Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Enterprise analysis with focus on accountancy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SU2TS80
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Enterprise analysis with focus on accountancy
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku programów anglojęzycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej z tematyki analizy przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących zasad rachunkowości (Ustawa o Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Amerykańskich Standardów Rachunkowości). Temat pracy zostanie ustalony indywidualnie z każdym studentem. Seminarium jest skierowane do studentów II roku wszystkich kierunkόw. Studenci zobowiązani są przedstawić tutuł pracy, plan pracy, bibliografię oraz dokonać prezentacji pracy na seminarium.

Pełny opis:

1. Informacje ogólne dotyczące metodologii pisania prac magisterskich – konstrukcja pracy, formułowanie hipotez, charakter badań ekonomiczno-finansowych.

2. Istota, przedmiot i metody analizy ekonomicznej przedsiębiorstw – rola, cele, przebieg i rodzaje analizy ekonomicznej, źródła danych do analizy ekonomicznej, metody analizy ekonomicznej.

3. Struktura sprawozdań finansowych – znaczenie, elementy sprawozdań finansowych, (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym).

4. Zaawansowane elementy rachunkowości finansowej – obliczanie i księgowanie podatku odroczonego, zasady ujmowania leasingu operacyjnego i finansowego, wycena i ujęcie różnych rodzajów aktywów finansowych (do sprzedaży, dostępnych do sprzedaży, utrzymywanych do terminu zapadalności).

5. Różnica pomiędzy kreatywną księgowością, a oszustem finansowym – praktyczne przykłady kreatywnej księgowości i oszust finansowych.

6. Wstępna analiza sprawozdań finansowych – (analiza kwota, pionowa i pozioma) analiza bilansu (struktura aktywów i pasywów, dynamika/przyrost pozycji aktywów i pasywów, powiązania między grupami składników aktywów i pasywów), analiza rachunku zysków i strat (struktura przychodów i kosztów, dynamika/przyrost pozycji przychodów i kosztów, powiązania między grupami składników przychodów i kosztów), analiza przepływów pieniężnych (struktura wpływów i wydatków przepływów pieniężnych, syntetyczna analiza sald).

7. Analiza płynności finansowej – płynność finansowa a wypłacalność, wskaźniki płynności, idea i analiza kapitału obrotowego.

8. Analiza sprawności działania – wskaźniki sprawności działania a branża w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo.

9. Analiza rentowności – wskaźniki rentowności aktywów, wskaźniki rentowności sprzedaży, wskaźniki rentowności kapitałów, układy piramidalne wskaźników rentowności tzw. analiza DuPonta.

10. Analiza zadłużenia – kryteria doboru form finansowania działalności, analiza poziomu zadłużenia, analiza wypłacalności, analiza dźwigni finansowej, analiza zdolności do kontynuowania działalności

11. Analiza firmy na rynku kapitałowym – wskaźniki wartości rynkowej, rynkowa wartość spółki a jej wartość księgowa

12. Przedstawienie sposobów manipulacji sprawozdań finansowych – metody wpływania na wyniki przedsiębiorstw, manipulacja przepływów pieniężnych, sposoby nieprecyzyjnego przedstawienie danych w bilansie.

13. Prezentacje studentów w celu przedstawienia postępów prac.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Wędzki, D. “Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego”, Wolters Kluwers, Kraków 2006

2. Kalwasińska E., Maciejowska D. “Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce” autorstwa, Warszawa, 2008.

3. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, 2007

4. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, 1998

5. Grzenkowicz N., Kowalczyk J., Kusak A., Podgórski Z., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, WZ UW, 2007

6. Jerzemowska M. (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, 2006

7. Kopiński A., Analiza finansowa banku, PWE, 2008

8. Micherda B. (red.), Sprawozdania finansowe i ich analiza. Analiza finansowa, Stow. Księg. w Polsce, 2005

9. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, 2007

Literatura uzupełniająca:

Ustalana indywidualnie z każdym uczestnikiem seminarium, w zależności od wybranego tematu pracy licencjackiej

Efekty uczenia się:

Spodziewanym efektem kształcenia jest przygotowanie przez studenta pracy magisterskiej na uprzednio wybrany temat z zakresu analizy przedsiębiorstw. Podczas pracy na seminarium student będzie miał możliwość poszerzyć wiedzę na temat rachunkowości finansowej, w tym sprawozdawczości finansowej, zasad przeprowadzania analizy fundamentalnej, idei kreatywnej księgowości i różnić pomiędzy kreatywną księgowością a oszustwem finansowym.

