Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo z elementami prawa handlowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP1PPH
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo z elementami prawa handlowego
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów licencjackich (Ekonomia) - program podstawowy
Przedmioty obowiązkowe dla II roku matematyki specjalności MSEM
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne

Zajęcia skierowane są dla studentów pierwszego roku ekonomii. Brak wymagań wstępnych.


Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu szeroko pojętego prawa handlowego. W pierwszej kolejności omówione zostaną podstawowe pojęcia z zakresu nauki o prawie cywilnym i handlowym, związane przede wszystkim z prowadzeniem działalności gospodarczej i występowaniem przedsiębiorców w obrocie. Przedstawione zostaną między innymi zasady zawierania umów, zasady odpowiedzialności cywilnej, jak również zasady podejmowania działalności gospodarczej. Omówione zostaną najistotniejsze rodzaje umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym. Przedmiotem wykładu będzie także analiza dopuszczalnych form prowadzenia działalności gospodarczej. W tym zakresie omówione zostaną szczegółowo zasady funkcjonowania spółek prawa handlowego. Przedstawiona zostanie również specyfika rynków kapitałowych oraz zasady rządzące zorganizowanym obrotem papierami wartościowymi.

Wykład kończyć się będzie egzaminem pisemnym, który stanowić będzie podstawę zaliczenia przedmiotu.

Pełny opis:

1. Prawo jako dziedzina nauki i wiedzy. Współczesne systemy prawa. Istota prawa. Przepis i norma prawna. Źródła i system prawa. Wykładnia prawa. Luki, domniemania i kolizje prawne. Stosunki prawne.

2. Prawo cywilne na tle innych gałęzi prawa. Podmioty prawa cywilnego. Czynności prawne. Zawieranie umów. Przedawnienie roszczeń. Zagadnienia własności, jej nabywania, obciążania i przenoszenia. Stosunki zobowiązaniowe. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa. Podstawowe umowy obrotu powszechnego.

3. Pojęcie prawa handlowego, jego rola i miejsce w systemie prawnym. Definicje prawne przedsiębiorcy, pojęcie przedsiębiorstwa. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.

4. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

5. Systemy ewidencyjne przedsiębiorców.

6. Omówienie instytucji firmy, zasady prawa firmowego. Omówienie instytucji prokury, prokura na tle innych pełnomocnictw, zakres umocowania prokurenta.

7. Ogólna charakterystyka spółek wraz z ich klasyfikacją.

8. Zdefiniowanie spółek handlowych. Spółki osobowe prawa handlowego - omówienie cech wspólnych. Spółka jawna oraz partnerska - zasady tworzenia, funkcjonowania (prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja), zmiany w składzie wspólników, zasady odpowiedzialności za zobowiązania, prawa i obowiązki wspólników (partnerów), rozwiązanie, likwidacja.

9. Spółka komandytowa i komandytowo - akcyjna - zasady tworzenia, funkcjonowania (prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja), zmiany w składzie wspólników, zasady odpowiedzialności za zobowiązania, prawa i obowiązki wspólników, rozwiązanie, likwidacja.

10. Spółki kapitałowe - omówienie pojęć: kapitał zakładowy, udział (akcja), wkład. Prawna charakterystyka spółki kapitałowej w organizacji.

11. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - procedura tworzenia (postanowienia umowy spółki, wniesienie wkładów, ustanowienie władz, rejestracja).

12. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - prawa i obowiązki wspolników, dofinansowanie spółki przez wspólników, zmiany w składzie wspólników (zbycie udziału, śmierć, wyłączenie wspólnika).

13. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - organy spółki.

14. Rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

15. Spółka akcyjna - procedura tworzenia (postanowienia statutu spółki, wniesienie wkładów, ustanowienie władz, rejestracja).

16. Spółka akcyjna - tytuły uczestnictwa w spółce i ich prawna charakterystyka (akcje i ich rodzaje, świadectwa założycielskie, świadectwa tymczasowe, świadectwa użytkowe).

17. Spółka akcyjna - prawa i obowiązki akcjonariuszy.

18. Spółka akcyjna - podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego. Rodzaje podwyższeń (na zasadach ogólnych, docelowe, warunkowe, ze środków własnych), umorzenie akcji.

19. Spółka akcyjna - organy spółki.

20. Spółka akcyjna - rozwiązanie i likwidacja.

21. Upadłość oraz postępowanie upadłościowe i naprawcze.

22. Pojęcie papierów wartościowych w prawie polskim. Publiczny obrót papierami wartościowymi.

23. Umowy gospodarcze - rodzaje i zasady ich zawierania.

24. Elementy prawa patentowego oraz prawa znaków towarowych.

Literatura:

Literatura rekomendowana:

A. Kidyba, Prawo Handlowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018;

T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018;

Z. Radwański, Prawo cywilne - część ogólna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017;

Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania - część ogólna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017;

Recommended readings:

A. Kidyba, Prawo Handlowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018;

T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018;

Z. Radwański, Prawo cywilne - część ogólna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017;

Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania - część ogólna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017;

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu cyklu wykładów studenci powinni swobodnie orientować się w podstawowych instytucjach prawnych związanych z prawem cywilnym, handlowym oraz prawem papierów wartościowych. Pozyskana wiedza powinna pomóc im lepiej i bardziej świadomie analizować zdarzenia gospodarcze przez pryzmat regulacji prawnych.

KW02

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Domurat, Krzysztof Haładyj
Prowadzący grup: Małgorzata Domurat, Krzysztof Haładyj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)