Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Digital transformation of the economy, media and entertainment

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SU2TS72
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Digital transformation of the economy, media and entertainment
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Tradycyjne modele ekonomiczne w coraz mniejszym stopniu odzwierciedlają rozwijającą się rzeczywistość cyfrową. Cyfrowa rewolucja zniosła wiele z czynników nadających niegdyś kształt rynkom, m.in.: ograniczenia w informacji lub te wynikające z dystansu i miejsca, wiele z kosztów dystrybucji, produkcji. Zmiany te fundamentalnie wpłynęły na funkcjonowanie państw, rynków i przedsiębiorstw, powstawanie nowych usług, sposób konsumowania treści czy tworzenie kultury i rozrywki. Wielkie firmy technologiczne coraz częściej konkurują nie o pieniądze klientów, ale o ich uwagę i czas (przekładające się na drogocenne dane). Jednocześnie platformy i pośrednicy internetowi wydarli tradycyjnym wydawcom część rynku i pozwalają każdemu zostać twórcą - nawet bez budżetu na produkcję, promocję, czy dystrybucję.

Pełny opis:

Rewolucja cyfrowa gruntownie zmieniła mechanizmy regulujące większość rynków na świecie. Dynamiczny rozwój komputerów i maszyn przyspieszył pracę ludzką, lub w niektórych przypadkach całkowicie ją zastąpił. Cyfryzacja treści zniosła większość dotyczących ich do tej pory ograniczeń, takich jak koszty dystrybucji, produkcji, przechowywania i archiwizacji czy transferu. Internet całkowicie zniósł ograniczenia komunikacyjne na poziomie odległości i czasu. Nowe narzędzia cyfrowe, algorytmy oraz biznesy osadzone całkowicie w przestrzeni wirtualnej zastąpiły drogie i nieefektywne rozwiązania osadzone w świecie fizycznym.

Kombinacja tych trendów przyniosła wachlarz zmian dla życia codziennego. Rozwój gospodarki został uzależniony od rozwoju technologii cyfrowej i jej integracji na rynkach pracy i na poziomie urzędowym. Połączenia między pracownikami a pracodawcami z dwóch stron świata stały się równie proste jak te między osobami po dwóch stronach miasta. Każdy konsument dostał narzędzia by stać się twórcą o potencjalnie nieograniczonym zasięgu. Cyfryzacja przyczyniła się do rozwoju nowego rodzaju społeczeństwa, trwale zintegrowanego z wirtualną rzeczywistością. To z kolei przyczyniło się do powstania całkowicie nowych zawodów oraz nowej widowni – osiągalnej za pomocą przenośnych urządzeń oraz sieci internetowej. Równocześnie algorytmy i maszyny sprawiły, że wiele z dotychczasowej pracy, podatnej na automatyzację, mogła zostać przekazana wydajniejszym od ludzi robotom.

Pomimo znaczącego wpływu na współczesne funkcjonowanie ekonomii, gospodarka cyfrowa wciąż stanowi marginalny obszar badań ekonomicznych. Już sam termin „gospodarka cyfrowa” nie został przez naukę ekonomii precyzyjnie zdefiniowany. Jego dynamiczny rozwój nie pozwala na proste zbudowanie jednego wskaźnika, który pozwoliłby na mierzenie e-gospodarki w czasie oraz porównanie tego rozwoju między krajami. Wciąż brakuje też dogłębnej wiedzy na temat wpływu technologii takich jak sztuczna inteligencja na rozwój społeczeństw. Temat jest tym bardziej aktualny, gdyż big data oraz sztuczna inteligencja znajdują coraz więcej zastosowań – np. w zarządzaniu miastem, w usługach rządowych, w usługach bankowych, czy w zarządzaniu strukturą firmy.

Zmiany w dostępnych technologiach i rywalizacja największych firm technologicznych zmieniają także strukturę w sektorach kreatywnych. Tylko w ciągu ostatnich 20 lat, fizyczne nośniki zostały wpierw zastąpione w znacznym stopniu przez tzw. piractwo internetowe, następnie przez sprzedaż plików, a ostatecznie przez kulturę i rozrywkę dostarczaną w formie usługi przez tzw. streaming. Proces ten wciąż trwa, a na rynku streamingowym pojawia się coraz liczniejsza konkurencja ze strony największych producentów (oraz nowych producentów treści z dużym zapleczem technologicznym i finansowym). Równocześnie w erę streamingu wchodzą inne sektory takie jak sektor gier komputerowych, który po gwałtownym rozwoju znacznie przekracza rozmiarem sektor muzyczny i audiowizualny. Wreszcie, wciąż rozwijają się nowe technologie takie jak rozszerzona i wirtualna rzeczywistość, będące w stanie zaburzyć dotychczasowe ścieżki rozwoju.