Student ma dogłębną wiedzę na temat kategorii sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, rachunku zmian w kapitale własnym, informacji dodatkowej), które mogą mieć istotny wpływ na informacje prezentowane w sprawozdaniach, a zatem decyzje podejmowane przez interesariuszy na podstawie tych sprawozdań. Student ma wiedzę na temat sporządzania analizy przedsiębiorstw przy użyciu narzędzi analizy wstępnej i wskaźnikowej.

1. Student rozumie mechanizmy rządzące przedsiębiorstwem w kontekście sektora w którym funkcjonuje i w otoczenia rynkowego. (S1A_07)

2. Student jest w stanie powiązać wyniki analizy ekonomicznej z systemami decyzyjnymi przedsiębiorstw i organizacji. (S1A_06)

3. Student ma wiedzę o przeprowadzaniu analizy przedsiębiorstw posługując metodą wskaźnikową i potrafi zinterpretować wyniki wskaźników uwzględniając czynniki jakościowe wpływające na jego funkcjonowanie. (S1A_06), (S1A_07)

4. Student ma wiedzę o przeprowadzaniu analizy Du Ponta i pyramidalnych powiązaniach pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami. (S1A_07)

Student ma umiejętność przeprowadzenia samodzielnie analizy przedsiębiorstw i dokonania oceny funkcjonowania spółki w zakresie rentowności, efektywności, zadłużenia, wartości rynkowej i płynności. Ponadto, student ma umiejętność przeprowadzenia własnych badań literaturowych z zakresu ekonomii przedsiębiorstw, a następnie przeprowadzania i opracowania badania empirycznego.

1. Student potrafi przeprowadzić analizę sprawozdań posługując się metodą wskaźnikową i analizą Du Ponta. (S1A_U01), (S1A_U02), (S1A_U03)

2. Student potrafi zinterpretować wyniki analizy wstępnej (kwotowej, pionowej i poziomej) oraz analizy wskaźnikowej. (S1A_U01), (S1A_U02), (S1A_U03), (S1A_U04)

3. Student umie przedstawić podstawowe zalecenia w celu poprawy wyników wskaźników. (S1A_U03), (S1A_U04)

4. Student potrafi samodzielnie przeprowadzić badania literaturowe w obszarze jego zainteresowań. (S1A_U01), (S1A_U02), (S1A_U03), (S1A_U04)

5. Student potrafi samodzielnie w sposób krytyczny ustosunkować się do literatury w danym obszarze badań. (S1A_U01), (S1A_U02), (S1A_U03), (S1A_U04)

6. Student potrafi wybrać metodę empiryczną niezbędną do przeanalizowania danego zjawiska i zastosować ją w sposób poprawny. (S1A_U01), (S1A_U02), (S1A_U03), (S1A_U04)

Student ma świadomość wpływu polityk i zasad rachunkowości na informacje przedstawiane w sprawozdaniach finansowych spółek. Student umie podejmować decyzje dotyczące zaangażowania środków inwestycyjnych w analizowane spółki.

1. Student ma świadomość w jaki sposób wybór polityk i zasad rachunkowości wpływa na informacje przedstawiane w sprawozdaniach finansowych spółek i rozumie w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą wpływać na ich ocenę. (S2A_K04), (S2A_K07)

2. Student potrafi przygotować pracę dyplomową. (S2A_K03, S2A_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalna są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze. Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru jest przedstawienie tematu i planu pracy magisterskiej, bibliografii oraz zaprezentowanie koncepcji pracy na seminarium w trakcie pierwszego semestru. Warunkiem zaliczenia drugiego semestru jest dokonanie prezentacji możliwie kompletnej wersji pracy na seminarium oraz przygotowanie pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kocia
Prowadzący grup: Agata Kocia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kocia
Prowadzący grup: Agata Kocia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kocia
Prowadzący grup: Agata Kocia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kocia
Prowadzący grup: Agata Kocia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)