Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe przepływy finansowe - równowaga, regulacja, kryzysy, instrumenty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL069
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe przepływy finansowe - równowaga, regulacja, kryzysy, instrumenty
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Założenia wstępne

Kompetencje studenta III rokuSkrócony opis:

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z różnorodnymi aspektami finansów międzynarodowych, a następnie przygotowanie dysertacji potwierdzającej teoretyczne, praktyczne oraz badawcze kwalifikacje uczestników. Przygotowana praca może być wyjściem do prac badawczych nad pracą magisterską dla osób szczególnie zainteresowanych finansami.

Pełny opis:

Prowadzący seminarium proponuje przygotowanie pracy z nastęujących obszarów tematycznych, aczkolwiek inne, zaproponowane przez Studenta mogą być (i zazwyczaj są) zaakceptowane – doceniana jest oryginalność i własna pomysłowość:

1. Międzynarodowy system finansowy

1.1. Europejski System Monetarny, Strefa Euro

1.2. Liberalizacja obrotów kapitałowych w gospodarce światowej

1.3. Deformacje sektora finansowego i jego regulacja

2. Kryzysy rynków finansowych

2.1. Kryzysy walutowe

2.2. Kryzysy bankowe

2.3. Kryzysy zadłużeniowe

2.4. Kryzysy na rynkach aktywów (np. nieruchomości)

3. Równowaga rynku walutowego

3.1. Modele równowagi kursu walutowego

3.2. Rynek walutowy a pieniężny

4. Bilans płatniczy, polityka fiskalna i pieniężna w warunkach otwartych przepływów kapitałowych

5. Instrumenty pochodne: teoria i praktyka

5.1. Arbitraż i spekulacja. Zastosowanie instrumentów pochodnych

6. Giełdy papierów wartościowych – przyczyny hossy i bessy

7. Unikanie opodatkowania, ceny transferowe, pranie pieniędzy

Literatura:

Caves R.E., Frankel Jeffrey A.,Jones R.W. [1998], Handel i finanse międzynarodowe, PWE

Czekaj J. et al. [2008], Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, WN PWN, Warszawa Dębski W. [2002], Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN

Gruszczyński M. [2002], Kryzysy walutowe a liberalizacja. obrotów kapitałowych, PWN

Małecki W., Sławiński A. et al. [2001], Kryzysy walutowe, PWN.

Mishkin F. [2002], Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN

Pietrzak B. et al. [2008], System finansowy w Polsce, WN PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu seminarium Student powinien być zainteresowany rozmaitymi aspektami finansów międzynarodowych. Powinien także umieć przygotować ciekawą i wartościową pracę licencjacką

Wiedza:

Podczas zajęć przekazywana jest wiedza dotycząca zjawisk związanych rozmaitymi aspektami międzynarodowych przepływów finansowych. Studenci poznają zasady przygotowywania i pisania prac dyplomowych.

1. Student ma wiedzę odnośnie reguł obowiązujących przy pisaniu pracy dyplomowej; rozumie na czym polega praca mająca charakter plagiatu.

2. Student zna metody analizy danych oraz metod badania i opracowywania materiałów źródłowych.

3. Student ma wiedzę w zakresie teorii ekonomicznych pomocnych przy interpretacji zjawisk ekonomicznych

Umiejętności

W trakcie zajęć student nabywa umiejętności pisania akademickiego, formułowania hipotez badawczych, ich weryfikowania, zdobywania i systematyzowania wiedzy, informacji, analizy i interpretacji danych. Student nabywa umiejętności krytycznego patrzenia na zjawiska, procesy i teorie ekonomiczne.

1. Student potrafi pozyskiwać dane i wyszukiwać informacje niezbędne w przygotowaniu pracy akademickiej na zadany temat. Student potrafi przygotować pracę dyplomową z dbałością o stronę formalną zgodną z zasadami pisania prac akademickich. Student nabywa umiejętności pisania akademickiego, w szczególności formułowania hipotez i pytań badawczych, sporządzania przeglądu literatury, wyboru narzędzi analitycznych, opracowania strony formalnej tekstu.

2. Student umie zaprezentować swoją koncepcję pracy, a następnie przedstawiać na wystąpieniach publicznych postępy w jej przygotowywaniu.

3. Student ma umiejętność zastosowania wiedzy nabytej w trakcie studiów do rozwiązywania konkretnych problemów związanych z tematyką jego pracy.

Kompetencje społeczne:

Zajęcia przygotowują do rzetelnego wykonywania zobowiązań. Zajęcia kształcą samodzielność myślenia, analizy problemów oraz wyszukiwania informacji. Zajęcia kształcą umiejętności komunikacji, prezentacji, wypowiedzi publicznych, a także dyskusji, krytyki, i obrony swoich podglądów. W trakcie dyskusji studenci będą mieli możliwość identyfikacji braków wiedzy i uświadomienia sobie konieczności jej uzupełniania w sposób ciągły.

1. Student potrafi wyszukiwać i analizować dane oraz je odpowiednio przetwarzać; sformułować problem badawczy a następnie przygotować pracę dyplomową spełniającą wymogi akademickie.

2. Student potrafi komunikować się z otoczeniem, przekazywać i bronić swoich poglądów, krytycznie analizować poglądy innych, wypowiadać się publicznie i dyskutować. Studenci posiadają świadomość braków wiedzy i poznają sposoby ich uzupełniania.

3. Studenci potrafią myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

W pierwszym semestrze: krótki esej wprowadzający do tematu planowanej pracy licencjackiej. W następnym - praca licencjacka

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gruszczyński
Prowadzący grup: Marcin Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gruszczyński
Prowadzący grup: Marcin Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)