Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Alternatywne rynki finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW129
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Alternatywne rynki finansowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 2 (1*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich EM
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Nie ma wymagań odnośnie wstępnej wiedzy (tj. dotychczasowych przedmiotów) u studentów podejmujących zajęcia, a jedynie zainteresowania w/wym problematyką.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie alternatywnych rynków instrumentów finansowych.

Rozważane są alternatywne (technologicznie) rynki instrumentów finansowych, w szczególności papierów wartościowych (ich handlu i emisji).

Tłem do rozważań będzie tworzenie giełd w perspektywie historycznej, w tym jak dotąd mało znanej historii rynków giełdowych na ziemiach polskich, a także rozwój usług finansowych realizowanych w przestrzeni elektronicznej.

Zajęcia do wyboru na studiach stacjonarnych, dla kierunków: FiR (Finanse i Rachunkowość), IiE (Informatyka i Ekonometria), EP (Ekonomia Przedsiębiorstwa), ESP (Ekonomia Sektora Publicznego), EM (Ekonomia Międzynarodowa), JSEM, JSEMen., "MOST".

Forma zaliczenia: napisanie referatu na zadany temat.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące tematy:

1. Giełdy - istota, funkcje i rodzaje. Rozwój rynków giełdowych. Tworzenie giełd na ziemiach polskich.

2. Zastosowania systemów komunikacyjnych i informatycznych na rynkach giełdowych. Rozwój systemów electronic finance. IT w generowaniu alternatywnych rynków handlowych.

3. Mechanizmy funkcjonowania giełd papierów wartościowych. Giełdy tradycyjne versus elektroniczne.

4. Alternatywne systemy komunikacji i obrotu giełdowego (ATS: Alternative Trading Systems).

5. Elektroniczne sieci komunikacji i handlu na rynkach giełdowych (ECN: Electronic Communication Networks).

6. Bezpośrednia oferta publiczna akcji w środowisku internetowym.

7. Rynki aukcyjne (aukcje tradysyjne i elektroniczne).

8. Platformy handlu elektronicznymi obligacjami.

9. Handel walutami (rynek Forex). Rozwój elektronicznych platform.

10. Alternatywne systemy handlu innymi instrumentami finansowymi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dziuba D.T. (2008): Handel aukcyjny. Rynki - metody - technologie. Difin, Warszawa.

Dziuba D.T. (2004): Borsa tradizionale contra elettronico. Alternatywne rynki finansowe. Wydawnictwo Nowy Dziennik, Warszawa.

Dziuba D.T. (2006): Giełdy i ich archetypy na ziemiach polskich. Difin, Warszawa.

Literatura dodatkowa:

Dziuba D.T. (2004): Sieci ECN w elektronicznym handlu instrumentami finansowymi; (w:) Świecka B., red. nauk., Rynki finansowe w przestrzeni elektronicznej. Wydawnictwo Economicus, Szczecin.

Efekty uczenia się:

A) wiedza

1. Student ma wiedzę na temat alternatywnych (technologicznie) rynków instrumentów finansowych, w szczególności papierów wartościowych, ich handlu i emisji.

2. Student ma pogłębioną wiedzę na temat istoty i rodzajów giełd, rozwoju rynków giełdowych. Zna rozwój giełd na ziemiach polskich w perspektywie historycznej.

3. Student ma rozszerzoną wiedzę na temat istoty aukcji jako rynku formalnego.

4. Student ma wiedzę na temat rozwoju rynków aukcyjnych, tradycyjnych i elektronicznych.

5. Student ma wiedzę na temat zastosowań systemów komunikacyjnych i informatycznych na rynkach giełdowych, rozwoju systemów electronic finance, także roli IT w generowaniu alternatywnych rynków handlowych.

6. Student zna i rozumie specyfikę alternatywnych systemów komunikacji i obrotu giełdowego (ATS: Alternative Trading Systems), w tym elektronicznych sieci komunikacji i obrotu giełdowego (ECN: Electronic Communication Networks).

7. Student ma wiedzę na temat bezpośredniej oferty publicznej akcji w środowisku internetowym. Ma wiedzę o systemach zdalnej realizacji usług na rynkach finansowych. Rozumie rolę Internetu jako globalnego rynku elektronicznego.

B) umiejętności

1. Student dysponuje umiejętnościami w zakresie analizy problemów ekonomicznych na potrzeby informatyzacji rynków finansowych.

2. Student będzie umiał podjąć decyzje inwestycyjne, na podstawie uzyskanej wiedzy.

3. Student ma umiejętność określania potencjalnych problemów w zakresie wdrażania nowych technologii informacyjnych na rynkach finansowych.

4. Student będzie rozumiał różne strategie rynkowe podmiotów na rynku finansowym.

5. Student potrafi zidentyfikować korzyści i ograniczenia inwestycji w IT na rynkach finansowych. Umie zidentyfikować czynniki wpływające na efektywność takich wdrożeń.

6. Student potrafi przygotować opracowanie zadanego problemu oraz zaprezentować je na forum grupy. Współpracuje przy tworzeniu prezentacji.

C) kompetencje społeczne

1. Student ma świadomość ogromnej roli, jaką na rynkach finansowych odgrywają nowe technologie informacyjne i komunikacyjne.

2. Student rozumie konieczność wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych we współczesnych instytucjach rynkowych sektora finansowego.

3. Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy związanej z systemami informatycznymi, które z uwagi na swój dynamiczny rozwój stwarzają coraz to nowe możliwości dla instytucji rynku finansowego.

4. Student będzie w stanie zrozumieć konsekwencje wpływu przemian na rynku finansowym na gospodarkę i społeczeństwo (wywołanych w szczególności rozwojem nowych technologii informacyjnych).

5. Student potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z globalizacją rynków finansowych i wykorzystywaniem nowych technologii informacyjnych.

6. Student rozumie współzależności w ramach społeczeństwa informacyjnego.

7. Student wykazuje dyscyplinę w terminowej realizacji wymogów zaliczeniowych.

Ukończenie zajęć zwiększa kompetencje uczestników na rynku pracy, daje im podstawy teoretyczne i analityczne z zakresu alternatywnych rynków finansowych.

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: napisanie referatu na zadany temat; wpływ na ocenę mają również aktywność na zajęciach i obecność.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)