Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP1WDE
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do ekonomii
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów licencjackich (Ekonomia) - program podstawowy
Przedmioty obowiązkowe dla I roku matematyki specjalności MSEM
Przedmioty obowiązkowe na WNE dla I r. lic. Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Matematycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Brak formalnych wymagań. Pożądane jest zainteresowanie naukami społecznymi, a zwłaszcza ekonomią.


Wykład ma charakter wstępu do danego przedmiotu i nie wymaga ukończenia innych zajęć uniwersyteckich.

Skrócony opis:

Wykład ma celu:

• zapoznanie studentów z przedmiotem współczesnej ekonomii;

• omówienie podstaw metodologii nauk ekonomicznych;

• przedstawienie głównych problemów ekonomicznych Polski i świata oraz sposobów analizy tych problemów przez ekonomistów.

Wiodącym motywem kursu jest chęć pokazania, w jaki sposób mechanizm rynkowy rozwiązuje problemy ekonomiczne w różnej skali (mikroekonomicznej, makroekonomicznej i globalnej) oraz dlaczego mechanizm ten jest uzupełniany (a częściowo także zastępowany) innymi mechanizmami regulacji, zwłaszcza poprzez działalność państwa.

Wykład pokazuje ekonomię w szerokiej perspektywie, która przygotowuje do jej dalszego, już bardziej szczegółowego, studiowania. Zwraca uwagę na związek ekonomii z innymi dyscyplinami i porusza problemy o charakterze interdyscyplinarnym.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące tematy:

1. Czym zajmuje się ekonomia – wprowadzenie

• Czy ekonomia pomaga sprostać wyzwaniom współczesnego świata?

• Czym zajmuje się ekonomia?

• Co to jest gospodarowanie i ekonomizacja i jaką rolę pełni koszt alternatywny?

• Co decyduje o „bogactwie narodów”?

• Dlaczego gospodarka jest systemem?

• Jaką rolę w gospodarce pełni rynek, a jaką państwo?

• Dlaczego warto studiować ekonomię?

• Czy ekonomia jest piękna? Czy ekonomia jest etyczna? Na jakim fundamencie etycznym opiera się ekonomia?

2. Podstawy metodologiczne ekonomii

• Czy ekonomia jest nauką społeczną?

• Jaką rolę w ekonomii odgrywają modele? W jaki sposób, mimo nierealistycznych założeń, modele pozwalają objaśniać świat?

• Jakie znaczenie ma w ekonomii pojęcie równowagi i czy zawsze jest ona efektywna?

• Jaki charakter mają prawa ekonomiczne?

• Jakimi narzędziami posługują się ekonomiści?

• Jakie nowe trendy obserwujemy w ekonomii?

• Jakie są najważniejsze współczesne nurty ekonomii?

• Dlaczego ekonomiści nie zgadzają się ze sobą?

3. Zachowanie i wybór konsumenta

• Jak rozumieć racjonalność wyboru?

• Czy wybór racjonalny musi być egoistyczny?

• Czy „wszystko” można uwzględnić w funkcji użyteczności konsumenta?

• W jaki sposób teoria racjonalnego wyboru jest kwestionowana?

• Czy ludzie zachowują się racjonalnie, a jeśli tak, to kiedy tak się zachowują?

• W jaki sposób można ludźmi manipulować?

• Jak można zastosować teorię wyboru w codziennym życiu?

• Jak można wykorzystać teorię racjonalnego wyboru do tłumaczenia zjawisk nieekonomicznych?

• Czym jest happiness economics i jaka jest jej relacja do neoklasycznego modelu wyboru konsumenta?

4. Rynek

• Na czym polega fenomen rynku?

• Jak wykorzystywać model kształtowania się równowagi na rynku dla wyjaśnienia współczesnych zjawisk, też spoza obszaru gospodarki?

• Jakie mechanizmy rządzą „czarnym rynkiem”?

• Czy równowaga rynkowa oznacza równość szans?

• Kiedy rynek działa (rola praw własności, instytucji, itp.)?

5. Systemy gospodarcze i transformacja systemowa

• Na czym polegają współczesne gospodarcze transformacje systemowe?

• Jakie nieefektywności są związane z systemem gospodarki centralnie sterowanej?

• Jakie problemy są związane z transformacją systemową?

• Jakie znaczenie mają instytucje formalne i nieformalne w trakcie transformacji systemowej?

• Czy transformacja systemowa w Polsce się udała?

• Na czym polegał sukces transformacji systemowej w Chinach?

• Co można wywnioskować na podstawie danych z Indeksu Wolności Gospodarczej?

6. Teoria przedsiębiorstwa

• Gdzie przebiegają granicę przedsiębiorstwa?

• Dlaczego firmy istnieją?

