Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

"Shadow economy, corruption, crime – hard to measure phenomena in economics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SU2TS56
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: "Shadow economy, corruption, crime – hard to measure phenomena in economics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku programów anglojęzycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej z zakresu zjawisk będących trudnymi do zmierzenia takich jak szara strefa, korupcja, jakość instytucji, regulacje, przestępstwa, przemyt, używki (narkotyki, alkohol), gry hazardowe itd. Powyższe zjawiska wydają się być interesującymi oraz ,,gorącymi" (na co może wskazywać ich obecność w mediach). Badania ekonomiczne zajmujące się powyższymi zjawiskami należą do nowatorskich. Zajęcia umożliwią wykorzystanie wiedzy poznawanej równolegle na przedmiocie ,,Zaawansowana Ekonometria". Będą również oparte na najnowszych badaniach i publikacjach.

Zaliczenie następuje na podstawie postępów w pisaniu pracy.

Pełny opis:

Seminarium rozpoczyna się od zajęć wprowadzających. Kolejne zajęcia skupiają się na omówieniu: a) zasad istotnych dla pracy magisterskiej (przypisy, bibliografia itp.); b) gromadzeniu literatury; c) gromadzeniu danych. W dalszej części zajęć studenci otrzymują wskazówki dotyczące wyboru tematu pracy magisterskiej.

Przykładowe zakresy tematyczne prac magisterskich:

,,Rozmiary i przyczyny korupcji w krajach postkomunistycznych"

,,Czynniki wpływające na postrzeganie korupcji"

,,Krzywa Laffera - fikcja czy rzeczywistość?"

,,Regulacje a wzrost gospodarczy"

,,Wpływ systemu stanowienia prawa na wzrost gospodarczy"

,,Demokracja de iure vs. demokrajce de facto – skutki ekonomiczne"

,,Wpływ czynników ekonomicznych na wyniki wyborów

(parlamentarnych, prezydenckich itd.)"

,,Oczekiwania ekonomiczne a wyniki wyborów (parlamentarnych, prezydenckich itd.)"

,,Ekonomiczne przyczyny przestępstw"

,,Przestępstwa a cykl koniunkturalny"

,,Czy bycie ofiarą przestępstwa jest uwarunkowane

socjologicznie i ekonomicznie?”

,,Czynniki decydujące o wygranej w pokerze"

,,Rozkład różnych typów strategii w Poker Texas Hold’em –

Analiza zachowań graczy

,,Ekonomiczne aspekty regulacji gier hazardowych"

,,Wpływ alkoholu, marihuany oraz sytuacji rodzinnej

na wyniki w nauce osiągane przez młodzież”

„Picie alkoholu i palenie papierosów – analiza związku oraz

czynników wpływających na stosowanie tych używek”

,,Weryfikacja hipotezy Easterlina na podstawie

danych o przestępczości - efekt wieku, okresu i kohorty”

Literatura:

Literatura zostanie dobrana do indywidualnych zainteresowań badawczych studentów.

Efekty uczenia się:

WIEDZA


1. Student ma wiedzę odnośnie reguł obowiązujących przy pisaniu pracy dyplomowej.

2. Student zna metody analizy danych oraz metod badania i opracowywania materiałów źródłowych.

3. Student zna podstawy metodologii nauki oraz sposoby formułowania i testowania hipotez badawczych.

4. Student zna podstawowe definicje i zagadnienia związane ze zjawiskami trudno mierzalnymi.

5. Student ma wiedzę na temat podstawowych metod ilościowych stosowanych w badaniach zjawisk trudno mierzalnych.

UMIEJĘTNOŚCI


1. Student potrafi poszukiwać danych i informacji potrzebnych w przygotowaniu pracy dyplomowej na wybrany temat. Student potrafi przygotować pracę dyplomową spełniającą wszystkie obowiązujące zasady.

2. Student ma umiejętność zastosowania wiedzy nabytej w trakcie studiów do rozwiązywania problemów związanych z tematyką jego pracy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 


1. Student potrafi wyszukiwać i analizować dane. Student potrafi pracować z danymi. Potrafi sformułować problem badawczy i postawić hipotezę badawczą. Student potrafi przygotować pracę dyplomową.

2. Student potrafi uzupełnić nabytą wiedzę. Potrafi wyszukać i zapoznać się z odpowiednią literaturą.

3. Student potrafią pracować samodzielnie.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie następuje na podstawie postępów w pisaniu pracy. Zaliczenie ostatniego semestru seminarium następuje dopiero po złożeniu pracy w dziekanacie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Cichocki
Prowadzący grup: Stanisław Cichocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Cichocki
Prowadzący grup: Stanisław Cichocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Cichocki
Prowadzący grup: Stanisław Cichocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)