Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia edukacji i rynku pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG118
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia edukacji i rynku pracy
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie prac magisterskich dotyczących ekonomicznych problemów funkcjonowania rynku pracy lub systemu edukacji. Na zajęciach seminarzyści mają okazję zapoznać się z podstawami ekonomii rynku pracy i ekonomii edukacji, a przede wszystkim z wynikami empirycznych badań odnoszących się do wybranych przez siebie problemów z tego zakresu.

Finalnie od magistrantów oczekuje się przeprowadzenia samodzielnego badania stanowiącego przedmiot pracy magisterskiej. Choć nie wyklucza się badań teoretycznych, preferowane są badania empiryczne. Dla wielu potencjalnych tematów daje się użyć danych empirycznych pozostających w dyspozycji prowadzącego seminarium.

Pełny opis:

Program seminarium.

W I semestrze magistranci zapoznają się z wybranymi obszarami / zagadnieniami ekonomii edukacji i ekonomii rynku pracy zgodnie ze swoimi, zgłoszonymi preferencjami tematycznymi. Na tej podstawie typują interesujące ich problemy. Poznają też pierwsze badania empiryczne dotyczących wybranych przez siebie problemów. Samodzielne lektury, prezentacje problemów i dyskusje na zajęciach przeplecione indywidualnymi konsultacjami mają doprowadzić i określenia problemów badawczych podejścia do analizy (temat, zarys metody, wybór baz danych) i w konsekwencji do ustalenia tematów prac magisterskich i sposobów ich realizacji.

W II semestrze magistranci na podstawie założeń teoretycznych lub ustaleń empirycznych poczynionych przez naukowców projektują i wykonują własne badania, oceniają i interpretują uzyskane wyniki. Konfrontują je z wynikami uzyskiwanymi w innych pracach badawczych. Teoretyczne hipotezy, wybór metody badań, jak i wyniki są przedmiotem prezentacji i dyskusji.

W III semestrze praca polega głównie na pisaniu pracy na podstawie wcześniej przeprowadzonych przeglądów literatury i własnych badań. Przedmiotem dyskusji na seminariach są gotowe fragmenty pracy magisterskiej.

Inspiracją do wyboru tematów prac magisterskich mogą być problemy mikro – lub makroekonomiczne pojawiające się w toku wcześniejszych studiów, obserwacje własne wykorzystujące informacje statystyczne, lektury tekstów naukowych i inne.

Postawienie problemu badawczego z jednej strony wymaga poznania stanu wiedzy jego dotyczącej (teoretycznej i empirycznej), co jest zadaniem I semestru, jak i oceny możliwości wykonania własnego badania ze względu na złożoność problemu, metod wykorzystywanych do jego badania, jak i dostępności baz danych niezbędnych do jego przeprowadzenia.

Projekty badawcze mogą wykorzystywać bazy danych dostępne publicznie np. przez Internet jak Diagnoza społeczna, kupowane przez Wydział w GUS np. Badania Budżetów Gospodarstw Domowych, Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, Badania Zatrudnienia i Wynagrodzeń, pozyskiwane z instytucji gromadzących informacje np. z Urzędów Pracy, z samorządowych biur edukacji itp., jak również uzyskiwanych samodzielnie np. poprzez ankiety internetowe, wywiady, eksperymenty. Do dyspozycji są też dane z badań specjalnych, w których brali udział naukowcy z WNE np. badanie edukacji w wybranych samorządach (na terenie wybranych powiatów, gmin, miast na prawach powiatu),badanie absolwentów, badanie sytuacji osób w wieku 18-29 z perspektywy kształcenia na studiach wyższych.

W obszarze seminarium istnieje potencjalnie bardzo wiele możliwości badawczych. W szczególności z zakresu problemów rynku pracy są to tematy dotyczące determinant zatrudnienia, bezrobocia, nieaktywności, wysokości wynagrodzeń i ich zróżnicowania w wybranych grupach oraz ich przyczyn i/lub następstw. I tak przykładowo tematem badań może być każdy z nizej wymienionych problemów i w wielu wariantach.

• Czas poszukiwania pierwszej pracy.

• Wykształcenie a podaż pracy z gospodarstwa domowego.

