Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Politics and economy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SU2TS62
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Politics and economy
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku programów anglojęzycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium koncentruje się na różnych aspektach związków ekonomii i polityki. Przedmiotem prac magisterskich będą zagadnienia ekonomiczne związane z Public Choice oraz Political Economy. Poniżej wymienione tematy to „propozycje”, które mogą stanowić punkt wyjścia wyboru problemu badawczego pracy magisterskiej.

Wzrost sektora rządowego, deficyt budżetowy i dług publiczny, dobra publiczne

Demokracje i dyktatury a wzrost gospodarczy

Konkurencja polityczna, zmiana władzy i korupcja

Polityczne cykle koniunkturalne i wydatki budżetowe

Fiskalny federalizm i rent seeking

Pełny opis:

Seminarium koncentruje się na różnych aspektach związków ekonomii i polityki. Przedmiotem prac magisterskich będą zagadnienia ekonomiczne związane z Public Choice oraz Political Economy. Poniżej wymienione tematy to „propozycje”, które mogą stanowić punkt wyjścia wyboru problemu badawczego pracy magisterskiej.

Wzrost sektora publicznego, deficyt budżetowy i dług publiczny, dobra publiczne

Jakie są determinanty wielkości rządu lub określonych wydatków (polityka społeczna, obrona narodowa, ochrona środowiska itp.). Identyfikacja czynników politycznych (wymienionych poniżej)

Demokracja i dyktatura

Jakie czynniki ekonomiczne decydują o powstaniu dyktatury i w jaki sposób rządzący wpływają na gospodarkę? Jakie czynniki decydują o transformacji systemu autokratycznego w demokratyczny? Kiedy demokracja staje się stabilna?

Konkurencja polityczna, zmiana rządu

Czy konkurencja polityczna jest tak skuteczna jak konkurencja rynkowa? Czy kadencyjność ma wpływ na politykę wydatkową?

Polityczne cykle koniunkturalne

Wielu ekonomistów twierdzi, że przyczyną wahań gospodarczych są wybory.

Władza i konstytucje

Rozdzielenie władzy i konstytucji to dwa kluczowe elementy demokracji parlamentarnej i prezydenckiej. Jaka jest rola tych instytucji i jak wpływają one na wyniki gospodarcze?

Korupcja i rent seeking

Jakie bodźce sprzyjają korupcyjnym zachowaniom polityków? Jakie są możliwe rozwiązania tego problemu?

Federalizm fiskalny

Uwarunkowania podziału obowiązków między rządy lokalne, stanowe i federalne. Dlaczego niektóre państwa są bardziej scentralizowane niż inne? Jakie czynniki instytucjonalne, fiskalne i demograficzne to uzasadniają? Jak proces polityczny w państwie federalnym kształtuje politykę gospodarczą?

Iluzja fiskalna

Analiza zachowań wyborców wskazuje, że ulegają iluzji fiskalnej w różnych obszarach polityki (budżet, opieka zdrowotna, regulacje środowiskowe itp.). W jaki sposób racjonalna ignorancja wpływa na politykę w obszarze zainteresowania?

Literatura:

Dobór literatury będzie zależał od zainteresowań studentów

Efekty uczenia się:

1. Student ma wiedzę o wpływie polityki na gospodarkę

2. Student zna metody i narzędzia używane do analizy polityki i jego wpływu na procesy gospodarcze.

b) Umiejętności

1. Student potrafi modelować, analizować i interpretować społeczne i ekonomiczne procesy wynikające ze zmian w polityce

2. Student wykorzystuje wiedzę uzyskaną w czasie studiów i swoje własne analizy do rozwiązywania problemów badawczych

3. Student potrafi przeprowadzić analizę ekonometryczną, dokonać wyboru danych, zaprezentować wyniki badania i spisać je w formie pracy magisterskiej

c) Kompetencje społeczne

1. Student jest w stanie zdefiniować priorytety procesu badawczego

2. Student jest w stanie zdobywać i podnosić swoją wiedzę i umiejętności

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium jest zaliczone, jeżeli student złoży pracę magisterską, która zostanie zaakceptowana przez promotora. W I semestrze zaliczenie jest na podstawie postępów studenta i prezentacji wygłoszonej na seminarium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Bukowska
Prowadzący grup: Grażyna Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Bukowska
Prowadzący grup: Grażyna Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Bukowska
Prowadzący grup: Grażyna Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Bukowska
Prowadzący grup: Grażyna Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)