Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wczoraj, dziś i jutro strefy euro - teoretyczne i praktyczne aspekty tworzenia i funkcjonowania unii monetarnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL190
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wczoraj, dziś i jutro strefy euro - teoretyczne i praktyczne aspekty tworzenia i funkcjonowania unii monetarnej
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Seminarium przeznaczone jest dla studentów zainteresowanych integracją walutową, w tym w szczególny sposób tworzeniem i funkcjonowaniem unii monetarnej. Prace przygotowane w ramach seminarium mogą kłaść nacisk zarówno na teoretyczny jak i praktyczny aspekt funkcjonowania unii monetarnej. Odwołania empiryczne w znacznej części będą dotyczyły Unii Gospodarczo-Walutowej w Europie, aczkolwiek nie wykluczone są prace dotyczące innych postulowanych (lub będących aktualnie na etapie uzgadniania) unii monetarnych lub też wspomagające się materiałem empirycznym dotyczącym historycznych przejawów integracji walutowej. Celem seminarium jest przygotowanie studentów do samodzielnego napisania pracy licencjackiej z przedstawionej wyżej tematyki, a efektem uczestnictwa jest przedstawienie gotowej pracy do obrony.

Pełny opis:

Program zajęć obejmuje dwa semestry.

Pierwszy semestr jest przeznaczony na wprowadzenie do metodologii pisania prac dyplomowych, przedstawienie ogólnego zakresu zagadnień dotyczących problematyki budowania i funkcjonowania unii monetarnej (w tym w szczególności Strefy Euro), uzgodnienie z uczestnikami konkretnych tematów, celów i wstępnego planu poszczególnych prac a także potencjalnych pozycji bibliograficznych oraz źródeł danych.

Drugi semestr jest przeznaczony na przygotowywanie poszczególnych części pracy a także ostateczną korektę tekstu. Równolegle będą omawiane w grupie oraz indywidualnie postępy w pisaniu pracy licencjackiej.

W trakcie seminarium student będzie zobowiązany minimum dwukrotnie (raz na semestr) do przedstawienia aktualnego stanu prac nad licencjatem w gronie współuczestników w celu przedyskutowania wspólnie wniosków i problemów.

Seminarium na wniosek studentów może być prowadzone w formie hybrydowej (mieszanej): część zajęć zdalnie, część w sali.

Literatura:

Literatura będzie dobrana indywidualne w zależności od tematów prac licencjackich studentów.

Efekty uczenia się:

WIEDZA (S1A_W06, S1A_W10)

1. Student zna reguły i zasady przygotowywania i pisania pracy dyplomowej, wie jak sformułować cel pracy, pytania i/lub hipotezy badawcze oraz wybrać odpowiednią do nich metodę analizy.

2. Uczestnik wie jak przygotować odpowiedni zasób literatury oraz pozyskać dane empiryczne.

3. Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranej przez siebie tematyki pracy dyplomowej.

4. Student wie o konieczności zapewnienia poprawności formalnej pracy w tym zna standardy wymagane od prac naukowych oraz rozumie konieczność respektowania praw autorskich.

UMIEJĘTNOŚCI (S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U07, S1A_U08, S1A_U09)

1. Student potrafi przygotować pracę dyplomową zgodnie z poznanymi zasadami i regułami

2. Student potrafi spełnić wymogi formalne i merytoryczne stawiane pracom licencjackim

3. Student ma umiejętność spójnego i logicznego przeprowadzenia wywodu badawczego (na poziomie wymaganym od pracy licencjackiej) zgodnego z postawionymi celami i założeniami.

4. Student nabywa umiejętności zastosowania przyswojonej w trakcie studiów wiedzy do rozwiązania problemów związanych z zagadnieniami omawianymi w przygotowanej pracy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (S1A_K01, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K06)

1. Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w szczególności w zakresie wybranej przez siebie tematyki pracy oraz ma świadomość potrzeby krytycznej analizy otaczających go zjawisk ekonomicznych.

2. Student potrafi odpowiednio określić priorytety w przygotowaniu i pisaniu pracy dyplomowej.

3. Student potrafi myśleć i działać w sposób samodzielny a także dąży do swojego rozwoju naukowego i rozumie konieczność dalszego rozwoju zawodowego.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowym rezultatem uczestnictwa w seminarium jest przygotowanie pracy licencjackiej. Ocenie podlega przedstawienie na spotkaniach postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej (w tym w szczególności osiągnięcia zamierzonych celów pracy), przy czym student jest zobowiązany do zaprezentowania ich (w formie referatu / prezentacji / omówienia) na seminarium minimum raz w semestrze. Po I semestrze student powinien mieć ustalony wstępny plan pracy, cel pracy i główne pozycje literatury. W II semestrze powinien sukcesywnie przedstawiać postępy w pisaniu poszczególnych części pracy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)