Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Capital structure and dividend policy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SU2TS69
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Capital structure and dividend policy
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Seminaria magisterskie dla II roku programów anglojęzycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przekazanie uczestnikom umiejętności niezbędnych dla samodzielnego przygotowania i obrony pracy magisterskiej. Słuchacze zapoznani zostają z podstawowymi zasadami prac nad takimi zadaniami. W trakcie seminarium następuje też wybór obszarów tematycznych i konkretyzacja planów badawczych uczestników w tych obszarach.

Pełny opis:

Zadaniem seminarium jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z analizą i kształtowaniem struktury kapitału przedsiębiorstwach niefinansowych. W trakcie zajęć student zostanie również zapoznany z metodologią pisania pracy magisterskiej. Uczestnicy zajęć powinni nabyć umiejętności dotyczące analizy literatury naukowej, poznać metodologię badań naukowych i podstawowe zasady pracy naukowej, a także realizacji własnej pracy w oparciu o warsztat metodologiczny.

Literatura:

Dobór literatury zależy od konkretnych obszarów tematycznych poszczególnych prac magisterskich i jest dokonywany indywidualnie ze słuchaczami.

Efekty uczenia się:

Student wie jak sformułować cel badawczy, postawić hipotezy naukowe, zebrać odpowiednią literaturę teoretyczną i empiryczną, zgromadzić dane empiryczne, wybrać właściwą metodę ich analizy i zastosować ją, wyciągnąć wnioski z badania i krytycznie się do nich ustosunkować.

Student zna główne teorie struktury kapitału i wie, jak kształtować optymalną kombinację źródeł finansowania. Student rozumie wpływ wielkości firmy na dostępność źródeł finansowania. Student zna poszczególne etapy procesu decyzyjnego, związanego z wypłatą dywidendy i rozumie przesłanki polityki dywidend.

Student ma wiedzę o głównych etapach pracy badawczej, pojęciach konceptualizacji i operacjonalizacji, różnicach pomiędzy pytaniem a hipotezą badawczą.

Student wie jakie są zasady przygotowania referatu, pracy magisterskiej i innej pracy pisemnej (zgodność ze standardami prac naukowych, respektowanie wymagań wynikających z praw autorskich ).

Student zna metody prowadzenia analiz ekonomicznych.

Student ma wiedzę o podstawowych narzędziach, wykorzystywanych w celu weryfikacji postawionych hipotez badawczych.

Student potrafi napisać pracę magisterską, poprawną merytorycznie i formalnie (zwięzłą, zgodną ze standardami prac naukowych, poprawną terminologicznie, zachowującą wymagania wynikające z praw autorskich). Student potrafi pozyskiwać dane i wyszukiwać informacje niezbędne w przygotowaniu pracy akademickiej na zadany temat.

Student wykazuje postawę samodzielnego rozszerzania i doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności. Student docenia korzyści własne i społeczne pracy zespołowej (w grupie).

Student docenia wagę rzetelności i systematyczności pracy. Student potrafi terminowo wywiązywać się z obowiązków i samodzielnie planować swój czas pracy.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia I semestru jest aktywne uczestnictwo i wybór obszaru tematycznego pracy magisterskiej. Warunkiem zaliczenia II semestru jest opracowanie zaakceptowanego konspektu pracy. Ostatecznym, wymaganym od uczestników, efektem seminarium jest przygotowanie i złożenie pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boguszewski
Prowadzący grup: Piotr Boguszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boguszewski
Prowadzący grup: Piotr Boguszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boguszewski
Prowadzący grup: Piotr Boguszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boguszewski
Prowadzący grup: Piotr Boguszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)