Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia rozwoju trwałego i zrównoważonego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG069
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia rozwoju trwałego i zrównoważonego
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie do wyboru na studiach II stopnia na kierunku MSOŚ
Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne

Konieczna jest znajomość ekonomii, a ponadto ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Pożądana jest znajomość ekonomicznych problemów polityki ochrony środowiska, strategii trwałego rozwoju, statystyki.

Założenia wstępne

Tematyka seminarium dotyczy szeroko rozumianej problematyki rozwoju trwałego i zrównoważonego w ujęciu interdyscyplinarnym, ale z uwzględnieniem ekonomicznych przesłanek analizy i oceny.


Skrócony opis:

1. Podstawowym celem seminarium jest zaznajomienie studentów z szeroko rozumianą problematyką koncepcji rozwoju określanej terminem sustainable development – co oddaje się w jezyku polskim jako rozwój trwały i zrównoważony. Ostatecznym celem seminarium jest sprecyzowanie i rozwinięcie tematów badawczych przygotowywanych prac.

2. Tematyka spotkań seminaryjnych obejmuje następujące grupy zagadnień: wprowadzenie do problematyki trwałości gospodarowania, zasady i metody realizacji rozwoju trwałego, wskaźniki rozwoju trwałego, uwarunkowania polityki rozwoju trwałego na poziomie lokalnym, krajowym i miedzynarodowym, metody wyceny ekonomicznej dóbr i usług czerpanych ze środowiska, osiągania efektywności ekologicznej i ekonomicznej w gospodarowaniu zasobami przyrody.

Pełny opis:

1/2. Koncepcja rozwoju trwałego i zrównoważonego:

- trwałość biosfery,

- trwałość działalnosci gospodarczej i rozwoju.

- ukształtowanie strategii sustainable develoment.

3/4. Wskaźniki rozwoju trwałego:

- typologia wskaźników,

- rola wskaźników w problematyce rozwoju trwałego,

- specyfika podejścia dotyczącego społecznosci lokalnych,

- wskaźniki przekrojowe,

- wskaźniki syntetyczne.

5. Mierniki rozwoju trwałego wyrażone wartościowo:

- przedstawienie wskaźników zagregowanych,

- typologia wskaźników jednoliczbowych,

- Genuine Savings,

- ISEW i GPI.

6. Mierniki rozwoju trwałego wyrażone w jednostkach fizycznych:

- charakterystyka mierników w jednostkach fizycznych,

- Ecological Footprint,

- HANPP.

7/8. Realizacja polityki trwałego i zrównoważonego rozwoju:

- poziom międzynarodowy,

- Unia Europejska,

- poziom krajowy,

- poziom lokalny.

9/10. Metody wyceny ekonomicznej:

- przegląd metod wyceny ekonomicznej i ich omówienie,

- podstawowe problemy związane z wyceną ekonomiczną,

- zastosowania wyceny do dóbr kultury,

- zastosowania wyceny do obszarów turystycznych o dużej wartości przyrodniczej,

- przedstawienie wyników praktycznych badań związanych z wyceną.

11/12. Efektywność w gospodarowaniu zasobami środowiska przyrodniczego:

- efektywnośc ekologiczna,

- efektywnośc ekonomiczna.

13/14/15. Spotkania poświęcone studenckim prezentacjom postępów w kształtowaniu i pisaniu pracy magisterskiej.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA

Folmer H., Gabel L., Opschoor H. (red.), 1996. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Krupski i S-ka, Warszawa.

Śleszyński J., 2000. Ekonomiczne problemy ochrony środowiska. Aries, Warszawa.

Żylicz T., 2004. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. PWE, Warszawa.

UZUPEŁNIAJĄCA

Anderson G., Śleszyński J. (red.), 1996. Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Ekonomia i środowisko, Białystok.

Borys T. (red.), 1999. Wskaźniki ekorozwoju. Wydawnictwo Ekonomia i środowisko, Białystok.

