Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia pracy w statystyce publicznej i badaniach ankietowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL273
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia pracy w statystyce publicznej i badaniach ankietowych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie przez studenta pracy licencjackiej z zakresu ekonomii pracy i wykorzystującej dane statystyki publicznej lub zastane badania ankietowe. Praca powinna bazować na przeprowadzonym przez studenta badaniu ilościowym. Mile widziane są też prace traktujące o problemach pomiaru w statystyce publicznej lub badaniach ankietowych.

Pełny opis:

Plan seminarium

1. Dyskusja potencjalnych obszarów tematycznych. Uzgodnienie tematyki pracy.

2. Uzgodnienie konspektu pracy i metodologii badania empirycznego

4. Konsultacje i dyskusja postępów pracy

5. Przygotowanie pracy, wprowadzenie poprawek i złożenie pracy

Tematyka prac dotyczyć może szeroko rozumianego zastosowania danych z obszaru statystyki publicznej lub zastanych badań ankietowych w problemach z zakresu ekonomii pracy oraz polityk powiązanych z rynkiem pracy (np. polityki rodzinnej).

Tryb współpracy – po kilku spotkaniach poświęconych potencjalnym tematom i ich wyborom, kolejne spotkania odbywają się w trybie indywidualnych konsultacji lub (w uzasadnionych przypadkach) korespondencji mailowej.

Literatura:

Literatura dobierana indywidualnie do tematyki realizowanych prac.

Efekty uczenia się:

Umiejętność przeprowadzenia badania ilościowego z zakresu ekonomii pracy i dyskusji ograniczeń zaprezentowanych wyników.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy będą oceniani są na podstawie postępów w przygotowywaniu pracy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)