Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

“The Rules of the Game” – ekonomia instytucjonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG134
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: “The Rules of the Game” – ekonomia instytucjonalna
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Globalny kryzys finansowy, nierówności ekonomiczne, rozwój gospodarczy, polityka społeczna, wsparcie przedsiębiorstw ze środków publicznych a może skutki łamania prawa? – to tylko wybrane przykłady wątków związanych z instytucjami (m.in. ekonomicznymi, politycznymi, kulturą). Perspektywa badawcza ekonomii instytucjonalnej może być z powodzeniem stosowana do analizy szeregu problemów społecznych i gospodarczych. W ramach seminarium szczegółowo omawiane będą wybrane teorie oraz narzędzia badawcze wraz z przedstawieniem możliwości ich aplikacji. Celem seminarium jest stworzenie odpowiedniego zaplecza naukowego przygotowującego Studentów do prowadzenia autorskich badań z zakresu ekonomii instytucjonalnej. Prace dyplomowe mogą być przygotowywane w języku angielskim. Mogą mieć charakter zarówno ilościowy, jak i jakościowy.

Pełny opis:

Podstawowym celem seminarium jest przygotowanie przez Studentów prac magisterskich. Zakres tematyczny jest stosunkowo szeroki, przy zaznaczeniu powiązań z ekonomią instytucjonalną. Seminarium jest dedykowane Studentom, którzy chcieliby przygotować rozprawę poświęconą funkcjonowaniu instytucji z perspektywy ekonomii.

Przewidziane są zajęcia wprowadzające poświęcone metodologii badań ekonomicznych i zasad przygotowywania prac dyplomowych. W dalszej kolejności Studenci będą mieli okazję zapoznać się z podstawami teoretycznymi ekonomii instytucjonalnej (literatura podstawowa, wybrane artykuły z wiodących czasopism naukowych, indywidualnie dobrana literatura), jak również pracami empirycznymi. Kolejnym krokiem jest wybór tematu pracy magisterskiej, przygotowanie konspektu a następnie rozprawy.

Literatura:

Literatura zostanie dopasowana do zainteresowań Studentów i szczegółowej tematyki przygotowywanych prac magisterskich

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student posiada wiedzę za zakresu ekonomii instytucjonalnej

- Student jest zaznajomiony z narzędziami badawczymi ekonomii instytucjonalnej

- Student dzięki odwołaniu do podstaw teoretycznych i badań empirycznych potrafi interpretować zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze

Umiejętności:

- Student potrafi prowadzić krytyczną i merytoryczną analizę zjawisk o charakterze ekonomicznym

- Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu ekonomii instytucjonalnej do prowadzenia własnych badań

- Student dobiera odpowiednią literaturę i stosowne argumenty, których używa w ramach badania

- Student samodzielnie gromadzi, przetwarza i analizuje dane

- Student potrafi przygotować pracę naukową

Kompetencje społeczne:

- Student potrafi pracować samodzielnie

- Student potrafi współpracować z promotorem przy przygotowywaniu pracy magisterskiej

- Student potrafi formułować i wyrażać swoje poglądy w dyskusji

- Student wyraża ciekawość badawczą i otwartość w stosunku do analizy zjawisk o charakterze ekonomicznym

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium po pierwszym semestrze: na podstawie wstępnego planu/konspektu pracy dyplomowej

Zaliczenie kolejnych semestrów seminarium: na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)