetic, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, Fall, s. 1-17.

Woodford M., 2001, “Fiscal Requirement for Price Stability”, Journal of Money, Credit, and Banking, 33(3).

Woodford M., 2012, "Inflation Targeting and Financial Stability," Sveriges Riksbank Economic Review 2012:1, 7-32.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium student:

- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy działań podejmowanych przez banki centralne i rządy w zakresie prowadzenia polityki pieniężnej i fiskalnej oraz ich skutków,

- potrafi sformułować cel badawczy, postawić hipotezy oraz dobrać odpowiednie dane empiryczne i metody analizy w celu weryfikacji postawionych hipotez;

- potrafi dobrać odpowiednią literaturę i dokonać jej krytycznej analizy;

- zna metody i narzędzia analiz makroekonomicznych, w tym techniki pozyskiwania danych;

- posiada umiejętność przygotowania pracy licencjackiej, poprawnej z punktu widzenia wymogów formalnych i merytorycznych;

- potrafi przedstawić wyniki swojej pracy w formie referatu, sformułować wnioski i dokonać syntezy najważniejszych informacji;

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy w czasie zajęć (przedstawienie planu pracy, przygotowanie przynajmniej jednej prezentacji dotyczącej tematyki pracy dyplomowej), ocena złożonej pracy licencjackiej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Mackiewicz-Łyziak
Prowadzący grup: Joanna Mackiewicz-Łyziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)