Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody aktuarialne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PLSM135A
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody aktuarialne
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej z zakresu metod aktuarialnych. W trakcie seminarium będę pokrywane zaawansowane tematy z zakresu nauk aktuarialnych w oparciu o wybrane najnowsze artykuły naukowe. Seminarium może także stanowić wstęp do pracy naukowej i studiów doktoranckich.

Pełny opis:

W trakcie seminarium student zapoznaje się z wybranymi najnowszymi artykułami naukowymi z zakresu nauk aktuarialnych, w oparciu o które przygotowuje pracę magisterską.

Literatura:

Artykuły naukowe z czasopism: European Actuarial Journal, ASTIN Bulletin, Insurance: Mathematics and Economics, The Annals of Actuarial Science, Scandinavian Actuarial Journal.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student:

• zna wybrane zaawansowane zagadnienia z nauk aktuarialnych.

Umiejętności: Student umie:

• zastosować wybrane zaawansowane techniki z nauk aktuarialnych do rozwiązania rzeczywistego problemu.

Kompetencje społeczne: Student:

• potrafi zebrać i zaprezentować wyniki swoich badań.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium po pierwszym semestrze: na podstawie wstępnego planu/konspektu pracy dyplomowej

Zaliczenie kolejnych semestrów seminarium: na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Delong
Prowadzący grup: Łukasz Delong
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)