• Jak firmy mogą uzyskać przewagę konkurencyjną?

• Dlaczego firmom opłaca się działać w długim okresie w warunkach doskonałej konkurencji, skoro uzyskują wtedy zerowe zyski?

• Czy firma, według neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa, jest czarną skrzynką?

• Jakie cele realizują przedsiębiorstwa? Dlaczego firmy często nie maksymalizują zysków?

• Na czym polega problem agencji?

• O czym mówią nowe teorie firmy?

7. Zawodność rynku i rola państwa

• Na czym osadza się postrzegana przez ekonomistów wyższość rynku nad państwem?

• Jakie są ekonomiczne uzasadnienia interwencji państwa w gospodarkę?

• Jak rozwiązywać problemy związane z dostarczaniem dóbr publicznych i ochroną wspólnych zasobów?

• Czy państwo wypiera oddolną samoorganizację na poziomie wspólnot lokalnych?

• Czy państwo może skutecznie działać na rzecz zwiększenia zaangażowania obywatelskiego?

• Na czym polega efektywność w sektorze publicznym?

• Jakie istnieją narzędzia do przeciwdziałania degradacji środowiska i mitygacji zmian klimatycznych?

• Jakie są uzasadnienia redystrybucji dochodów i jakie wiążą się z nią problemy?

• Na czym polega istota zawodności państwa?

• Kiedy państwo jest dobrze rządzone?

8. Podstawy analizy makroekonomicznej

• Dlaczego potrzebna jest makro- i mikroekonomia, czyli dlaczego makro zjawiska gospodarcze nie są prostą „sumą” zjawisk na poziomie mikroekonomicznym?

• Jakie poziomy przyjmują najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne dla Polski i o czy to świadczy?

• Na czym polega różnica pomiędzy podejściem keynesowskim a podejściem ekonomii klasycznej?

• Jaki wpływ mają nowe technologie na rynek pracy?

• Jak przejawia się bezrobocie strukturalne?

• Dlaczego w równowadze istnieje niezerowe, naturalne bezrobocie?

• Jakie są przyczyny inflacji?

• Czy inflacja jest zawsze szkodliwa i niebezpieczna?

• Jakie są związki inflacji z bezrobociem?

• Dlaczego ludzie unikają płacenia podatków?

• Jakie są dylematy polityki fiskalnej i monetarnej?

9. Wzrost i rozwój gospodarczy

• Jak mierzyć wzrost i rozwój gospodarczy? Jakie są wady i zalety alternatywnych miar? Co na ich podstawie można wnioskować?

•Na czym polega zrównoważony rozwój?

•Dlaczego różne kraje rozwijają się w różnym tempie i są na różnym poziomie rozwoju?

•Jak stymulować rozwój gospodarczy? Czy istnieją uniwersalne reguły/instytucje?

10. Rola pieniądza i rynek finansowy

• Na czym polega fenomen pieniądza i jak przebiegał jego rozwój?

• Dlaczego pieniądz jest systemem zaufania?

• Jakie są alternatywne rodzaje pieniądza? Jakie perspektywy ma pieniądz zdecentralizowany, np. waluty społecznościowe lub bitcoin?

• Jak funkcjonuje rynek kapitałowy? Jaką pełni rolę w gospodarce?

• Na czym osadzają się oszustwa na rynku kapitałowym?

• Czego uczą nas kryzysy finansowe?

• Na czym polega globalizacja na rynku finansowym i czym skutkuje?

• Jaką rolę spełniają standardy etyczne na rynku finansowym?

11. Handel międzynarodowy

• Czy zarówno bogate jak i biedne kraje korzystają na handlu międzynarodowym?

• Czym się różni klasyczna i neoklasyczna teoria handlu od nowej teorii handlu? Jak mają się do rzeczywistych wymian handlowych?

• Kim są wygrani i przegrani handlu międzynarodowego?

• Dlaczego protekcjonizm jest popularny? Czy jest uzasadniony w świetle dążenia do zwiększania dobrobytu społecznego?

• W jakich obszarach samowystarczalność na poziomie kraju bądź regionu jest konieczna?

• Które narzędzia protekcjonizmu handlowego są najbardziej nieefektywne?

12. Globalizacja i problemy krajów rozwijających się

• Jakie są cechy współczesnej globalnej gospodarki? Na czym polegają istniejące współcześnie tendencje odśrodkowe i dośrodkowe? Jak na tym tle wygląda integracja europejska?

• Jakie są korzyści z globalizacji?

• Jakie są zagrożenia związane z globalizacją?

• Jakie współcześnie są najważniejsze problemy, które trzeba rozwiązywać na poziomie międzynarodowym a nawet globalnym?

• Co hamuje rozwój gospodarczy w niektórych częściach świata?

