Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Research Seminar

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SU1RS
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Research Seminar
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty obowiązkowe dla I roku International Economics
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Program studiów magisterskich International Economics obejmuje seminarium badawcze i seminarium dyplomowe. Seminarium badawcze jest na pierwszym roku studiów.

Celem seminarium badawczego jest zaprezentowanie studentom najwyższej jakości badań, pokazanie im, jak korzystać z narzędzi, o których uczyli się na innych przedmiotach, oraz nauczenie ich samodzielnego prowadzenia i opisywania badań. Aby osiągnąć te cele, studenci biorą udział w seminariach, na których zaproszeni naukowcy (np. z MFW, Banku Światowego, Narodowego Banku Polskiego, instytutów badawczych, innych uniwersytetów) prezentują swoje prace. Drugą częścią kursu są spotkania grupowe, podczas których studenci omawiają seminaria, w których uczestniczyli, i przedstawiają własne opinie o przedstawionych referatach. Następnie na podstawie tych dyskusji muszą przygotować recenzje prezentowanych prac.

Pełny opis:

Seminarium ma dać podstawy do prowadzenia przez studentów niezależnych badań i przygotowuje ich do napisania własnej pracy magisterskiej w drugim roku trwania programu.

Cele dla każdego uczestnika seminarium są następujące:

- Poznanie najnowocześniejszych badań w dziedzinie ekonomii;

- Rozwijanie znajomości kluczowych narzędzi analitycznych;

- Nabywanie umiejętności modelowania;

- Nabycie podstawowych umiejętności pisania w stylu akademickim;

- Ekspozycja na użyteczne techniki prezentacji.

Umiejętności modelowania są niezbędne do prowadzenia udanych badań teoretycznych i empirycznych. Umiejętność pisania w stylu akademickim jest kluczowa dla przekazywania tematów badań innym ludziom. Styl prac naukowych jest unikalny, złożony i subtelny. Dlatego główny nacisk zostanie położony na trzy elementy: rozwijanie praktycznych umiejętności prowadzenia badań i ich opisu, uczenie samodzielnego prowadzenia badań i zdobywanie pomysłów na własne badania.

Opis kursu:

Seminarium odbywa się w obu semestrach pierwszego roku studiów. Co dwa tygodnie odbędzie się seminarium z prezentacją wygłoszoną przez zaproszonego naukowca oraz dyskusją, w ramach której uczestnicy proponują swoje sugestie dotyczące prezentowanego badania. Co drugi tydzień odbędzie się spotkanie grupowe z koordynatorem, podczas którego studenci będą prezentować wszystkie istotne problemy, które chcą poruszyć w swoich recenzjach.

Każdy esej powinien zawierać:

- Stronę tytułową ze streszczeniem,

- Wprowadzenie z motywacją, intuicją, celami i strukturą pracy,

- Przegląd literatury,

- Analizę problemu przedstawionego w pracy - waga problemu, jego praktyczne znaczenie, itp.

- Krytyczną analizę prezentowanej pracy,

- W semestrze zimowym: listę możliwych przyszłych rozszerzeń,

- W semestrze wiosennym: nowe badania nad problemem,

- Zakończenie z podsumowaniem głównych punktów,

- Bibliografię.

W semestrze zimowym studenci powinni zaproponować co najmniej dwa możliwe rozszerzenia. Dla każdego z nich powinni opisać:

- co sugeruje rozszerzenie,

- intuicja za tym,

- jaki wynik mają nadzieję uzyskać,

- dlaczego warto to zrobić,

- czy jest to wykonalne.

W semestrze letnim studenci muszą faktycznie rozszerzyć analizowane badanie. Może to mieć formę teoretycznych lub ekonometrycznych rozszerzeń recenzowanych artykułów, w tym:

- krok dalej w badaniach opisanych w recenzowanej pracy,

- rozwiązania niektórych szczególnych przypadków,

- alternatywne metody estymacji,

- testy, które nie zostały przeprowadzone w pierwotnym badaniu,

- alternatywne założenia, podejścia,

- itp.

Alternatywnie może to być nowe badanie związane z analizowanym referatem.

Literatura:

Podawana każdorazowo przez prowadzącego

Efekty uczenia się:

a) Wiedza

1. Student zna metody i narzędzia używane do analizy procesu starzenia się i jego konsekwencji

b) Umiejętności

1. Student potrafi modelować, analizować i interpretować procesy społeczne i ekonomiczne

2. Student wykorzystuje wiedzę uzyskaną w czasie studiów i swoje własne analizy do rozwiązywania problemów badawczych

3. Student potrafi przeprowadzić analizę ekonometryczną, dokonać wyboru danych, zaprezentować wyniki badania i spisać je w formie artykułu

c) Kompetencje społeczne

1. Student jest w stanie zdefiniować priorytety procesu badawczego

2. Student jest w stanie zdobywać i podnosić swoją wiedzę i umiejętności

3. Student potrafi pracować w grupie, współpracować z innymi osobami nad rozwiązaniem praktycznych problemów.

KW01, KW02, KW03, KW04, KW05, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

W każdym semestrze końcowa ocena jest oparta na 1 eseju/recenzji i 1 notatce. W semestrze zimowym każdy esej jest oceniany według następujących kryteriów:

Jasność ekspozycji - 20%

Poprawność stylu akademickiego - 30%

Jakość merytoryczna - 50%

W semestrze letnim ocena opiera się również na trzech kryteriach przedstawionych powyżej; jednak te trzy punkty stanowią 50% oceny, podczas gdy rozszerzenie badania daje pozostałe 50%.

Końcowa ocena zależy od sumy wszystkich zdobytych punktów. Notatka liczy się jako 25% eseju.

KS01, KS02, KS03, KU05, KU04, KU03, KU02, KU01, KW05, KW04, KW02, KW02, KW01

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Lewkowicz, Olga Zajkowska
Prowadzący grup: Jacek Lewkowicz, Olga Zajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Lewkowicz, Olga Zajkowska
Prowadzący grup: Jacek Lewkowicz, Olga Zajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)