Ten ciągły proces zmian pokazuje jak ważnym wyzwaniem jest bieżące monitorowanie i badanie wpływu nowych technologii na funkcjonowanie państw, społeczeństw, oraz działania twórców i konsumentów. Równocześnie, dostęp do danych nigdy nie był jeszcze tak szeroki. Każdego dnia w Internecie pojawiają się niezliczone ilości nowych baz danych, treści i informacji. Pozwalają one na mierzenie nowych zjawisk oraz przeprowadzanie zupełnie nowych badań.

Zajęcia mają na celu zmierzenie się z nowymi wyzwaniami gospodarki cyfrowej oraz pomoc w zrozumieniu procesów kształtujących rynki w erze cyfryzacji. W czasie zajęć zostaną poruszone kwestie związane z wpływem nowych technologii na funkcjonowanie państw i rynków jak i te związane z wpływem na konsumentów i poszczególne sektory – m.in. kreatywne.

Literatura:

Brynjolfsson, E., & Kahin, B. (2000). Understanding the digital economy : data, tools, and research. MIT Press.

Executive Office of the President. (2016). Artificial Intelligence, Automation, and the Economy. Pobrane z: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/whitehouse.gov/files/documents/Artificial-Intelligence-Automation-Economy.PDF

McAfee, A. & Brynjolfsson, E. (2017). Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future. W.W. Norton & Company.

McKinsey Global Institute. (2016). Digital Globalization: The New Era Of Global Flows. Pobrane z: www.mckinsey.com/mgi.

OECD. (2014). Measuring the digital economy : a new perspective. OECD Publishing.

OECD. (2015). OECD Digital Economy Outlook 2015. Pobrane z: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/3222224/Digital+economy+outlook+2015/dbdec3c6-ca38-432c-82f2-1e330d9d6a24

OECD. (2017-). Going Digital. Making the transformation work for growth and well-being. http://www.oecd.org/going-digital/

Peitz, M., & Waldfogel, J. (2012). The Oxford Handbook of the Digital Economy.

Reillier, L.C. & Reillier, B. (2017). Platform Strategy: How to Unlock the Power of Communities and Networks to Grow Your Business. Routledge.

Smith, M.D. & Telang, R. (2016). Streaming, Sharing, Stealing: Big Data and the Future of Entertainment. MIT Press.

Tapscott, D. (2015). The Digital Economy. Rethinking Promise And Peril In The Age Of Networked Intelligence. McGraw-Hill Education. Pobrane z: https://drive.google.com/file/d/1vXIM_gKHbkEAJsncLwpeE6q2CuvmvQai/view

UNCTAD. (2017). the « New » Digital Economy and Development Unctad. UNCTAD Technical Notes on ICT for Development. Pobrane z: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d08_en.pdf

Varian, H. (2016). Intelligent Technology. Finance & Development. Pobrane z: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2016/09/pdf/varian.pdf

World Bank. (2016). DIGITAL DIVIDENDS World Development Report 2016. Pobrane z: http://documents.worldbank.org/curated/en/896971468194972881/pdf/102725-PUB-Replacement-PUBLIC.pdf

World Bank. (2019). CHANGING NATURE OF WORK A World Bank Group Flagship Report WORLD DEVELOPMENT REPORT. Pobrane z: http://documents.worldbank.org/curated/en/816281518818814423/pdf/2019-WDR-Report.pdf

Efekty uczenia się:

S2A_U02 – Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do procesów zachodzących w gospodarce cyfrowej, potrafi analizować zjawiska wynikające z cyfryzacji w skali makro i mikro

S2A_U03 – Student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk zachodzących w gospodarce globalnej jak i w samej Polsce, a wynikających z transformacji cyfrowej

S2A_U04 – Student potrafi modelować złożone procesy makroekonomiczne

S2A_U09 – Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania pracy dyplomowej

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium magisterskie: Warunkiem zaliczenia jest efektywne uczestniczenie w zajęciach. Efekt końcowy – czyli napisanie pracy magisterskiej zależy w dużej mierze od motywacji studentów. Nie wymagamy napisania pracy w celu zaliczenia seminarium lecz systematycznego uczestnictwa w spotkaniach z nami i pracy we wcześniej ustalonym zakresie. Zakładamy, że w ramach semestru I student opracuje „artykuł przewodni” i przedstawi główne jego tezy. W semestrze drugim student opracowuje bazy danych i przeprowadza estymacje. Semestr trzeci to praca nad strukturą pracy, rozpoczęcie pisania.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)