Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cykle finansowe i makroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PL3SL298B
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Cykle finansowe i makroekonomia
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 14.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie Studentów do napisania pracy licencjackiej. Tematyka przedmiotu dotyczy cykli finansowych i makroekonomii, w szczególności empirycznych i teoretycznych modeli krajowych i globalnych cykli finansowych oraz ich powiązań z realną gospodarką. Seminarium przeznaczone jest dla studentów III roku. Warunkiem zaliczenia zajęć jest złożenie pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z empirycznymi i teoretycznymi metodami analizy cykli finansowych i makroekonomicznych oraz przygotowanie do napisania pracy licencjackiej.

Przykładowe tematy, które może poruszać praca dyplomowa to:

1. Pomiar krajowych i globalnych cykli finansowych

2. Istota finansowych i realnych cykli koniunkturalnych

3. Wzajemne powiązania między cyklami finansowymi a polityką pieniężną i makroostrożnościową

4. Związek między cenami aktywów a wahaniami koniunktury

5. Wpływ szoków zagranicznej polityki makroostrożnościowej i pieniężnej na krajowe cykle finansowe i koniunkturalne.

Przykładowe narzędzia, które mogą być wykorzystywane w pracy dyplomowej:

1. Dane empiryczne i miary statystyczne charakteryzujące krajowe i globalne cykle finansowe oraz ich interakcje z realną gospodarką.

2. Empiryczne modele cykli finansowych i koniunkturalnych.

3. Modele makrofinansowe, w tym modele frykcji na rynku mieszkaniowym i w sektorze bankowym.

4. Modele polityki pieniężnej i makroostrożnościowej

5. Modele makroekonomiczne gospodarki otwartej

Pierwsza część zajęć poświęcona będzie przedstawieniu wymogów formalnych pracy oraz prezentacji przez Studentów wybranych artykułów i modeli empirycznych i/lub teoretycznych. W drugiej części kursu Studenci zaprezentują wyniki swoich badań oraz przygotują pracedyplomowe.

Literatura:

Przykładowe artykuły, do których może się odwoływać praca to:

Bernanke, B. S., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1999). The financial accelerator in a quantitative business cycle framework. Handbook of macroeconomics, 1, 1341-1393.

Borio, C. (2014). The financial cycle and macroeconomics: What have we learnt?. Journal of Banking & Finance, 45, 182-198.

Borio, C., Drehmann, M., & Xia, F. D. (2020). Forecasting recessions: The importance of the financial cycle. Journal of Macroeconomics, 66,

103258.

Claessens, S., Kose, M. A., & Terrones, M. E. (2011, May). Financial cycles: what? how? when?. In NBER International Seminar on Macroeconomics (Vol. 7, No. 1, pp. 303-344). Chicago, IL: University of Chicago Press.

Claessens, S., & Kose, M. A. (2018). Frontiers of macrofinancial linkages. BIS Paper, (95).

Drehmann, M., Borio, C. E., & Tsatsaronis, K. (2012). Characterising the financial cycle: don't lose sight of the medium term!. BIS Working Papers, no 380, June.

Erceg, C.J., Lindé, J. Adrian, T., Zabczyk, P. & Zhou, J. (2020). A Quantitative Model for the Integrated Policy Framework. IMF Working Papers 2020/122

Geanakoplos, J. (2014). Leverage, default, and forgiveness: Lessons from the American and European crises. Journal of Macroeconomics, 39, 313-333.

Gertler, M., & Kiyotaki, N. (2010). Financial intermediation and credit policy in business cycle analysis. In Handbook of monetary economics (Vol. 3, pp. 547-599). Elsevier.

Hansen, L. P. (2013). Challenges in identifying and measuring systemic risk. Risk topography: Systemic risk and macro modeling, 15-30.

Iacoviello, M. (2005). House prices, borrowing constraints, and monetary policy in the business cycle. American economic review, 95(3), 739-764.

Jermann, U. & Quadrini, V. (2012). Macroeconomic Effects of Financial Shocks. American Economic Review, vol. 102(1), 238-271.

Jordà, Ò., Schularick, M., & Taylor, A. M. (2017). Macrofinancial history and the new business cycle facts. NBER macroeconomics annual, 31(1), 213-263.

Kiyotaki, N., & Moore, J. (1997). Credit cycles. Journal of political economy, 105(2), 211-248.

López-Salido, D., Stein, J. C., & Zakrajšek, E. (2017). Credit-market sentiment and the business cycle. The Quarterly Journal of Economics, 132(3), 1373-1426.

Mian, A., Sufi, A., & Verner, E. (2020). How does credit supply expansion affect the real economy? the productive capacity and household demand channels. The Journal of Finance, 75(2), 949-994.

Pfeifer, J. (2016). Macroeconomic Effects of Financial Shocks: Comment. Dynare Working Papers 50, CEPREMAP.

Rey, H. (2015). Dilemma not Trilemma: The Global Financial Cycle and Monetary Policy Independence. CEPR Discussion Papers 10591.

Schularick, M. & Taylor, A.M. (2012). Credit Booms Gone Bust: Monetary Policy, Leverage Cycles, and Financial Crises, 1870-2008.

American Economic Review, American Economic Association, vol. 102(2), 1029-1061, April

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium Studenci:

1. mają wiedzę o metodach i narzędziach pozyskiwania odpowiednich danych oraz analizy cykli finansowych i zagadnień makroekonomicznych,

2. potrafią przeprowadzić obszerne przeglądy literatury i dokonać analizy źródeł,

3. potrafią formułować pytania badawcze i stawiać hipotezy, a następnie identyfikować odpowiednie dane i metody weryfikacji postawionych hipotez,

4. potrafią przedstawić wyniki swojej pracy w formie artykułu naukowego zgodnie z wymogami formalnymi,

5. potrafią sformułować plan działania, określić priorytety i dostarczyć pracę we własnym zakresie z zachowaniem terminu.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium w I semestrze:

- zaprezentowanie:

1) kluczowych wyników z literatury przedmiotu,

2) wybranej metody badawczej i ew. źródeł danych.

Zaliczenie seminarium w II semestrze:

- przygotowanie pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24"

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Wesołowski
Prowadzący grup: Grzegorz Wesołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)