Chapman D., 2000. Environmental Economics: Theory, Application, and Policy. Addison-Wesley-Longman, Reading.

Fiedor B. (red.), 2002. Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Pearce D.W., Turner R.K., 1990. Economics of Natural Resources and the Environment. Harvester Wheatsheaf, London.

Plich M., 2002. Budowa i zastosowanie wielosektorowych modeli ekonomiczno-ekologicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Rogall H., 2010. Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.

Tietenberg T., 2001. Environmental Economics and Policy. Addison-Wesley-Longman, Boston.

Efekty uczenia się:

A. Wiedza

1. Student zna koncepcję i strategię rozwoju trwałego i zrównoważonego ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań trwałości biosfery, trwałości działalności gospodarczej i trwałości rozwoju społeczno-gospodarczego.

2. Student zna wskaźniki rozwoju trwałego i zrównoważonego oraz ich rolę w realizacji tej koncepcji rozwoju. Zna specyfikę podejścia wskaźnikowego dotyczącego społecznosci lokalnych, a także wskaźniki przekrojowe i wskaźniki syntetyczne.

3. Student ma wiedzę na temat syntetycznych mierników rozwoju trwałego wyrażonych wartościowo: Genuine Savings, ISEW i GPI. Zna modyfikacje rachunków narodowych w kierunku zintegrowanego systemu rachunków ekonomicznych i środowiskowych.

4. Student zna syntetyczne mierniki rozwoju trwałego wyrażone w jednostkach fizycznych: Ecological Footprint, HANPP, mierniki intensywności przepływów materialnych wyprowadzone z koncepcji MIPS i bilansu przepływów materialnych.

5. Student zna i rozumie problemy związane z praktyczną realizacją polityki trwałego i zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, krajowym, Unii Europejskiej, w wymiarze globalnym.

6. Student zna metody wyceny ekonomicznej, a w szczególnosci metodę wyceny warunkowej, metodę kosztu podróży, metodę cen hedonicznych. Zna i rozumie możliwości wykorzystania tych metod do wyceny dóbr kultury, a przede wszystkim do wyceny nierynkowych dóbr i usług środowiska naturalnego.

7. Student zna problem efektywności ekologicznej i efektywności ekonomicznej w gospodarowaniu zasobami środowiska przyrodniczego. Zna związki między zmniejszeniem presji na środowisko i zmniejszeniem intensywności eksploatacji jego zasobów a trwałością rozwoju społeczno-gospodarczego.

S2A_W02; S2A_W03; S2A_W05; S2A_W07; S2A_W08; S2A_W09)

B. Umiejętności

1. Student potrafi krytycznie przeanalizować otrzymane materiały i opracowania, które uzupełnia własnymi lekturami i następnie ze zrozumieniem referuje na seminarium.

2. Student potrafi w oparciu o rady i przedstawione sugestie sformułować interesujący problem badawczy i hipotezy badawcze wymagające weryfikacji.

3. Student potrafi powiązać ze sobą zdobyte wcześniej w czasie studiów wiadomości w celu wykorzystania ich w projektowanej i pisanej pracy licencjackiej/magisterskiej.

(S2A_U01; S2A_U03; S2A_U05; S2A_U06; S2A_U08)

C. Kompetencje społeczne

1. Student ma świadomość, że pisana praca musi być wynikiem samodzielnego wysiłku badawczego, który spełni formalne i merytoryczne wymagania stawiane pracom magisterskiej.

2. Student potrafi komunikować wyniki swojej pracy badawczej i ukształtować temat swojej pracy w sposób umożliwiający rozwiązanie jednego z realnych problemów wynikających z realizacji w praktyce zaleceń strategii rozwoju trwałego i zrównoważonego.

(S2A_K03; S2A_K04; S2A_K05; S2A_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach, wygłoszenie referatów z wybranych opracowań i lektur poświęconych tematyce pracy, przedstawienie hipotez i planu badawczego przyszłej pracy magisterskiej, w ostatnim semestrze przedstawienie pierwszej wersji pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Śleszyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)