Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP2MA2
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia II
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. licencjackich Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Matematycznych
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Ekonomia Międzynarodowa
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Ekonomia Przedsiębiorstwa
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Finanse, Inwestycje i Rachunkowość
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Informatyka i Ekonometria
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich (Ekonomia) - program wspólny
Przedmioty obowiązkowe dla II r.licencjackich: Ekonomia, specjalność: MSEMen
Przedmioty obowiązkowe dla II roku matematyki specjalności MSEM
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki jako całości na poziomie podstawowego podręcznika do makroekonomii i mikroekonomii, np. Begg, Dornbusch, Fischer, Ekonomia t. II.

Wymagana jest umiejętność konstrukcji wykresów funkcji i graficznej analizy zmian wartości zmiennych endogenicznych i egzogenicznych.

Student powinien znać reguły różniczkowania funkcji i znajdowania jej ekstremum.

Niezbędna jest gotowość do podjęcia systematycznej pracy w ciągu całego semestru.


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie pojęć i narzędzi niezbędnych do makroekonomicznej analizy zjawisk i procesów gospodarczych na poziomie średniozaawansowanym. Zajęcia te są kontynuacją przedmiotu "Makroekonomia I" i jednocześnie stanowią podbudowę do wprowadzenia narzędzi umożliwiających opis zjawisk i procesów gospodarczych na poziomie zaawansowanym.

Pierwsza część wykładu jest poświęcona krótkookresowym wahaniom dochodu oraz efektywności polityk gospodarczych. Część druga dotyczy problematyki wzrostu gospodarczego. W oparciu o teorię neoklasyczną dyskutowane są długookresowe determinanty poziomu i stopy wzrostu dochodu. Część trzecia koncentruje się na znaczeniu oczekiwań dla procesów gospodarczych, w tym na roli oczekiwań w decyzjach dotyczących konsumpcji i inwestycji.

Pełny opis:

Wykład 1- 4. Wprowadzenie. Dynamiczny model DAD/SAS

Tematem trzech kolejnych wykładów są krótkookresowe wahania koniunktury. W trakcie wykładu zostanie przedstawiony model opisujący funkcjonowanie gospodarki w krótkim okresie. Za jego pomocą zostaną prześledzone skutki zakłóceń popytowych i podażowych oraz skutków polityki makroekonomicznej. Celem ćwiczeń jest pogłębiona dyskusja przyczyn, dostosowań i skutków zakłóceń makroekonomicznych.

Wykład 5-7. Polityka fiskalna i monetarna.

Polityka fisklana: ograniczenie budżetowe rządu, dynamika długu publicznego

Wykład ma za zadanie zaprezentowanie ograniczenia budżetowego rządu oraz omówienie czynników wpływających na dynamikę długu w stosunku do PKB oraz omówienie danych empirycznych dotyczących zadłużenia publicznego w wybranych krajach. Ćwiczenia mają za zadanie wykształcenie umiejętności obliczania wartości nadwyżek pierwotnych niezbędnych dla stabilizacji długu przy różnych wartościach stopy procentowej i tempa wzrostu dochodu.

Polityka monetarna: wykład omawia cele i narzędzia polityki pieniężnej, w tym współcześnie stosowane niestandardowe rozwiązania w tym zakresie. Celem ćwiczeń jest dyskusja zalet i wad różnych strategii polityki pieniężnej oraz problemu kształtowania polityki pieniężnej przez bank centralny.

Wykład 8-11 Wzrost gospodarczy: dekompozycja wzrostu, model Solowa oraz jego rozszerzenie o kapitał ludzki.

Wykład ma za zadanie zaprezentowanie podstawowych danych międzynarodowych dotyczących poziomu i tempa wzrostu PKB per capita, zbadanie czynników wpływających na tempo wzrostu gospodarczego przy neoklasycznym założeniu malejącego produktu krańcowego kapitału i egzogenicznego postępu technicznego.

Ćwiczenia mają za zadanie dokonanie dekompozycji źródeł wzrostu, wykształcenie umiejętności obliczania wartości dochodu i konsumpcji na ścieżce wzrostu zrównoważonego, optymalnej stopy oszczędności, interpretacji przy wykorzystaniu modelu Solowa różnic między krajami w tempie wzrostu gospodarczego.

Wykład 12- 15. Mikropodstawy. Oczekiwania, konsumpcja i inwestycje

Celem ostatniej części wykładu jest omówienie znaczenia oczekiwań w kształtowaniu się zjawisk makroekonomicznych, w tym dwóch najważniejszych składowych popytu: konsumpcji i inwestycji. Punktem wyjścia pierwszej części wykładu jest omówienie ograniczeń keynesowskiej funkcji konsumpcji, co pozwoli na wprowadzenie nowszych koncepcji teoretycznych identyfikujących inne determinanty poziomu konsumpcji: stopę procentową, bieżący i oczekiwany dochód, wielkość majątku, czynniki demograficzne oraz politykę fiskalną. Podczas drugiej części wykładu omówione zostaną modele wyjaśniające inwestycje - model neoklasyczny inwestycji oraz model q-Tobina

W trakcie ćwiczeń dyskutowane będą determinanty konsumpcji i inwestycji i ich wpływ na zmienność tych dwóch składowych popytu zagregowanego, także w ujęciu empirycznym.

