Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP1WDE
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do ekonomii
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów licencjackich (Ekonomia) - program podstawowy
Przedmioty obowiązkowe dla I roku matematyki specjalności MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Brak formalnych wymagań. Pożądane jest zainteresowanie naukami społecznymi, a zwłaszcza ekonomią.


Wykład ma charakter wstępu do danego przedmiotu i nie wymaga ukończenia innych zajęć uniwersyteckich.

Skrócony opis:

Wykład ma celu:

• zapoznanie studentów z przedmiotem współczesnej ekonomii;

• omówienie podstaw metodologii nauk ekonomicznych;

• przedstawienie głównych problemów ekonomicznych Polski i świata oraz sposobów analizy tych problemów przez ekonomistów.

Wiodącym motywem kursu jest chęć pokazania, w jaki sposób mechanizm rynkowy rozwiązuje problemy ekonomiczne w różnej skali (mikroekonomicznej, makroekonomicznej i globalnej) oraz dlaczego mechanizm ten jest uzupełniany (a częściowo także zastępowany)

innymi mechanizmami regulacji, zwłaszcza poprzez działalność państwa.

Wykład jest adresowany do studentów pierwszego roku studiów ekonomicznych.

Formą zaliczenia jest egzamin pisemny.

Wykład / Przedmiot jest prowadzony w sali wykładowej lub na platformie e-learningowej ze wsparciem wideokonferencji

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące tematy:

1. Czym zajmuje się ekonomia – wprowadzenie

2. Podstawy metodologiczne ekonomii

3. Zachowanie i wybór konsumenta

4. Rynek

5. Teoria przedsiębiorstwa

6. Systemy gospodarcze i transformacja systemowa

7. Zawodność rynku i rola państwa

8. Podstawy analizy makroekonomicznej

9. Wzrost i rozwój gospodarczy

10. Rola pieniądza i rynek finansowy

11. Handel międzynarodowy

12. Globalizacja i problemy krajów rozwijających się

Literatura:

Podstawowa:

M. Bednarski, J. Wilkin (red.): Ekonomia dla prawników i nie tylko, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa, wydanie czwarte (można też wykorzystać wydania wcześniejsze)

Jeśli będą mieli Państwo problemy z uzyskaniem dostępu do powyższej książki, to opcjonalnie można korzystać z:

R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.): Podstawy ekonomii, WN PWN, Warszawa, wyd. z 2018 r. (można też korzystać z wcześniejszych wydań; e-book dostępny w zbiorach zdalnych BUW)

Dodatkowa:

M. Gorazda, Ł. Hardt, T. Kwarciński (red.): Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii, Copernicus Center Press, Kraków, 2016

M. Gorazda, T. Kwarciński: Między dobrobytem a szczęściem. Eseje z filozofii ekonomii, Copernicus Center Press, Kraków, 2020

J. Wilkin, Czy ekonomia może być piękna? Rozważania o przedmiocie i metodzie ekonomii. Ekonomista 2009, 3: 295-313

T. Mayer, Prawda kontra precyzja w ekonomii, PWN, Warszawa 1996, r. 1.,2.,3.

M. Blaug, Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995, r. 5.

G. S. Becker, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990

F. A. Hayek, The use of knowledge in society, American Economic Review, (1945), 35 (4): 519-530

A. Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009

R. H. Coase, The nature of the firm, Economica, 1937, 4 (16): 386-405

O. E. Williamson, The Theory of the Firm as Governance Structure: From Choice to Contract, Journal of Economic Perspectives, 2002, 16 (3): 171–195

L. Balcerowicz, Socjalizm, kapitalizm, transformacja, PWN, Warszawa 1997, r. 14.

J. Wilkin, Jaki kapitalizm, jaka Polska? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, r. 3.,4.,5.

J. Wilkin (red.), Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, poprawiać i monitorować, Scholar, Warszawa 2013

D. Rodrik, Jedna ekonomia, wiele recept: globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011

M. Iwanicz-Drozdowska, W. Jaworski, Z. Zawadzka Z. (red.), Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa 2010

W. M. Orłowski, Świat, który oszalał, czyli poradnik na ciekawe czasy. Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2008

P. Krugman, M. Obsfeld, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka. Tom 1, PWN, Warszawa 2007, r. 6

J. Stiglitz, Globalizacja, PWN, Warszawa 2005, r. 1.,2.,3.

A. Kukla-Gryz, International Trade and Air Pollution: A Decomposition Analysis", Ecological Economics, 2009, 68(5):1329-1339

Efekty uczenia się:

Student kończący ten przedmiot zaznajomiony jest z podstawowymi kategoriami ekonomicznymi, sposobem analizy zjawisk gospodarczych i potrafi wyjaśnić związek działalności gospodarczej z procesami społecznymi i politycznymi. Zajęcia z tego przedmiotu mają zachęcić studentów do dalszego pogłębiania wiedzy ekonomicznej na bardziej zaawansowanych kursach mikro- i makroekonomii. Znajomość podstaw ekonomii ułatwia funkcjonowanie w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym kraju.

Wiedza:

Po zakończeniu wykładu student:

- zna podstawowe definicje ekonomiczne takie jak popyt, podaż, PKB, bilans płatniczy, itp.;

- rozumie, jak działa system rynkowy, jak ceny wpływają na poziom produkcji i podział towarów i usług oraz jaka jest ekonomiczna rola rządu;

- zna podstawowe pojęcia związane ze wzrostem gospodarczym, rozwojem gospodarczym i handlem międzynarodowym;

- rozumie specyfikę krajów rozwijających się i przechodzących transformację gospodarczą.

Umiejętności:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi zastosować podstawową analizę ekonomiczną do wyjaśnienia głównych problemów gospodarki polskiej i światowej;

- potrafi analizować najważniejsze problemy ekonomiczne za pomocą podstawowej analizy graficznej.

- potrafi wyjaśnić istotę różnych problemów ekonomicznych, jak np. zawodności rynku.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny i zaliczenia przedmiotu jest egzamin końcowy w formie pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Hardt, Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Prowadzący grup: Łukasz Hardt, Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)