Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teatr, muzyka, cyfryzacja. Ekonomia kultury i cyfrowej rozrywki.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PL3SL264A
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teatr, muzyka, cyfryzacja. Ekonomia kultury i cyfrowej rozrywki.
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie przez studentki i studentów prac licencjackich dotyczących ekonomii kultury oraz cyfrowej rozrywki pod opieką prowadzących zajęcia. Kreatywność, niezbędna w procesie tworzenia dóbr i usług kultury, jest rozpoznawana jako siłą napędową przyszłej gospodarki. Sektor kultury wraz z, szerzej rozumianym, sektorem kreatywnym, zapewniają zatrudnienie coraz większej części społeczeństwa w Polsce i UE.

Tematyka seminarium obejmuje m.in. analizę popytu na dobra i usługi kultury, jak i ich podaży, ekonomiczną analizę publicznych dotacji dla kultury czy rynku pracy artystów. W kontekście cyfryzacji sektorów kreatywnych obejmuje także m.in. przebieg cyfryzacji, dystrybucję, algorytmy, kreatywność, wpływ COVID-19 na trendy, crowdfunding, internetowy patronat, piractwo internetowe, VR i wiele innych.

Pełny opis:

Ekonomia kultury to analiza zjawisk z obszaru kultury, głównie sztuki, za pomocą różnych narzędzi ekonomicznych i ekonometrycznych. Obejmuje zarówno analizę popytu na dobra i usługi kultury (np. analiza preferencji uczestników kultury), jak i ich podaży (np. efektywność instytucji kultury), ekonomiczną analizę publicznych dotacji dla kultury czy rynku pracy artystów.

Cyfryzacja zmieniła sektory kreatywne, a nowe modele biznesowe przekładają się na ich ciągłą ewolucję. Tematy spójne z zakresem seminarium obejmują wszystkie zagadnienia dotyczące sektorów kreatywnych, a więc m.in. cyfryzację, dystrybucję, algorytmy, kreatywność, wpływ COVID-19 na trendy, crowdfunding, internetowy patronat, piractwo internetowe, VR i wiele innych.

W pierwszej części seminarium przybliżymy tematy mieszczące się w obszarze ekonomii kultury i sektora kreatywnego, wskażemy główne metody badawcze i źródła danych stosowane do badania wskazanych zagadnień. Omówiona zostanie oczekiwana forma prac dyplomowych (zasady przygotowania, składania i oceny prac, struktura pracy, zasady edycji) z ukierunkowaniem na format artykułów naukowych.

W drugiej części praca odbywać się będzie z dyplomant(k)ami indywidualnie. Pomożemy poprawnie sformułować problem badawczy, dobrać literaturę naukową i metody, znaleźć dane i napisać wysokiej jakości pracę dyplomową.

Literatura:

Towse, R. (2011) „Ekonomia kultury. Kompendium”, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.

Smith, M.D. and Telang, R. (2017) Streaming, Sharing, Streaming – Big Data and the Future of Entertainment. MIT Press.

Inne: literatura dobrana do zagadnień ujętych w pracy, uwzględniająca najnowsze artykuły naukowe, eseje i książki.

Na potrzeby prac powstających w ramach seminarium udostępniamy zbiory danych dotyczące m.in. sprzedaży gier wideo, odsłuchań utworów muzycznych w Spotify czy YouTube, twórców/twórczyń w serwisie Patreon, teatrów i ich widzów w Polsce oraz innych instytucji kultury i ich odbiorców. Dysponujemy także narzędziami do zbierania dodatkowych danych, m.in. z niektórych serwisów pirackich czy baz o filmach i serialach. Umożliwione zostanie także zebranie nowych danych za pomocą metod web scraping (w zależności od uzasadnionych potrzeb pracy licencjackiej).

Efekty uczenia się:

Student(ka) posiada poszerzoną wiedzę z zakresu działania sektorów kultury i (szerzej) kreatywnych; w tym poznaje kluczowe zagadnienia i aktualne trendy oraz – szczegółowiej – zagadnienia bezpośrednio związane z tematem pracy dyplomowej.

Student(ka) rozwija umiejętność pisania pracy naukowej, z wyszczególnieniem elementów zgodnych z praktyką pisania artykułów naukowych. W tym kontekście Student(ka) potrafi przygotować przegląd literatury dopasowany do potrzeb pracy dyplomowej, poprawnie przedstawić hipotezy i pytania badawcze, dopasować metodę do badanego problemu, prawidłowo interpretować wyniki analizy jak i identyfikować jej ograniczenia, przedstawiać wyniki i proces badawczy w sposób zwięzły i klarowny dla osoby czytającej lub słuchającej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie zostanie poddane zaangażowanie w przygotowanie pracy dyplomowej i w zgłębienie badanego tematu. W szczególności oceniony zostanie finalna treść pracy w kontekście założonych efektów kształcenia i wspólnej pracy z prowadzącymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Hardy, Aleksandra Wiśniewska
Prowadzący grup: Wojciech Hardy, Aleksandra Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Hardy
Prowadzący grup: Wojciech Hardy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)