Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Macroeconomic policy & development

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL202
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Macroeconomic policy & development
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. st.lic. ( Finanse i Inwestycje Międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy licencjackiej związanej z teoriami rozwoju gospodarczego . Wachlarz poruszanych na seminarium tematów jest obszerny - obejmuje między kwestie dotyczące determinant wzrostu gospodarczego, wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na perspektywy rozwoju, związki pomiędzy polityką a wzrostem. Początkowo seminarium będzie prowadzone w formie zajęć, podczas których omówimy możliwy zakres tematów. Następnie spotkamy się indywidualnie.

Pełny opis:

Seminarium ma formę spotkań o charakterze konsultacji oraz zajęć, podczas których studenci przedstawią efekty swoich analiz.

Szczegółowy program:

1. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu teorii wzrostu gospodarczego

2. Jak pisać pracę licencjacką?

3. Ustalenie tematów prac

4. Spotkania indywidualne

Literatura:

Zostanie dobrana do indywidualnych zainteresowań badawczych studentów

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Po ukończeniu konwersatorium student wie, jakie są podstawowe determinanty wzrostu gospodarczego

W sferze warsztatowej student uzyska wiedzę na temat przygotowywania prac naukowych, prowadzenia badań ekonomicznych i prezentowania ich wyników.

UMIEJĘTNOSCI

Student potrafi przeprowadzić pogłębioną analizę wybranego problemu ekonomicznego, wykorzystując znane sobie narzędzia analizy jakościowej i ilościowej oraz umie przedstawić swoje wywody w formie artykułu naukowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Student potrafi przygotować i przedstawić na forum publicznym analizę zadanego problemu; ma świadomość złożoności następstw polityk sektora publicznego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pierwszego semestru przyznawane jest na podstawie przedstawionego przez Studenta planu pracy licencjackiej oraz krótkiego tekstu dotyczącego wybranego zagadnienie, które będzie poruszane w pracy

Zaliczenie drugiego semestru przyznawane jest po złożeniu pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Siwińska-Gorzelak
Prowadzący grup: Joanna Siwińska-Gorzelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Siwińska-Gorzelak
Prowadzący grup: Joanna Siwińska-Gorzelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)