• Wpływ dzietności na aktywność zawodową kobiet.

• Czynniki determinujące bezrobocie.

• Czynniki wpływające na czas trwania bezrobocia (alternatywnie: na prawdopodobieństwo podjęcia pracy przez bezrobotnych).

• Rola szkoleń zawodowych w utrzymaniu pracy.

• Wpływ poziomu i typ wykształcenia (ogólne, zawodowe) na szanse wykonywania pracy. To samo ale odrębnie dla kobiet i mężczyzn, jw. ale dla miast i wsi.

• Dlaczego płeć wpływa na wynagrodzenia?

• Typ / kierunek studiów jako detereminanta wysokości zarobków

• Zagrożenie utratą pracy - znaczenie sektora i charakteru zatrudnienia

• Skuteczność stosowania aktywnych polityk rynku pracy

• Terytorialne (nie) dopasowanie kwalifikacji i popytu na pracę.

• Czy wykształcenie zawodowe gwarantuje lepszą pozycję na rynku pracy (mniejsze zagrożenie bezrobociem, wyższe płace, wyższe prawdopodobieństwo wykonywani pracy zawodowej; każdy z tych aspektów może być odrębnym tematem)?

• Szanse wykonywania pracy na podstawie umowy na czas nieokreślony.

Podane tematy mogą ulec zawężeniu w toku pracy. Można też zrealizować wiele zupełnie innych tematów dotyczących rynku pracy.

W obrębie analiz edukacji szczególnie mogą być interesujące następujące problemy.

• Czynniki determinujące wysokość publicznych wydatków na szkoły i przedszkola (można wybrać jeden rodzaj czynników i określony typ placówki edukacyjnej).

• Zróżnicowanie wyników edukacji i jego przyczyny (uwaga, to analitycznie trudny temat).

• Determinanty podejmowania studiów wyższych.

• Determinanty wyboru kierunku studiów.

• Czas pracy nauczycieli i jego wykorzystania.

• Czy nauczyciele za mało zarabiają?

• Czas dzieci i rodziców jako nakład edukacyjny – badanie empiryczne z wykorzystaniem dzienniczków czasu

• Ocena lokalnego systemu edukacji jako przyczyna wysokości prywatnych wydatków na edukację

• Edukacja jako przyczyna migracji

Podobnie jak wyżej możliwości badawcze są znaczenie szersze niż wynika z podanej listy przykładowych tematów.

Efekty uczenia się:

Program seminarium.

W I semestrze magistranci zapoznają się z wybranymi obszarami / zagadnieniami ekonomii edukacji i ekonomii rynku pracy zgodnie ze swoimi, zgłoszonymi preferencjami tematycznymi. Na tej podstawie typują interesujące ich problemy. Poznają też pierwsze badania empiryczne dotyczących wybranych przez siebie problemów. Samodzielne lektury, prezentacje problemów i dyskusje na zajęciach przeplecione indywidualnymi konsultacjami mają doprowadzić i określenia problemów badawczych podejścia do analizy (temat, zarys metody, wybór baz danych) i w konsekwencji do ustalenia tematów prac magisterskich i sposobów ich realizacji.

W II semestrze magistranci na podstawie założeń teoretycznych lub ustaleń empirycznych poczynionych przez naukowców projektują i wykonują własne badania, oceniają i interpretują uzyskane wyniki. Konfrontują je z wynikami uzyskiwanymi w innych pracach badawczych. Teoretyczne hipotezy, wybór metody badań, jak i wyniki są przedmiotem prezentacji i dyskusji.

W III semestrze praca polega głównie na pisaniu pracy na podstawie wcześniej przeprowadzonych przeglądów literatury i własnych badań. Przedmiotem dyskusji na seminariach są gotowe fragmenty pracy magisterskiej.

Inspiracją do wyboru tematów prac magisterskich mogą być problemy mikro – lub makroekonomiczne pojawiające się w toku wcześniejszych studiów, obserwacje własne wykorzystujące informacje statystyczne, lektury tekstów naukowych i inne.