Literatura:

Obowiązkowa:

Mankiw G., Macroeconomics, Worth Publishers, 2003 lub późniejsze

Dodatkowa:

Blanchard O., Makroekonomia, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- identyfikacja czynników wpływających na podstawowe zmienne makroekonomiczne w różnym horyzoncie czasowym

- rozumienie skutków zakłóceń popytowych i podażowych w gospodarce w różnym horyzoncie czasowym

- poznanie modeli: DAD-SAS, modelu wzrostu gospodarczego Solowa, neoklasycznych modeli konsumpcji i inwestycji.

- rozumienie złożoności modelowania procesów makroekonomicznych, w tym znaczenie założeń przyjmowanych do opisu zjawisk makroekonomicznych

Umiejętności:

- opisanie w sposób formalny procesów zachodzących w gospodarce w ujęciu makro

- przeprowadzenie analizy wpływu projektowanej polityki gospodarczej na podstawowe zmienne makroekonomiczne w różnym horyzoncie czasowym zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i za pomocą prostej analizy empirycznej

- identyfikowanie skutków zjawisk gospodarczych dla funkcjonowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw

Postawy

- samodzielność i konsekwencja w zakresie wyboru sposobu nabywania wiedzy przez studenta

- systematyczność dzięki wymaganiom stawianym na ćwiczeniach

- odpowiedzialność dzięki wprowadzeniu elementów zaliczenia wymagających współpracy między studentami

- krytyczna ocena bieżącej i przeszłej polityki gospodarczej

- wspieranie własnych opinii przykładami empirycznymi

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na ćwiczeniach i ich zaliczenie zgodnie z wymogami.

2. Pisemny egzamin końcowy.

3. Rozwiązanie testów wprowadzających on-line.

4. Uzyskanie co najmniej 50 punktów na 100 możliwych

Ocena końcowa z przedmiotu jest wystawiona na podstawie sumy punktów z trzech składowych:

•Egzamin końcowy: 55 pkt

•Ćwiczenia: 40 pkt

• Testy wprowadzające on-line: 5 pkt

Progi ocen:

0 - 49 pkt ndst; 50 - 59 pkt dst; 60 - 69 pkt dst+; 70 - 79 pkt db; 80 - 89 pkt db+; 90 - 97 bdb; 98 - 100 bdb!

Egzamin

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń

Pisemny egzamin końcowy odbędzie się stacjonarnie w salach WNE UW. Egzamin będzie się składał z trzech pytań otwartych i 10 pytań testowych (w przypadku ewentualnego egzaminu online egzamin będzie składał się z trzech pytań otwartych, wymagających dokonania obliczeń i przedstawienia wyniku wraz z uzasadnieniem oraz 10 pytań testowych z 1 prawidłową odpowiedzią). Ewentualna zmiana trybu egzaminu zostanie podana na co najmniej dwa tygodnie przed egzaminem.

Maksymalna liczba punktów z egzaminu to 55.

Testy wprowadzające on-line

5 testów on-line (za pomocą platformy Moodle), które będą dostępne tylko w określonych terminach (podanych na wykładach). Każdy test składa się z 5 losowych pytań (cztery odpowiedzi, jedna prawidłowa). Poprawne odpowiedzi udostępnione zostaną po zamknięciu testu.

Punktacja testu:

• 0-2 prawidłowe odpowiedzi – 0 pkt

• 3 prawidłowe odpowiedzi – 0,5 pkt

• 4-5 prawidłowych odpowiedzi – 1 pkt

Testy są nieobowiązkowe, ich ukończenie nie jest wymagane. Testów nie można poprawiać

Ćwiczenia

Na ocenę z ćwiczeń składają się punkty z:

• Dwóch sprawdzianów (łącznie 36 pkt), które składają się z pytań otwartych oraz pytań testowych.

• Aktywności na zajęciach (4 pkt) - punkty przyznawane za aktywność na zajęciach.

Ćwiczenia są obowiązkowe, natomiast obecność na wykładzie jest pożądana.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Mycielska, Joanna Siwińska-Gorzelak
Prowadzący grup: Paweł Gierałtowski, Jacek Liwiński, Joanna Mackiewicz-Łyziak, Leszek Morawski, Dagmara Mycielska, Joanna Siwińska-Gorzelak, Grzegorz Wesołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)