Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia behawioralna i eksperymentalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG087
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia behawioralna i eksperymentalna
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem jest wprowadzenie uczestników w arkana pracy naukowej, na ogół w ramach jednego z grantów badawczych prowadzącego. Zakładam, że większość prac będzie wykorzystywać metody eksperymentalne i/lub dotyczyć pogranicza ekonomii i „miększych” nauk społecznych.

Pełny opis:

To NIE jest seminarium dla każdego. Podstawowym celem jest przygotowanie publikowalnego anglojęzycznego artykułu naukowego, jako dobrego startu kariery akademickiej. Produktem ubocznym będzie stanowiąca jego poszerzenie praca magisterska.

Zakres tematyczny określony jest bardzo szeroko jako badania wykorzystujące metodę eksperymentalną (w laboratorium lub w terenie, w tym także w Internecie) i/lub wpisujące się w nurt ekonomii behawioralnej. Tę ostatnią rozumiem jako próby uwzględnienia w naukach ekonomicznych wyników psychologii i innych „miękkich” nauk społecznych w celu stworzenia poprawniejszego deskryptywnie modelu jednostki ludzkiej jako podejmującej decyzje oraz weryfikacji tego modelu.

Możliwe jest sfinansowanie badań magistranta/tki z budżetu jednego z moich projektów naukowych (obecnie: dotyczących równości płci, piractwa komputerowego, loterii oraz wpływu emocji na awersję do straty). Inne tematy leżące w zakresie moich zainteresowań to podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka, preferencje społeczne (tj. nie-samolubne), podejmowanie decyzji etycznych (w tym uczciwość akademicka) i metodologia badań eksperymentalnych.

Zachęcam do uczestnictwa osoby mające możliwość przeprowadzenia interesujących eksperymentów terenowych (na rynku, w firmach lub innych miejscach pracy, z wykorzystaniem sklepów lub serwisów internetowych itd.)

Najlepszym uczestnikom proponowane będzie podjęcie pełnowymiarowej pracy nad doktoratem, z pensją finansowaną z jednego z projektów.

Literatura:

Podstawowa:

Ekonomia eksperymentalna (red. Krawczyk)

Uzupełniająca:

Behavioral game theory (Camerer)

Thinking fast and slow (Kahneman)

Prospect theory (Wakker)

Efekty uczenia się:

WIEDZA


Po ukończeniu kursu student:

- zna podstawy metodologii eksperymentalnej w naukach społecznych

- zna ważniejsze wyniki ekonomii behawioralnej (psychology and economics)

UMIEJĘTNOŚCI


Po ukończeniu kursu student:

- rozpoznaje ograniczenia teoretycznych modeli zjawisk ekonomicznych i społecznych

- samodzielnie analizuje zaawansowane teksty ekonomiczne

- potrafi formułować hipotezy badawcze

- potrafi konstruować plan eksperymentalnego badania ekonomicznego

- potrafi przeprowadzić sesje eksperymentu ekonomicznego

- potrafi analizować zebrane dane przy użyciu narzędzi ekonometrii i statystyki nieparametrycznej

- jest w stanie w sposób ścisły i zwięzły opisać wyniki doświadczenia naukowego

POSTAWY


- jest krytyczny w stosunku do prezentowych problemów ekonomicznych

- dąży do racjonalnego wyjaśnienia zjawisk ekonomicznych go otaczających

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia prezentacji uzgodnionej lektury lub postępów w pracy nad rozprawą magisterską.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Krawczyk
Prowadzący grup: Michał Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)