Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomiczna analiza polityki i prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL087
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomiczna analiza polityki i prawa
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):


Wymagania wstępne

Mikroekonomia średniozaawansowana (w przypadku studentów WNE – Mikroekonomia I i III) Wymagania formalne

Wiedza z mikroekonomii średniozaawansowanej

Założenia wstępne

Zajęcia z zakresu ekonomii politycznej, ekonomicznej analizy polityki (teorii wyboru publicznego) oraz ekonomicznej analizy prawa


Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy licencjackiej z zakresu nowatorskich badań interdyscyplinarnych na styku ekonomii i nauk politycznych lub prawa. Polegają one na zastosowaniu koncepcji i narzędzi ekonomicznych do problemów ze świata polityki lub prawa, wpisując się w ramy nowej ekonomii politycznej, teorii wyboru publicznego, ekonomicznej analizy prawa lub innych zbliżonych kierunków. Po ukończeniu seminarium student rozumie, przez odwołanie do teorii ekonomii, i potrafi samodzielnie analizować funkcjonowanie wybranych mechanizmów politycznych i rozwiązań prawnych.

W ograniczonym zakresie prace mogą również dotyczyć związków ekonomii z innymi naukami.

Uwagi:

1) Mile widziani studenci studiujący równolegle inne kierunki i zainteresowani badaniami interdyscyplinarnymi.

2) Prace mogą być przygotowywane w języku angielskim.

Pełny opis:

Seminarium rozpoczynają zajęcia wprowadzające, w trakcie których przedstawiona jest metodologia badań ekonomicznych i zasady przygotowywania prac licencjackich. Przedstawiony jest także przegląd najważniejszych teorii i wyników badań empirycznych z zakresu ekonomicznej analizy polityki i prawa. Następnie studenci uzyskują pomoc w doborze tematu pracy, opracowaniu jej struktury, zgromadzeniu literatury i przygotowaniu badania empirycznego (jeżeli praca zakłada przeprowadzenie takiego badania). Wraz z postępem prac studenci prezentują swoje dokonania w trakcie seminarium, poddają je dyskusji i uzyskują dalsze wskazówki.

Literatura:

Zostanie dobrana do indywidualnych zainteresowań badawczych studentów.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma wiedzę z zakresu wybranych aspektów ekonomicznej analizy politycznego procesu podejmowania decyzji i ekonomicznej analizy prawa. Na życzenie studentów, w ograniczonym zakresie, tematyka seminarium może także objąć zagadnienia na pograniczu ekonomii i innych nauk (przede wszystkim społecznych), pokazując w jak wielu sferach życia człowieka przydatna jest analiza ekonomiczna (i jak ją stosować). Student rozumie, przez odwołanie do teorii oraz metodologii ekonomii, wybrane mechanizmy funkcjonowania sfery politycznej i systemu prawnego oraz ich konsekwencje. Student zna niektóre metody ekonomicznej analizy procesów podejmowania decyzji w kontekście politycznym, społecznym i prawnym oraz wybrane badania empiryczne prowadzone w tym zakresie. Student rozumie możliwości zastosowania teorii i metod właściwych dla nauk ekonomicznych do badania zagadnień z obszaru innych nauk społecznych. Student ma wiedzę na temat przygotowywania prac naukowych, prowadzenia badań ekonomicznych i prezentowania ich wyników.

Umiejętności:

Student potrafi interpretować przez pryzmat wiedzy ekonomicznej wybrane procesy zachodzące w sferze politycznej i związane z systemem prawa, potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu ekonomicznej analizy polityki bądź ekonomicznej analizy prawa do samodzielnej analizy (na podstawowym poziomie) konkretnych decyzji politycznych, mechanizmów i zjawisk zachodzących w sferze politycznej, jak również przyjętych/projektowanych rozwiązań prawnych. Ma także umiejętność przewidywania niektórych konsekwencji tych decyzji, mechanizmów i zjawisk oraz rozumie ich znaczenie gospodarcze i społeczne. Student potrafi przygotowywać prace naukowe i prezentacje ustne (multimedialne) z tematyki ekonomicznej analizy polityki i prawa.

Kompetencje społeczne:

Student wykazuje otwartość na poszukiwanie nowych, mających oparcie w ekonomii, metod analizy zjawisk ze sfery politycznej i społecznej. Potrafi pracować samodzielnie oraz współdziałać z promotorem przy przygotowywaniu pracy licencjackiej oraz jej prezentacji. Umie formułować i wyrażać swoje poglądy w dyskusji, jak również analizować stanowiska innych uczestników.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium w I semestrze następuje na podstawie przygotowania wstępnej koncepcji pracy licencjackiej i jej prezentacji w trakcie seminarium.

Zaliczenie seminarium w II semestrze następuje na podstawie postępów w przygotowaniu pracy licencjakiej i jej zawartości. Wymagana jest jednokrotna prezentacja postępów w pracy.

Wymagana jest dodatkowo obecność na zajęciach wprowadzających i wybranych prezentacjach innych osób.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Metelska-Szaniawska
Prowadzący grup: Katarzyna Metelska-Szaniawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Metelska-Szaniawska
Prowadzący grup: Katarzyna Metelska-Szaniawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Metelska-Szaniawska
Prowadzący grup: Katarzyna Metelska-Szaniawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)