Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL265 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomia żywności
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy licencjackiej z zakresu ekonomii żywności i ekonomii zasobów naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki łańcuchów żywnościowych. Studenci zapoznają się z różnymi obszarami badań dotyczącymi produkcji i konsumpcji żywności. W trakcie zajęć studenci będą przedstawiali prezentacje swojej analizy tekstów źródłowych oraz fragmenty swoich prac licencjackich.

Zajęcia przeznaczone są dla studentów trzeciego roku. Wymagana jest umiejętność pracy z tekstem w języku angielskim. W przypadku semestru zimowego, warunkiem zaliczenia jest wybór tematu pracy licencjackiej i aktywne uczestnictwo w zajęciach. W semestrze letnim zaliczenie seminarium jest uwarunkowane postępami w przygotowaniu pracy licencjackiej

Pełny opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej z zakresu ekonomii żywności.

Głównym celem zajęć w semestrze zimowym jest pomoc studentom w określeniu własnego obszaru zainteresowań i sformułowaniu tematu pracy licencjackiej. W semestrze zimowym zajęcia będą miały charakter grupowy i poświęcone będą zapoznaniu studentów z problematyką ekonomii żywności, możliwymi obszarami badawczymi i metodami wykorzystywanaymi przez ekonomistów do badania procesów i zajwisk zachodzących na rynkach żywności. Zostaną poruszone następujące tematy:

• Trendy w konsumpcji żywności;

• Bezpieczeństwo żywnościowe a bezpieczna żywność;

• Łańcuchy żywnościowe na świecie;

• Specyfika produkcji rolnej i sektora rolno-spożywczego na świecie i w Polsce;

• Rolnictwo zrównoważone;

• Produkcja żywności ekologicznej i żywności gentycznie modyfikowanej;

• Rynek ziemi;

• Polityki państwa: polityka żywnościowa, politika rolna, wspólna polityka rolna;

• Wpływ zmian klimatycznych na produkcję żywności.

Pierwsze zajęcia semestru letniego będą miały charakter metodologiczno-narzędziowy. Szczegółowo omówione zostaną wymagania stawiane pracom naukowym, w tym szczególnie pracom licencjackim. Celem zajęć w semestrze letnim będzie także przygotowanie studentów do przeprowadzenia badań empirycznych. Zajęcia w tym semetrze będą miały głównie charakter indywidualny, a ich zakres zostanie dostosowany do zainteresowań i potrzeb indywidualnych studentów. Na zajęciach będą prezentowane i omawiane fragmenty prac licencjackich.

Znaczna część pracy studentów będzie miała charakter samodzielny. Poza godzinami zajęć i dodatkowych konsultacji z prowadzącymi zajęcia, studenci będą musieli poświęcić czas na czytanie literatury, przygotowanie prezentacji (w semestrze zimowym), a także zbieranie materiałów do pracy licencjackiej i jej samodzielne przygotowanie (pod kierunkiem prowadzących zajęcia, w semestrze letnim).

Literatura:

Przykładowe artykuły omawiane na zajęciach:

1. Bonanno, A., Russo, C., & Menapace, L. (2018). Market power and bargaining in agrifood markets: A review of emerging topics and tools. Agribusiness, 34(1), 6–23.

2. Clapp, J. (2017). Food self-sufficiency: Making sense of it, and when it makes sense. Food Policy, 66, 88-96.

3. Dries, L., Fałkowski, J., Malak-Rawlikowska, A., Milczarek-Andrzejewska, D. (2011). Public policies and private initiatives in transition: evidence from the Polish dairy sector. Post-Communist Economies, 23(2), 219–236.

4. Josephson, A. L., Ricker-Gilbert, J., & Florax, R. J. G. M. (2014). How does population density influence agricultural intensification and productivity? Evidence from Ethiopia. Food Policy, 48, 142-152.

5. Lusk, J.L., Schroeder, T.C. and Tonsor, G.T. (2014). Distinguishing beliefs from preferences in food choice. European Review of Agricultural Economics, 41(4), 627–655.

