Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Quantitative Methods in Corporate Finance

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL228
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Quantitative Methods in Corporate Finance
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. st.lic. ( Finanse i Inwestycje Międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy licencjackiej.

Seminarium umożliwia wykorzystanie wiedzy poznawanej równolegle na przedmiocie ,,Ekonometria".

Zajęcia będą również oparte na najnowszych badaniach i publikacjach.

Możliwe jest przygotowanie pracy w języku angielskim.

Zaliczenie: napisanie pracy licencjackiej oraz przygotowanie referatu (po jednym w każdym semestrze) ukazującego postępy w opracowywaniu tematu pracy.

Pełny opis:

I. Wprowadzenie.

II. Przedstawienie zasad pisania prac licencjackich.

III. Przedstawienie, w zależności od zainteresowań słuchaczy, wybranych tematów.

IV. Uzgodnienie ze słuchaczami tematyki prac licencjackich.

V. Prezentacje referatów, omawianie postępów w opracowywaniu pracy.

Literatura:

Literatura zostanie dobrana do indywidualnych zainteresowań badawczych studentów.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą pisania pracy dyplomowej. (S1A_W06, S1A_W10)

2. Student ma pogłębioną wiedzę na temat zagadnienia, które bada w swojej pracy. (S1A_W06)

3. Student ma pogłębioną wiedzę o podstawowych problemach analizy danych empirycznych.

(S1A_W06)

UMIEJĘTNOŚCI

1. Student posiada pogłębioną umiejętność doboru modelu statystycznego i metody estymacji do analizowanego problemu oraz zbioru danych.

2. Umie wykorzystać metody ekonometryczne, by z danych odczytać ilościowe i jakościowe związki między zmiennymi, zweryfikować na podstawie danych hipotezy teoretyczne oraz sformułować prognozy.

3. Student potrafi zgromadzić literaturę światową dotyczące wskazanego tematu

4. Student umie krytycznie przeanalizować literaturę i wyciągnąć wnioski

5. Student potrafi w oparciu o przeczytaną literaturę zaplanować własne badanie, postawić pytania i hipotezy badawcze, dobrać odpowiednią metodę badawczą

6. Student potrafi przeprowadzić badanie ilościowe

7. Student umie zaprezentować wyniki własnego badania w formie pracy dyplomowej, wyciągnąć wnioski i skomentować je w świetle literatury światowej

KOMPETENCJE

1. Student ma świadomość konieczności weryfikacji teorii ekonomicznych za pomocą danych empirycznych. Jednocześnie ma świadomość ograniczeń modeli stosowanych w analizie empirycznej. Potrafi zaplanować i współpracując w grupie zrealizować badanie empiryczne.

2. Student rozumie, że teorie ekonomiczne są kontrowersyjne i że konieczne jest konfrontowanie ich z danymi empirycznymi. Umie sobie wyobrazić, czy daną hipotezę ekonomiczną można poddać empirycznej weryfikacji.

3. Ma świadomość, że metody ilościowe mają ograniczenia, co wynika z niedoskonałości zbiorów danych, którymi dysponujemy oraz uproszczonym charakterem wykorzystywanych modeli. Rozumie, że metody badań ilościowych w ekonomii ciągle się rozwijają.

4. Wykazuje gotowość do uzupełnienia swej wiedzy na podstawie samodzielnie wyszukanej literatury na określony temat.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: napisanie pracy licencjackiej oraz przygotowanie referatu (po jednym w każdym semestrze) ukazującego postępy w opracowywaniu tematu pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Nehrebecka
Prowadzący grup: Natalia Nehrebecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Nehrebecka
Prowadzący grup: Natalia Nehrebecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Nehrebecka
Prowadzący grup: Natalia Nehrebecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)