Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

INTERNATIONAL FINANCE - BUSINESS, CRISES, POLITICS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SU2TS82
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: INTERNATIONAL FINANCE - BUSINESS, CRISES, POLITICS
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku programów anglojęzycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

During the seminar selected topics in multinational finance will be presented. The aim of the course is preparation of MA dissertation to confirm scientific and practical skills of participants. (date and hour of meetings – to be agreed via email)

Pełny opis:

Course coordinator offers help in preparation of a dissertation that includes itself in the following scientifical areas – but own proposals will be appreciated and probably accepted as well:

1. International financial system

1.1. The role of international financial institutions

2. Financial market crises

2.1. Currency crises

2.2. Banking crises

2.3. Debt crises

2.4. Stock market crises

3. FOREX market equilibrium

4. Derivatives: theory and practice

5. Alternative currencies

6. Behavioral finance

7. Alternative investments

7. Fintech

9. Financialisation

10. Tax evasion, transfer pricing, money laundering

Literatura:

Dębski W. [2018], Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN

Gruszczyński M. [2002], Kryzysy walutowe a liberalizacja obrotów kapitałowych, PWN

Gruszczyński M. [2013], Kryzysy walutowe bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, cedewu.pl

Mishkin F. [2002], Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN

Efekty uczenia się:

Tuition outcomes (4000 characters max)

The student will be interested in different aspects of finance. The student will be able to prepare of a valuable and interesting MA dissertation.

Knowledge:

1. Student has knowledge about the rules of academic writing and understands how to eliminate plagiarism. (S1A_W06, S1A_W10)

2. Student knows the methods of preparing and analysing financial data and collecting necessary information. (S1A_W06)

3. Student is familiar with economic theories that are useful in preparation of BA thesis (S1A_W01, S1A_W06)

Competencies:

1. Student is able to collect and analyse data and information for MA research using Internet, libraries and other sources of knowledge. Student can formulate research problems and hypotheses. He/she is able to indicate economic theories to interpret economic changes. Student is able to prepare presentation that fulfills all requirements. (S1A_U03, S1A_U09)

2. Student is able to prepare an oral presentation about MA research. (S1A_U10).

3. Student is able to use the knowledge gained during studies to solve research problems. (S1A_U01, S1A_U02, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08)

Social competencies:

1. Student is able to find out data and information single-handedly and then properly analyse them. Student is able to formulate the research hypotheses and prepare the MA thesis (S1A_K03, S1A_K06)

2. Student is prepared for the public presentations, discussions and critical discussion of others’ opinions. Student is conscious of the lifetime-learning process. (S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03)

3. Student is prepared to use the knowledge gained during course in practice. (S1A_K07)

Metody i kryteria oceniania:

First semester: short essay on selected topic, next semesters – consecutive chapters of MA dissertation.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gruszczyński
Prowadzący grup: Marcin Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gruszczyński
Prowadzący grup: Marcin Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)