6. McCorriston, S. (2002). Why should imperfect competition matter to agricultural economists? European Review of Agricultural Economics, 29(3), 349–371.

7. Milczarek-Andrzejewska, D., Zawalińska, K., Czarnecki, A. (2018). Land-use conflicts and the Common Agricultural Policy: Evidence from Poland, Land Use Policy, 73: 423-433.

8. Möllers, J., Traikova, D., Bîrhală, B. A. M., & Wolz, A. (2018). Why (not) cooperate? A cognitive model of farmers’ intention to join producer groups in Romania. Post-Communist Economies, 30(1), 56–77.

9. Noev, N., Dries, L., Swinnen J.F.M., (2009). Institutional Change, Contracts, and Quality in Transition Agriculture. Evidence from the Bulgarian Dairy Sector. Eastern European Economics, 47(4), 62–85.

10. Vandeplas, A., Minten, B. and Swinnen, J. (2013). Multinationals vs. Cooperatives: The Income and Efficiency Effects of Supply Chain Governance in India. Journal of Agricultural Economics, 64(1), 217–244.

Pozostałe pozycje zostaną dobrane do indywidualnych zainteresowań studentów.

Efekty uczenia się:

A) Wiedza

Po zakończeniu seminarium student rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu ekonomii żywności i zna najważniejsze obszary badań poświęcone jego problematyce. Student posiada podstawową wiedzę na temat różnych metod badawczych, zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym. Student zna wymagania stawiane pracom naukowym, w tym szczególnie pracom licencjackim. Student zna zasady przytaczania cudzego dorobku.

S1A_W04 S1A_W05 S1A_W06 S1A_W07 S1A_W10

B) Umiejętności

Student ma umiejętność analizowania zjawisk społeczno-gospodarczych i zachodzących pomiędzy nimi związków przyczynowo-skutkowych w sposób kompleksowy i interdyscyplinarny. Student potrafi zaprojektować i zaplanować realizację własnego badania naukowego o charakterze teoretycznym lub empirycznym, a także dobrać metodę badawczą odpowiednią do analizowanego problemu. Student umie samodzielnie zgromadzić literaturę naukową dotyczącą wybranego problemu badawczego. Student posiada umiejętność przeprowadzenia analizy zebranego materiału pod kątem odpowiedzi na pytanie badawcze postawione we własnej pracy. Student umie interpretować wyniki badań empirycznych (własnych lub innych autorów) i potrafi wyciągać z nich wnioski. Student umie przedstawić wyniki swojej pracy w formie prezentacji na forum grupy i potrafi wziąć udział w dyskusji nad badaniami kolegów. Student umie przygotować pracę licencjacką zgodną z kryteriami stawianymi pracom naukowym.

S1A_U01 S1A_U02 S1A_U03 S1A_U05 S1A_U07 S1A_U08 S1A_U09

S1A_U10 S1A_U11

C) Kompetencje społeczne

Student potrafi współpracować w grupie. Student rozumie potrzebę uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności. Student rozumie dylematy etyczne związane z prowadzeniem badań społecznych. Student umie postawić sobie priorytety i je realizować w ramach ograniczonego horyzontu czasowego.

S1A_K02 S1A_K03 S1A_K06

Metody i kryteria oceniania:

W pierwszym semestrze studenci będą zobowiązani do przygotowywania analizy tekstów i przedstawiania ich w formie prezentacji w czasie zajęć. Do końca pierwszego semestru powinni podjąć decyzję dotyczącą wyboru tematu pracy licencjackiej. W drugim semestrze studenci będą prezentowali fragmenty swoich prac licencjackich. Złożenie pracy licencjackiej jest warunkiem zaliczenia drugiego semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Milczarek-Andrzejewska
Prowadzący grup: Dominika Milczarek-Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Milczarek-Andrzejewska
Prowadzący grup: Dominika Milczarek-Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Milczarek-Andrzejewska
Prowadzący grup: Dominika Milczarek-Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.