Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aspekty demograficzne w modelach ekonomicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PLSM074A
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Aspekty demograficzne w modelach ekonomicznych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

1. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do stworzenia pracy magisterskiej, spełniającej wszystkie formalne wymogi stawiane przed takimi pracami. Spodziewanym efektem jest praca magisterska.

2. Tematyka zajęć obejmować będzie modelowanie ekonomiczne (na poziomie mikro i makro), w którym brane są pod uwagę aspekty demograficzne (takie jak migracje, dzietność itp.). Analizie poddawane będą zarówno aspekty teoretyczne modeli, jak i praktyczne problemy pojawiające się podczas prób ewaluacji i estymacji.

3. Pierwsze zajęcia z przedmiotu poświęcone będą na omówienie wymogów stawianych przed pracami magisterskimi oraz zakresu tematyki seminarium. Kolejne zajęcia polegać będą na prezentowaniu przez uczestników seminarium konspektów, przeglądów literatury, postępów prac i wyników.

4. Zajęcia przeznaczone są dla studentów studiów magisterskich.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do stworzenia pracy magisterskiej. Tematyka prac wybierana jest przez studentów z szerokiego spektrum tematyki modeli ekonomicznych (na poziomie mikro- i makro-), w których uwzględniane (lub modelowane) są zmienne demograficzne. W szczególności, tematyka prac magisterskich obejmować może:

1. Ekonomiczne modelowanie procesów migracyjnych – zarówno na poziomie wyborów jednostkowych, jak i na poziomie zagregowanym;

2. Wpływ rodziny na funkcjonowanie na rynku pracy;

3. Wpływ dzietności na poziom wynagrodzeń kobiet i mężczyzn;

4. Konsekwencje starzenia się społeczeństwa dla rynku pracy, systemów emerytalnych itp.

Literatura:

Literatura wymagana i zalecana zależeć będzie od konkretnego tematu pracy magisterskiej i zostanie doprecyzowana w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium, student:

-- ma pogłębioną wiedzę z zakresu literatury teoretycznej, jak również ekonomicznego modelowania (metody, techniki) wybranej przez siebie dziedziny

-- zna w sposób pogłębiony narzędzia opisu procesów znajdujących się na styku ekonomii i demografii

-- umie interpretować i wyjaśniać zaobserwowane w gospodarce mechanizmy wzajemnego oddziaływania aspektów demograficznych i rynkowych

-- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn, przebiegu czy konsekwencji procesów na styku ekonomii i demografii, formułować hipotezy i dobrać odpowiednią do ich weryfikacji metodę analizy oraz dane

-- potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk na styku ekonomii i demografii

-- potrafi prognozować i modelować procesy na styku ekonomii i demografii z wykorzystaniem zaawansowanych metod ilościowych i ekonometrycznych

-- posiada umiejętność przygotowania pisemnej pracy (magisterskiej) w języku polskim lub angielskim

-- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim z zakresu wybranej dziedziny

-- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę z wybranej dziedziny w procesie tworzenia pracy magisterskiej

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia kolejnych semestrów: ocena ciągła (bieżące przygotowanie konspektów i wystąpień)

Do zaliczenia końcowego: złożenie pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Janicka
Prowadzący grup: Anna Janicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)