Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Power BI w praktyce biznesowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SP-SQL-PBIPB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Power BI w praktyce biznesowej
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Analityka danych z wykorzystaniem języka SQL (MS Access i Oracle)...
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie zaawansowanych technik stosowanych w procesie przygotowywania raportów w programie Power BI, ze szczególnym zwróceniem uwagi na optymalizację wydajności raportu, dobre praktyki, przejrzystą dla odbiorcy wizualizację danych oraz upublicznianie analiz w formie interaktywnej na portalu Power BI Service.

Pełny opis:

✓ Konfiguracja środowiska pracy

Konfiguracji środowiska pracy w Power BI Desktop, narzędzia wspierające pracę w Power BI.

✓ Łączenie z różnymi źródłami danych

Połączenie z bazami danych (Oracle), łączenie z danymi w usłudze Power BI Service (Dataflow, Dataset).

✓ Optymalizacja i redukcja zapytań Power Query oraz modelu danych

Obsługa ładowania tabel, budowa słowników, obsługa duplikatów, teoria budowy modelu danych (tabele faktów, wymiarów oraz dodatkowe), typy relacji oraz zarządzanie nimi, tworzenie zaawansowanych kolumn niestandardowych.

✓ Zaawansowane funkcje języka DAX

Konteksty wiersza oraz filtrowania oraz ich zmienianie, tworzenie zaawansowanych miar i kolumn obliczeniowych (z użyciem poleceń takich jak CALCULATE, SUM, SUMX, FILTER, ALL, SELECTEDVALUE, RELATED, USERELATIONSHIP, DATEADD, DATESYTD, SUMMARZECOLUMNS), budowa funkcji w DAX (wykorzystanie składni VAR + RETURN), tworzenie miar z wykorzystaniem funkcji IF oraz SWITCH, tworzenie miar tekstowych, formatowanie kodu DAX.

✓ Efektywna wizualizacja danych

Dobór kolorystyki, planowanie układu raportu, wbudowane automatyczne przyciski i nawigatory, wykorzystanie zakładek i widoku wyboru w tworzeniu dynamicznych wizualizacji (dynamiczny panel filtrowania), opcja Field Parameters, tworzenie objaśnień (Tooltips), wykorzystanie panelu analitycznego w wizualizacjach (dodawanie stałych linii, prognozowanie danych, wykrywanie anomalii), efektywna praca z tabelami i macierzami, zaawansowane wizualizacje (drzewo dekompozycji, Q&A i Key Influencers, Smart Narrative, niestandardowe wizualizacje).

✓ Dobre praktyki w tworzeniu raportów

Dostosowywanie raportów do potrzeb biznesu, porady z rzeczywistych biznesowych zastosowań.

✓ Usługa Power BI Service

Publikacja raportów, role i uprawnienia użytkowników, Row-Level Security, zarządzanie odświeżaniem danych, budowa dashboardów analitycznych.

Literatura:

Materiały przygotowywane przez wykładowcę i udostępniane uczestnikowi na platformie Moodle.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy uzyskali umiejętność samodzielnego przeprowadzania pełnego procesu tworzenia raportu – od połączenia z danymi, przez tworzenie modelu danych z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji Power Query oraz DAX, efektywną wizualizację danych, kończąc na publikowaniu i zarządzaniu przygotowanymi raportami. Poznali realne zastosowania Power BI w biznesie oraz są świadomi dobrych praktyk stosowanych w tworzeniu raportów. Nauczyli się w jaki sposób optymalizować dane z użyciem Power BI w celu efektywnego zarządzania dużymi zbiorami danych.

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa wykonywana samodzielnie przez uczestnika po zakończeniu kursu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kusztelak
Prowadzący grup: Aleksander Gardziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)