• Na czym polegają nierówności we współczesnej gospodarce i jakie zachodzą w nich trendy?

• Jaki jest związek pomiędzy rozwojem gospodarczym i degradacją środowiska?

• Jaki jest związek pomiędzy handlem międzynarodowym a degradacją środowiska?

Literatura:

Podstawowa:

M. Bednarski, J. Wilkin (red.): Ekonomia dla prawników i nie tylko, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa, wydanie czwarte (można też wykorzystać wydania wcześniejsze)

Jeśli będą mieli Państwo problemy z uzyskaniem dostępu do powyższej książki, to opcjonalnie można korzystać z:

R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.): Podstawy ekonomii, WN PWN, Warszawa, wyd. z 2018 r. (można też korzystać z wcześniejszych wydań; e-book dostępny w zbiorach zdalnych BUW)

Dodatkowa:

M. Gorazda, Ł. Hardt, T. Kwarciński (red.): Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii, Copernicus Center Press, Kraków, 2016

M. Gorazda, T. Kwarciński: Między dobrobytem a szczęściem. Eseje z filozofii ekonomii, Copernicus Center Press, Kraków, 2020

J. Wilkin, Czy ekonomia może być piękna? Rozważania o przedmiocie i metodzie ekonomii. Ekonomista 2009, 3: 295-313

T. Mayer, Prawda kontra precyzja w ekonomii, PWN, Warszawa 1996, r. 1.,2.,3.

M. Blaug, Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995, r. 5.

G. S. Becker, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990

F. A. Hayek, The use of knowledge in society, American Economic Review, (1945), 35 (4): 519-530

A. Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009

R. H. Coase, The nature of the firm, Economica, 1937, 4 (16): 386-405

O. E. Williamson, The Theory of the Firm as Governance Structure: From Choice to Contract, Journal of Economic Perspectives, 2002, 16 (3): 171–195

L. Balcerowicz, Socjalizm, kapitalizm, transformacja, PWN, Warszawa 1997, r. 14.

J. Wilkin, Jaki kapitalizm, jaka Polska? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, r. 3.,4.,5.

J. Wilkin (red.), Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, poprawiać i monitorować, Scholar, Warszawa 2013

D. Rodrik, Jedna ekonomia, wiele recept: globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011

M. Iwanicz-Drozdowska, W. Jaworski, Z. Zawadzka Z. (red.), Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa 2010

W. M. Orłowski, Świat, który oszalał, czyli poradnik na ciekawe czasy. Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2008

P. Krugman, M. Obsfeld, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka. Tom 1, PWN, Warszawa 2007, r. 6

J. Stiglitz, Globalizacja, PWN, Warszawa 2005, r. 1.,2.,3.

A. Kukla-Gryz, International Trade and Air Pollution: A Decomposition Analysis", Ecological Economics, 2009, 68(5):1329-1339

J. Wilkin, Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania : humanistyczna perspektywa ekonomii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2016

E. Dunn, Prywatyzując Polskę. Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.

Klimatyczne ABC, Lekcja 4, 7, 12 i 13: https://doi.org/10.31338/uw.9788323547303

Efekty uczenia się:

Student kończący ten przedmiot zaznajomiony jest z podstawowymi kategoriami ekonomicznymi, sposobem analizy zjawisk gospodarczych i potrafi wyjaśnić związek działalności gospodarczej z procesami społecznymi i politycznymi. Zajęcia z tego przedmiotu mają zachęcić studentów do dalszego pogłębiania wiedzy ekonomicznej na bardziej zaawansowanych kursach. Znajomość podstaw ekonomii ułatwia funkcjonowanie w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym kraju.

Wiedza:

Po zakończeniu wykładu student:

- zna podstawowe definicje ekonomiczne takie jak popyt, podaż, PKB, bilans płatniczy, itp.;

- rozumie, jak działa system rynkowy, jak ceny wpływają na poziom produkcji i podział towarów i usług oraz jaka jest ekonomiczna rola rządu;

- zna podstawowe pojęcia związane ze wzrostem gospodarczym, rozwojem gospodarczym i handlem międzynarodowym;

- rozumie specyfikę krajów rozwijających się i przechodzących transformację gospodarczą.

Umiejętności:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi zastosować podstawową analizę ekonomiczną do wyjaśnienia głównych problemów gospodarki polskiej i światowej;

- potrafi analizować najważniejsze problemy ekonomiczne za pomocą podstawowej analizy graficznej.

- potrafi wyjaśnić istotę różnych problemów ekonomicznych, jak np. zawodności rynku.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny i zaliczenia przedmiotu jest egzamin końcowy w formie pisemnej.

Aby uzyskać ocenę pozytywną, należy uzyskać minimum 50% punktów z egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Hardt, Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Prowadzący grup: Łukasz Hardt, Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)