Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Political Economy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP2EPa
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Political Economy
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Ekonomia Międzynarodowa
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Ekonomia Przedsiębiorstwa
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Finanse i Rachunkowość
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Informatyka i Ekonometria
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich (Ekonomia) - program wspólny
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):


Course prerequisites

Microeconomics A & B

Macroeconomics A & B


Official requirements

Students should be familiar with basic models developed during their microeconomics and macroeconomics courses (e.g. consumer behaviour model, Sollow growth model, etc.).

Introductory guidelines

Completion of courses in statistics and econometrics may facilitate the study of the course but is not a requirement.


Skrócony opis:

The aim of this course is to explain socio-political mechanisms determining economic processes and to analyze the social consequences of these processes. Classes are also aimed at preparing students to analyze economic phenomena in a more comprehensive and interdisciplinary way than is the case in the standard approach of micro- and macroeconomics. Attention will be devoted to the acquisition of new methodological skills and students’ active participation in the course. The course is conducted in the form of lectures and classes, closely related to each other. They are intended for second-year students who have completed basic courses in microeconomics and macroeconomics. Classes must be passed in order to be admitted to the exam, which has a written form. The final grade is composed of the results of the exam and classes.

Pełny opis:

1. Methodological foundations and main trends of political economy (two lectures)

- The evolution of the role of political economy in economic sciences;

- Specific features and methodological bases of political economy in comparison with "mainstream" economics;

- Review of selected trends in political economy;

- Why is the interest in political economy growing?

2. Political economy of economic growth and development (two lectures)

- Identification of the main problems of growth and development on a global scale;

- Institutional foundations of economic development;

- Market failure and government failure;

- Neoclassical political economy and economic theory of politics;

- The influence of political factors and political institutions on economic development.

- Is democracy conducive to growth and economic development?

3. Political economy of post-socialist transition (two lectures)

- Areas of study of political economy of transition;

- System transformation as an example of fundamental institutional change;

- Political determinants of economic reforms;

- The reasons for the diversity of the trajectories and effects of transition in post-socialist countries;

4. Political economy of unemployment

- Unemployment and economic theory - a brief review;

- Unemployment as political economy problem;

- Political aspects of full employment according to Michał Kalecki;

- Unemployment according to Mancur Olson;

- Political business cycle theory.

5. International political economy

- Causes and ways of permeating economic and political factors in the shaping of trade policy;

- Why is there trade protectionism?

- Trade effects of globalization and their evaluation

- Economic and political interests in trade negotiations within the WTO.

6. Political economy of European integration

- political and economic preconditions for integration;

- European integration in the light of public choice theory

- Analysis of the process of achieving subsequent stages of integration;

- Political economy of European integration - example of cohesion policy.

7. Political economy of migration

- Why are people migrating?

- Migrations and the functioning of labor markets;

- Economic, social and political factors of migration in Poland - the socialist and the transition period;

- State and European Union policy with regard to migration

8. Problems of redistribution and inequality in the political economy perspective (two lectures)

- Why should economists deal with socio-economic inequalities?

- Economic development and inequalities, poverty and social exclusion;

- Models of capitalism and economic inequalities;

- Institutional reasons for poverty;

- Efficiency and justice - a real or an apparent dilemma?

Literatura:

Obligatory literature:

M. Kalecki: "Polityczne aspekty pełnego zatrudnienia". W: Dzieła, t. 1, PWE, Warszawa 1979

M. Brzozowski, P. Gierałtowski, D. Milczarek, J. Siwińska-Gorzelak: "Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy", Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, rozdz. 1 i 2

K. Metelska-Szaniawska: "Konstytucyjne czynniki reform gospodarczych w krajach postsocjalistycznych", Wydawnictwa Uniwersytetu warszawskiego, Warszawa 2008, rozdz. 1

J. Wilkin (red.): "Czym jest ekonomia polityczna dzisiaj?", Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2004

J. Wilkin: "Jaki kapitalizm, jaka Polska?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, rozdz. 1,2 i 3

J. Wilkin (red.): "Efektywność a sprawiedliwość", Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1997, rozdz. 1

P. Kaczmarczyk: "Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian", Wydawnictwa Uniwersytetu warszawskiego, Warszawa 2005, część I

J.J. Michałek: "Przesłanki i konsekwencje protekcjonizmu handlowego". W: "Ekonomia dla prawników i nie tylko" Pod red, M. Bednarskiego i J. Wilkina, rozdz. 10

R. Dahrendorf: "Perspektywy rozwoju gospodarczego, społeczeństwo obywatelskie i wolność polityczna". W: "U podłoża globalnych zagrożeń. Dylematy rozwoju." Pod red. J. Daneckiego i M. Daneckiej

P. Krugman, M. Obstfeld: "Międzynarodowe stosunki ekonomiczne", PWN, Warszawa 1997 (lub 2008), Wstęp i rozdz. 9

Supplementary literature:

J. K. Galbraith: "Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość" PTE i Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa1999

J. A. Caporaso, D.P. Levine: "Theories of Political Economy", Cambridge University Press, Cambridge 1993

T. Kowalik: "Czy sprawiedliwość społeczna kosztuje?", "Ekonomista" 1997, nr 3

A. Wojtyna: "Alternatywne modele kapitalizmu", "Gospodarka Narodowa" 2005, nr 9

T. Persson, G. Tabellini: "Political Economics. Explaining Economic Policy" The MIT Press, 2002

Efekty uczenia się:

Upon completing the course, the student will be able to present the main problems and trends of political economy and their impact on economic policy. He/she will also be able to present an analysis of the role of the government, political institutions, collective decision-making mechanisms, interest groups, distribution of income and wealth, etc.

KK03, KW01, KW02, KU01, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

The course consists of a lecture and classes. Before taking the exam, it is necessary to pass the classes (i.e. obtain a positive grade). The final grade is composed of the results of the exam and classes. In total from the exam and classes you can get a maximum of 100 points.

The final exam is a written exam and you can obtain a maximum of 60 points for it. The condition for obtaining a positive final grade is to receive at least 31 points on the exam.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Fałkowski
Prowadzący grup: Jan Fałkowski, Katarzyna Metelska-Szaniawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)