Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Economic Analysis of Law and Politics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SU2TS25 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Economic Analysis of Law and Politics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku programów anglojęzycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

The course consists of a lecture and classes. Before taking the exam, it is necessary to pass the classes (i.e. obtain a positive grade). The final grade is composed of the results of the exam and classes. In total from the exam and classes you can get a maximum of 100 points.

The final exam is a written exam and you can obtain a maximum of 60 points for it. The condition for obtaining a positive final grade is to receive at least 31 points on the exam.

Pełny opis:

Seminarium rozpoczynają zajęcia wprowadzające, w trakcie których przedstawiona jest metodologia badań ekonomicznych i zasady przygotowywania prac magisterskich. Następnie studenci uzyskują pomoc w doborze tematu pracy, opracowaniu jej struktury, zgromadzeniu literatury i przygotowaniu badania empirycznego (jeżeli praca zakłada przeprowadzenie takiego badania). Wraz z postępem prac studenci prezentują swoje dokonania w trakcie seminarium, poddają je dyskusji i uzyskują dalsze wskazówki.

Literatura:

Zostanie dobrana do indywidualnych zainteresowań badawczych studentów.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma wiedzę z zakresu wybranych aspektów ekonomicznej analizy politycznego procesu podejmowania decyzji i ekonomicznej analizy prawa. Na życzenie studentów, w ograniczonym zakresie, tematyka seminarium może także objąć zagadnienia na pograniczu ekonomii i innych nauk (przede wszystkim społecznych), pokazując w jak wielu sferach życia człowieka przydatna jest analiza ekonomiczna (i jak ją stosować). Student rozumie, przez odwołanie do teorii oraz metodologii ekonomii, wybrane mechanizmy funkcjonowania sfery politycznej i systemu prawnego oraz ich konsekwencje. Student zna metody ekonomicznej analizy procesów podejmowania decyzji w kontekście politycznym, społecznym i prawnym oraz wybrane badania empiryczne prowadzone w tym zakresie. Student rozumie możliwości zastosowania teorii i metod właściwych dla nauk ekonomicznych do badania zagadnień z obszaru innych nauk społecznych. Student ma wiedzę na temat przygotowywania prac naukowych, prowadzenia badań ekonomicznych i prezentowania ich wyników.

Umiejętności:

Student potrafi interpretować przez pryzmat wiedzy ekonomicznej wybrane procesy zachodzące w sferze politycznej i związane z systemem prawa, potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu ekonomicznej analizy polityki bądź ekonomicznej analizy prawa do samodzielnej analizy i przewidywania konkretnych decyzji politycznych, mechanizmów i zjawisk zachodzących w sferze politycznej, jak również przyjętych/projektowanych rozwiązań prawnych. Ma także umiejętność przewidywania konsekwencji tych decyzji, mechanizmów i zjawisk oraz rozumie ich znaczenie gospodarcze i społeczne. Student potrafi przygotowywać prace naukowe i prezentacje ustne (multimedialne) z tematyki ekonomicznej analizy polityki i prawa.

Kompetencje społeczne:

Student wykazuje otwartość na poszukiwanie nowych, mających oparcie w ekonomii, metod analizy zjawisk ze sfery politycznej i społecznej. Potrafi pracować samodzielnie oraz współdziałać z promotorem przy przygotowywaniu pracy magisterskiej oraz jej prezentacji. Umie formułować i wyrażać swoje poglądy w dyskusji, jak również analizować stanowiska innych uczestników.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium w semestrze I następuje na podstawie przygotowania wstępnej koncepcji pracy magisterskiej i jej prezentacji w trakcie seminarium.

Zaliczenie seminarium w semestrze II następuje na podstawie postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej, jej zawartości i prezentacji.

Obecność na zajęciach wprowadzających i wybranych prezentacjach innych studentów z grupy seminaryjnej jest obowiązkowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Metelska-Szaniawska
Prowadzący grup: Katarzyna Metelska-Szaniawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Metelska-Szaniawska
Prowadzący grup: Katarzyna Metelska-Szaniawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Metelska-Szaniawska
Prowadzący grup: Katarzyna Metelska-Szaniawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.