Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria, ekonometria i jeszcze raz pieniądze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL283
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonometria, ekonometria i jeszcze raz pieniądze
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Plan seminarium

1. Wprowadzenie

2. Uzgodnienie tematyki/tematu pracy

3. Uzgodnienie konspektu pracy

4. Konsultacje i omawianie postępów pracy

5. Przygotowanie pracy

6. Wprowadzenie poprawek i złożenie pracy

Pełny opis:

Wykorzystanie Klasycznego Modelu Regresji Liniowej będzie miało na celu uzyskanie odpowiedzi na zarówno klasyczne pytania ekonomii oraz pozwolić zweryfikować inne niebanalne hipotezy. Zapraszam wszystkie osoby zainteresowane ekonometrią. Bardzo mile widziany jest własny pomysł na badanie lub chęć wykorzystania konkretnej metody lub narzędzia, ale nie jest to konieczne. Częstotliwość spotkań zostanie ustalona z zainteresowanymi.

Seminarium powinno zakończyć się przygotowaniem przez studenta pracy licencjackiej, która – po wprowadzeniu uzgodnionych poprawek – będzie mogła zostać złożona w dziekanacie.

Tematyka

1. Programowanie nowych i zaawansowanych technik i narzędzi ekonometrycznych

2. Wpływ obserwacji odstających na wyniki modeli regresji (robust regression)

3. Modele Seemingly Unrelated Regressions (SUREG)

4. Wykorzystanie bootstrapu w modelach ekonometrycznych i modele dla małych próbek

5. Metoda zmiennych instrumentalnych i endogeniczność

6. Analiza szeregów czasowych z wykorzystaniem filtru Kalmana

7. Estymatory jądrowe w modelach regresji

8. Dodatkowe, w tym bardziej zaawansowane, tematy, które są interesujące dla uczestników

Wybór modelu nie jest ograniczonych do modelu regresji i musi być dostosowany do celu pracy.

Literatura:

1. Vance Martin, Stan Hurn i David Harris, Econometric Modelling with Time Series. Specification, Estimation and Testing, Cambridge University Press, 2013

2. Jeffrey Wooldridge, Introductory Econometrics, A Modern Approach, 7e, Cengage, 2019

3. Christopher Baum, An Introduction to Modern Econometrics Using Stata, Stata Press, 2006

4. Bradley Efron, Robert Tibshirani, An Introduction to the Bootstrap, Chapman & Hall CRC Press, 1993

5. Michael D. Ward, John S. Ahlquist, Maximum Likelihood for Social Science: Strategies for Analysis, Cambridge University Press, 2019

6. Scott Cunningham, Causal Inference: The Mixtape: The Mixtape, Yale University Press, 2021

Efekty uczenia się:

A) Wiedza

Student ma wiedzę o podstawach tworzenia funkcji i programów do celów statystycznych i ekonometrycznych.

1. Student zna wady i zalety wykorzystywania programów komputerowych w analizowaniu danych.

B) Umiejętności

Student potrafi wykonać analizę ekonometryczną mającą na celu weryfikację postawionej hipotezy badawczej.

1. Student umie analizować dane za pomocą podstawowych narzędzi statystycznych i ekonometrycznych.

2. Student potrafi dobrać narzędzie analityczne do rozwiązania problemu z zakresu ekonomii, finansów i dziedzin pokrewnych.

3. Student umie wykonać szereg operacji obliczeniowych i analitycznych w celu znalezienia rozwiązania zadania.

4. Student potrafi przeprowadzić analizę uzyskanych wyników, zinterpretować ich sens ekonomiczny i stworzyć raport z wykonanej analizy.

C) Kompetencje społeczne

Student ma świadomość konieczności uzupełniania i doskonalenia wiedzy i umiejętności.

1. Student potrafi komunikatywnie zaprezentować dane w postaci tabel i wykresów.

2. Student jest przygotowany do samodzielnego rozszerzania wiedzy.

3. Student umie ocenić możliwość wykorzystania wybranego narzędzia do rozwiązania problemu.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy będą oceniani na podstawie postępów w przygotowywaniu pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Woźniak
Prowadzący grup: Rafał Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Woźniak
Prowadzący grup: Rafał Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)