Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modelowanie ilościowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL097 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Modelowanie ilościowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ułatwienie studentom wyboru tematu pracy dyplomowej. Tematy przygotowywanych prac powinny koncentrować się wokół zagadnień związanych z metodami ilościowymi i narzędziami ekonometrycznymi służącymi do analizy danych, w tym ekonomicznych, oraz ich zastosowaniami praktycznymi. Uczestnicy zostaną zapoznani ze współczesną metodologią metod ilościowych, pracami badawczymi, oraz dostępnymi bazami danych. W trakcie seminarium z każdym uczestnikiem zostanie ustalony temat pracy dyplomowej. Efektem pracy podczas seminarium będzie napisana przez studenta praca dyplomowa.

Seminarium jest kierowane przede wszystkim do studentów kierunku Informatyka i Ekonometria zainteresowanych zastosowaniem metod statystycznych i ekonometrycznych do ilościowego opisu danych i konstrukcji modelu. Prace, których celem jest badanie statystycznych własności wybranych metod modelowania również są mile widziane.

Pełny opis:

Seminarium nie ma bardzo wąsko określonej tematyki. Tematy przygotowywanych prac powinny koncentrować się wokół zagadnień związanych ze statystyczymi i ekonometrycznymi narządziami słuzacymi do analizy danych ekonomicznych, oraz ich zastosowaniami praktycznymi. Podczas początkowych zajęć uczestnicy zostaną zapoznani ze współczesną metodologią metod ilościowych stosowanych do analizy danych przekrojowych oraz danych szeregów czasowych. Przedstawione zostaną współczesne zagadnenia badawcze zarówno teoretyczne, jak również empiryczne. Drugim elementem będzie zapoznanie uczestników z warunkami technicznymi: dostępność, zakres i obsługa baz danych. W chwili ustalenia z uczestnikiem tematu pracy, z uwagi na szeroki zakres tematyczny zajęcia przybiorą formę pracy indywidualnej. Podczas specjalnie wyznaczonego dyżuru każdy seminarzysta ma możliwość skorzystania z konsultacji. Raz na dwa miesiące każdy seminarzysta zobowiązany jest do przedstawienia postępów w pracach, osobiście podczas trwania dyżuru lub przez kontakt drogą elektorniczną.

Literatura:

Literatura zależna od wybranej tematyki pracy dyplomowej, dobierana indywidualnie do tematu pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu uczestnik

WIEDZA

Zna i rozumie zaawansowane narzędzia służące do statystycznej i ekonometrycznej analizy danych empirycznych i potrafi je wykorzystać do analizy problemów społeczno-ekonomicznych. Jest świadomy ograniczeń wynikające ze stosowania ilościowych metod analizy i potrafi je uwzględniać na etapie projektowania badania.

Wie w jaki sposób należy prawidłowo formułować problemy i hipotezy badawcze, wie jak prowadzić badania dla potrzeb pracy licencjackiej. Rozumie jak przebiega proces testowania hipotez, wie jak pracować z literaturą i materiałem empirycznym.

Zna formalne zasady przygotowania pracy licencjackiej.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi dokonać krytycznego przeglądu literatury, poglądów różnych autorów i analizy źródeł oraz w prawidłowy sposób opracować z materiałem empirycznym.

Potrafi we właściwy sposób formułować pytania i złożone hipotezy badawcze, a także dobrać odpowiednie metody ich weryfikacji.

Potrafi samodzielnie budować ilościowe model empiryczny dla różnych zjawisk ekonomicznych i gospodarczych wzorując się na najważniejszych pracach literatury przedmiotu. Jest w stanie dokonać syntezy uzyskanych wyników formułując samodzielnie odpowiednie wnioski.

Posiada umiejętność samodzielnego przygotowania prac pisemnych na wybrany temat badawczy zgodnie z wymogami merytorycznymi i formalnymi

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia swojego warsztatu badawczego przez całe życie

Potrafi w odpowiedni sposób zaplanować działania, określić priorytety i punkty krytyczne procesu pisania pracy licencjackiej,

Potrafi samodzielnie i krytycznie gromadzić i poszerzać swoja wiedzę w sposób interdyscyplinarny

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny są kolejne stopnie zaawansowania pracy nad napisaniem pracy dyplomowej. Co semestr uczestnik jest zobowiązany przekazać prowadzacemu krótką notatkę informujacą o postępach i trudnościach związanych z powstawaniem pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Strawiński
Prowadzący grup: Paweł Strawiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Strawiński
Prowadzący grup: Paweł Strawiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Strawiński
Prowadzący grup: Paweł Strawiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.