Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia energii i zmian klimatycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL253
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia energii i zmian klimatycznych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Zajęcia mają służyć przygotowaniu przez studentów prac licencjackich dotyczących ekonomii energii i klimatu. Omówione zostaną między innymi zagadnienia związane z ekonomicznymi i społecznymi skutkami zmiany klimatu, rozwój niskoemisyjnych technologii oraz projektowanie międzynarodowej polityki klimatycznej. Na seminarium będziemy również dyskutować o konsekwencjach polityki klimatycznej dla gospodarki polskiej. Praca może być oparta zarówno o metody ilościowe jak i jakościowe

Pełny opis:

Możliwe tematy powiązane z ekonomią energii i klimatu:

• Konsekwencje zmian klimatu dla gospodarki oraz społeczności

• Niskoemisyjne technologie i ich rozwój - odnawialne źródła energii

• Niskoemisyjne technologie i ich rozwój - transport elektryczy

• Zmiana kierunku postępu technologicznego

• Integrated Assessment Models

• Projektowanie globalnej polityki klimatyczne i cykl IPCC

• Wyznaczanie optymalnych miksów energetycznych dla Polski

• Zmiana struktury gospodarczej wymuszona polityką klimatyczną

• Ryzyka związane z dekarbonizacją dla rynku pracy w Polsce

• Omówienie Polityki Energetycznej Polski

• Omówienie Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu

• Polityka Energetyczna Unii Europejskiej - System EU-ETS, cele klimatyczne

Spotkania będą miały formę dyskusji na tematy wybrane tematy wymienione powyżej (do uzgodnienia między studentami a prowadzącym). Podstawą do dyskusji będzie omówienie artykułów naukowych z wybranych tematów oraz raporty IPCC.

Literatura:

Podstawowym źródłem jest Piąty Raport IPCC, który podsumowuje najważniejsze wnioski z literatury naukowej przedmiotu. Przykłady dodatkowych artykułów naukowych omawianych na zajęciach to:

Arrow, Kenneth (2009). "A note on uncertainty and discounting in models of economic growth", Journal of Risk and Uncertainty, April 2009, Volume 38, Issue 2, pp 87–94

Liu, Changzheng i Zhenhong Lin (2017). How uncertain is the future of electric vehicle market: Results from Monte Carlo simulations using a nested logit model, International Journal of Sustainable Transportation, 11:4

Acemoglu, Daron, Philippe Aghion, Leonardo Bursztyn and David Hemous, 2012. "The Environment and Directed Technical Change," American Economic Review, American Economic Association, vol. 102(1), spp 131-66.

Efekty uczenia się:

Student ma wiedzę o podstawowych zagadnieniach związanych z ekonomią energii i klimatu

Student zna podstawowe metody badawcze wykorzystywane w literaturze przedmiotu (modele empiryczne, teoretyczne, analizy jakościowe).

Student potrafi prowadzić krytyczną i merytoryczną analizę ekonomiczną oraz krytycznie oceniać artykuły naukowe.

Student potrafi zgłębiać literaturę przedmiotu

Student potrafi pracować samodzielnie oraz współpracować z promotorem przy przygotowywaniu pracy licencjackiej

Student potrafi precyzyjnie przedstawiać swoje argumenty wykorzystując do tego wyniki pracy analitycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium w I semestrze:

- na podstawie konspektu pracy licencjackiej

Zaliczenie seminarium w II semestrze:

- na podstawie postępów w przygotowaniu pracy licencjackiej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Witajewski-Baltvilks
Prowadzący grup: Jan Witajewski-Baltvilks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Witajewski-Baltvilks
Prowadzący grup: Jan Witajewski-Baltvilks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Witajewski-Baltvilks
Prowadzący grup: Jan Witajewski-Baltvilks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)