Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza zastosowań technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach i bankach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL116
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza zastosowań technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach i bankach
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Nie ma wymagań odnośnie wstępnej wiedzy (tj. dotychczasowych przedmiotów) u studentów podejmujących zajęcia, a jedynie zainteresowania w./wym. problematyką.

Skrócony opis:

Przedmiotem seminarium licencjackiego są nowe technologie informacyjne (IT), systemy informatyczne, jak i metody zarządzania (bazujące na IT) – ich specyfika, zastosowania i oddziaływania w różnych typach przedsiębiorstw (organizacji), instytucjach finansowych (bankach), czy segmentach gospodarki, bądź w skali międzynarodowej.

Szczególną uwagę poświęcono koncepcjom crowdfundingu (finansowania społecznościowego) i crowdsourcingu (pracy na rynkach elektronicznych), również alternatywnym systemom handlu instrumentami finansowymi, a także zastosowaniom różnych modeli aukcji.

Zajęcia przeznaczone dla studentów III roku różnych kierunków studiów, w tym: IiE, FIIR, FPP, EP, EM, MSEM, MSEMEN.

Seminarium licencjackie: po 30 godz. w semestrze.

Pełny opis:

Proponowane obszary tematyczne seminarium są między innymi następujące:

1. Nowe technologie informacyjne (IT) w zastosowaniach gospodarczych.

2. Systemy informatyczne (informacyjne) w różnych typach procesów i obiektów gospodarczych (firmy usługowe, handlowe, produkcyjne, administracja, instytucje użyteczności publicznej – banki, giełdy).

3. Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) – finansowanie przedsięwzięć i inwestycji.

4. Crowdsourcing w działalności przedsiębiorstwa.

5. IT w sektorze finansowo-bankowym. Alternatywne systemy handlu instrumentami finansowymi.

6. Aukcje tradycyjne i elektroniczne. Domy aukcyjne na rynku dzieł sztuki i kolekcjonerskim. Inwestycje alternatywne.

7. Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem i wspomaganie IT. Zintegrowane systemy informacyjne zarządzania, klasy ERP, CRM, PRM, SCM, Business Intelligence itp.

8. Ekonomika Internetu. Systemy zarobkowania w Internecie.

9. Sektorowe analizy rozwoju systemów e-biznesu. Rynki w przestrzeni elektronicznej – m.in. handel i usługi, nieruchomości, turystyka, edukacja itp.

10. IT w sferze administracji publicznej. Koncepcje elektronicznej administracji (e-government).

11. Koncepcje społeczeństwa informacyjnego. Zarządzanie informacją i wiedzą przedsiębiorstwa.

12. Szara strefa w gospodarce elektronicznej i tradycyjne.

Co istotne, zainteresowania seminarium mogą obejmować także inne obszary (nie zestawione w w./wym. wykazie), do uzgodnienia z prowadzącym seminarium.

Literatura:

Dobierana w zależności od tematów prac studentów. Szczegółowa literatura, wynikająca z zainteresowań studentów podawana jest na zajęciach.

Do wybranych zajęć mogą być przydatne autorskie prace, między innymi następujące:

1. Dziuba D.T. (2014): Wstęp do ekonomiki crowdfundingu. Modele finansowania społecznościowego. Wydawn. Fundacji Fotografia dla Przyszłości. Warszawa.

2. Dziuba D.T. (2012): Crowdsourcing w kształtowaniu elektronicznych rynków pracy. Wydawn. Nowy Dziennik, Warszawa.

3. Dziuba D.T. (2002): Systemy informatyczne w obsłudze banków detalicznych Wydawn. Nowy Dziennik, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efektem finalnym jest napisanie pracy licencjackiej.

Ukończenie zajęć zwiększa kompetencje uczestników na rynku pracy, daje im podstawy teoretyczne, analityczne, jak również praktyczne w zakresu tematyki obejmowanej przez seminarium licencjackie.

Wiedza

1. Student ma wiedzę o obszarach zastosowań i oddziaływań nowych technologii informacyjnych (IT), wynikających z tematyki seminarium licencjackiego.

2. Student ma wiedzę nt. możliwości analizy zastosowań IT.

3. Student nabywa wiedzę nt. oddziaływań IT w przedsię-biorstwach, gospodarce i społeczeństwie.

4. Student ma wiedzę nt. zasad pisania pracy licencjackiej.

5. Student ma wiedzę z zakresu poszukiwani i wykorzystania źródeł literaturowych.

6. Student ma wiedzę na temat organizowania pracy, tworzenia planu pracy.

7. Student ma wiedzę nt. formułowania celów i tez pracy oraz ich weryfikacji.

Umiejętności

1. Student nabywa umiejętności samodzielnego pisania pracy licencjackiej.

2. Student umie formułować i weryfikować cele (tezy) badawcze. Umie interpretować uzyskane wyniki badań.

3. Student umie zaplanować swoją pracę, tworzyć plan pracy.

4. Student nabywa umiejętności poszukiwania i wykorzystania źródeł literaturowych.

5. Student dysponuje umiejętnościami w zakresie analizy problemów ekonomicznych na potrzeby informatyzacji przedsiębiorstw i gospodarki. Dysponuje umiejętnościami stosowania metod krytycznej analizy zjawisk ekonomicznych.

6. Student ma umiejętność określania potencjalnych problemów w zakresie wdrażania IT w gospodarce. Potrafi zidentyfikować korzyści i ograniczenia z inwestowania w IT w gospodarce. Umie zidentyfikować czynniki wpływające na efektywność takich wdrożeń.

7. Student potrafi przygotować opracowanie zadanego problemu oraz zaprezentować je na forum grupy. Współpracuje przy tworzeniu prezentacji.

8. Student nabędzie umiejętności formułowania i wymiany poglądów.

Kompetencje społeczne

1. Student ma świadomość ogromnej roli, jaką w społeczeństwie i gospodarce odgrywają nowe technologie informacyjne i komunikacyjnych.

2. Student rozumie konieczność wykorzystywania IT we współczesnych instytucjach rynkowych, w gospodarce opartej na wiedzy i społeczeństwie informacyjnym.

3. Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy związanej z systemami informatycznymi, które z uwagi na swój dynamiczny rozwój stwarzają coraz to nowe możliwości dla gospodarki i społeczeństwa.

4. Student będzie w stanie zrozumieć konsekwencje dla społeczeństwa i gospodarki, wywołane rozwojem nowych technologii informacyjnych.

5. Student rozumie współzależności w ramach społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej (informacyjnej).

6. Student zna i rozumie zagadnienia prawne związane z wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego.

7. Student wykazuje dyscyplinę w terminowej realizacji wymogów zaliczeniowych.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia oceniane są: aktywne uczestnictwo w seminarium, opracowywanie i wygłaszanie referatów (prezentacji), postępy w przygotowywaniu pracy.

Do zaliczenia każdy z semestrów: zimowy i letni, przy czym zaliczenie semestru letniego dopiero po złożeniu pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dziuba
Prowadzący grup: Dariusz Dziuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dziuba
Prowadzący grup: Dariusz Dziuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)