Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia zachowań ludzkich wg Garego Beckera

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG132
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia zachowań ludzkich wg Garego Beckera
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej badającej problem z zakresu ekonomii zachowań ludzkich w obszarze zagadnień podejmowanych przez Garego Beckera, tj. dzietność, małżeńskość, rozwody, altruizm i transfery międzypokoleniowe i inne. Studenci zapoznają się z podstawową i bieżącą literaturą tego przedmiotu. Na spotkaniach seminaryjnych studenci prezentują kluczowe fragmenty swojej pracy, które są dyskutowane przez pozostałych uczestników seminarium, co pozwoli na napisanie przemyślanej pracy magisterskiej i przygotuje do jej obrony

Pełny opis:

W pierwszym semestrze zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do sformułowania celu pracy magisterskiej, postawienia dobrze określonego pytania badawczego i sformułowania testowalnych hipotez szczegółowych. Pierwsze spotkania będą miały formę zbliżoną do wykładu, na którym prowadzące przedstawią zagadnienia ekonomicznej teorii zachowa ludzkich Garego Beckera Ponadto, studentom zostaną zaprezentowane bazy literatury przedmiotu niezbędnej do przygotowania pracy oraz bazy danych mikroekonomicznych, które mogą być wykorzystane w pracach magisterskich (np. BAEL, BBGD, SILC, SHARE, GGP i inne). Na zakończenie części wprowadzającej do problematyki seminarium, studentom zostaną przedstawione etapy pracy badawczej (konceptualizacja, operacjonalizacja, postawienie celu pracy, pytania badawczego i hipotez szczegółowych, wybór metody badawczej, testowanie hipotez). W drugiej części pierwszego semestru studenci pracują nad wyborem problemu badawczego podejmowanego w pracy magisterskiej. Poznają samodzielnie literaturę przedmiotu i przedstawiają ją na seminarium a także przeglądają bazy danych, które mogą zostać wykorzystane w ich badaniu statystycznym lub ekonometrycznym. Studenci opracowują metodę weryfikacji hipotez badawczych i konspekt całej pracy magisterskiej. Na koniec semestru znają najważniejsze pozycje literatury przedmiotu, mają wstępny plan badania statystycznego lub ekonometrycznego (metoda i dane źródłowe) i przygotowany konspekt pracy.

W drugim semestrze celem seminarium jest napisanie szczegółowego konspektu pracy magisterskiej i przeprowadzenie zaplanowanej w nim analizy. Studenci decydujący się na analizę empiryczną przygotowują bazę danych do analiz i opracowują szczegółowo metodę weryfikacji hipotez (określają i przygotowują do analizy zmienne, wybierają testy statystyczne lub zmienne i postać modelu ekonometrycznego). Ci studenci, którzy zdecydują się na analizę teoretyczną, przygotowują założenia modelu i przeprowadzają optymalizację, na podstawie której formułują predykcje modelu podlegające weryfikacji empirycznej. Seminaria w drugim semestrze są przeznaczone przede wszystkim na indywidualne konsultacje prac magisterskich. Raz w miesiącu na seminarium wszyscy studenci przedstawiają postępy pracy i omawiają je z uczestnikami seminarium. Otrzymane komentarze i uwagi od uczestników seminarium mogą być przydatne w udoskonaleniu metody badawczej a także w przejrzystym i zrozumiałym przygotowaniu opisu badania i jego wyników. Studenci pracują nad przygotowaniem konspektów poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej. Na koniec drugiego semestru studenci mają główne wyniki badania, zaakceptowany szczegółowy konspekt prac i znają zasady merytoryczne i formalne przygotowania tekstu.

Trzeci semestr seminarium ma na celu wypracowanie ostatecznej wersji tekstu pracy magisterskiej, jego redakcję i edycję oraz przygotowanie się do obrony pracy dyplomowej. Na spotkaniach seminaryjnych studenci prezentują swoje prace magisterskie i odpowiadają na pytania pozostałych uczestników dotyczące założeń, metod i wyników ich analiz.

Literatura:

Becker, G. S., (1990) Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

Becker, G. S., (1993) A treatise on the family. Harvard University Press, Cambridge

Becker, G.S. (1992) “Fertility and the economy”, Journal of population economics 5, 185-201.

Becker, G.S., Landes, E.M., Michael, R.T. (1977) “An Economic Analysis of Marital Instability”, Journal of Political Economy 85(6), 1141-1187.

Costa-Font, Joan and Macis, Mario, eds (2017) Social economics: current and emerging avenues, CESifo seminar series. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

Rozenweig, M., Stark, O. (1997) Handbook of Population and Family Economics, Elsevier, North Holland.

Pozycje dobrane do indywidualnych zainteresowań i tematów prac studentów

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna najważniejsze modele teoretyczne i wyniki badań empirycznych dotyczących ekonomicznej teorii zachowań ludzkich

2. Student zna mikroekonomiczne bazy danych takie jak np. BAEL, BBGD, SILC, SHARE, GGS

3. Student ma wiedzę o najważniejszych etapach pracy badawczej i zasadach pisania tekstu

Umiejętności:

1. Student ma umiejętność organizacji badania wedle etapów pracy badawczej; potrafi zaplanować i przeprowadzić samodzielne badanie empiryczne lub teoretyczne.

2. Student potrafi sformułować problem badawczy, jego konceptualizację i operacjonalizację; określić cel pracy, pytania badawcze i hipotezy badawcze w oparciu o teorię ekonomii. Student ma umiejętność wyboru metody testowania hipotezy badawczej, oraz wyszukania, oceny przydatności oraz korzystania ze źródeł danych.

3. Student potrafi przygotować dane do analizy opisowej, statystycznej i ekonometrycznej oraz przeprowadzić te analizy lub rozwiązać problem optymalizacyjny maksymalizujący funkcję użyteczności wobec ograniczenia budżetowego.

4. Student ma umiejętność syntezy wyników i formułowania wniosków oraz prezentacji, w formie pisemnej, założeń, sposobu realizacji i wniosków z własnego badania. Umie odnieść uzyskane wyniki do teorii ekonomii i wskazać najdonioślejsze wyniki. Potrafi przygotować plan tekstu i zorganizować odpowiednio jego strukturę. Umie napisać tekst akademicki przedstawiający problem badawczy i jego rozwiązanie oraz sporządzić do niego odpowiednio opisane tabele i wykresy, odwołania do źródeł i bibliografię.

5. Student ma umiejętność analizy i syntezy tekstów teoretycznych i empirycznych.

6. Student ma umiejętności poszerzania i pogłębiania wiedzy w samodzielnie wybranym zakresie.

Kompetencje społeczne:

1. Student ma świadomość ważności systematycznej pracy oraz konieczności zaplanowania działań w długim okresie prowadzącym do realizacji celu.

2. Student ma świadomość korzyści płynących z konsultacji i dyskusji w grupie. Docenia kulturę wypowiedzi ustnej i pisemnej.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Dostarczenie konspektu pracy, konspektu rozdziałów, przygotowanej pracy magisterskiej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)