Postawienie problemu badawczego z jednej strony wymaga poznania stanu wiedzy jego dotyczącej (teoretycznej i empirycznej), co jest zadaniem I semestru, jak i oceny możliwości wykonania własnego badania ze względu na złożoność problemu, metod wykorzystywanych do jego badania, jak i dostępności baz danych niezbędnych do jego przeprowadzenia.

Projekty badawcze mogą wykorzystywać bazy danych dostępne publicznie np. przez Internet jak Diagnoza społeczna, kupowane przez Wydział w GUS np. Badania Budżetów Gospodarstw Domowych, Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, Badania Zatrudnienia i Wynagrodzeń, pozyskiwane z instytucji gromadzących informacje np. z Urzędów Pracy, z samorządowych biur edukacji itp., jak również uzyskiwanych samodzielnie np. poprzez ankiety internetowe, wywiady, eksperymenty. Do dyspozycji są też dane z badań specjalnych, w których brali udział naukowcy z WNE np. badanie edukacji w wybranych samorządach (na terenie wybranych powiatów, gmin, miast na prawach powiatu),badanie absolwentów, badanie sytuacji osób w wieku 18-29 z perspektywy kształcenia na studiach wyższych.

W obszarze seminarium istnieje potencjalnie bardzo wiele możliwości badawczych. W szczególności z zakresu problemów rynku pracy są to tematy dotyczące determinant zatrudnienia, bezrobocia, nieaktywności, wysokości wynagrodzeń i ich zróżnicowania w wybranych grupach oraz ich przyczyn i/lub następstw. I tak przykładowo tematem badań może być każdy z nizej wymienionych problemów i w wielu wariantach.

• Czas poszukiwania pierwszej pracy.

• Wykształcenie a podaż pracy z gospodarstwa domowego.

• Wpływ dzietności na aktywność zawodową kobiet.

• Czynniki determinujące bezrobocie.

• Czynniki wpływające na czas trwania bezrobocia (alternatywnie: na prawdopodobieństwo podjęcia pracy przez bezrobotnych).

• Rola szkoleń zawodowych w utrzymaniu pracy.

• Wpływ poziomu i typ wykształcenia (ogólne, zawodowe) na szanse wykonywania pracy. To samo ale odrębnie dla kobiet i mężczyzn, jw. ale dla miast i wsi.

• Dlaczego płeć wpływa na wynagrodzenia?

• Typ / kierunek studiów jako detereminanta wysokości zarobków

• Zagrożenie utratą pracy - znaczenie sektora i charakteru zatrudnienia

• Skuteczność stosowania aktywnych polityk rynku pracy

• Terytorialne (nie) dopasowanie kwalifikacji i popytu na pracę.

• Czy wykształcenie zawodowe gwarantuje lepszą pozycję na rynku pracy (mniejsze zagrożenie bezrobociem, wyższe płace, wyższe prawdopodobieństwo wykonywani pracy zawodowej; każdy z tych aspektów może być odrębnym tematem)?

• Szanse wykonywania pracy na podstawie umowy na czas nieokreślony.

Podane tematy mogą ulec zawężeniu w toku pracy. Można też zrealizować wiele zupełnie innych tematów dotyczących rynku pracy.

W obrębie analiz edukacji szczególnie mogą być interesujące następujące problemy.

• Czynniki determinujące wysokość publicznych wydatków na szkoły i przedszkola (można wybrać jeden rodzaj czynników i określony typ placówki edukacyjnej).

• Zróżnicowanie wyników edukacji i jego przyczyny (uwaga, to analitycznie trudny temat).

• Determinanty podejmowania studiów wyższych.

• Determinanty wyboru kierunku studiów.

• Czas pracy nauczycieli i jego wykorzystania.

• Czy nauczyciele za mało zarabiają?

• Czas dzieci i rodziców jako nakład edukacyjny – badanie empiryczne z wykorzystaniem dzienniczków czasu

• Ocena lokalnego systemu edukacji jako przyczyna wysokości prywatnych wydatków na edukację

• Edukacja jako przyczyna migracji

Podobnie jak wyżej możliwości badawcze są znaczenie szersze niż wynika z podanej listy przykładowych tematów.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie kolejnych etapów pracy magisterskiej zgodnie z przyjętym indywidulanie planem. Prezentacje na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)