Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Partnerstwo publiczno-prywatne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW176
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Partnerstwo publiczno-prywatne
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 3 (4*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIR
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FPiP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia wstępne

Brak szczegółowych (tzn. wiedza i umiejętności konieczne do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się, są tożsame z zakładanym profilem studentów I stopnia WNE


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie studentom zarówno teorii jak i praktyki związanej z podejmowaniem współpracy między sektorami publicznym i prywatnym w ramach realizacji zadań publicznych.

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z specyfiką projektów publicznych w tym szczególnie projektów infrastrukturalnych. Przedstawione zostaną przyczyny stosowania PPP, ograniczenia dla tej formy. Zaprezentowane zostaną kolejne kroki jakie musi podjąć podmiot publiczny przygotowujący się do PPP. Przedstawiona również zotanie perspektywa podmiotu prywatnego. Ważnym elementem zajęć będzie przygotowanie przez studentów i prezentacja analiz przypadków PPP w różnych obszarach usług publicznych.

Pełny opis:

współpracy między sektorami publicznym i prywatnym w ramach realizacji zadań publicznych. Na zajęciach pokazane zostaną kolejne etapy projektowania i funkcjonowania partnerstwa. Przestawione zostaną problemy szacowania kosztów i korzyści współpracy, podstawowe typy umów, sposoby ich finansowania. PPP jako naturalna konsekwencja nowoczesnego spojrzenia na zarządzanie sektorem publicznym. Koncepcja New Public Management oraz samorządu ułatwiającego. Problemy w zarządzaniu przedsiębiorstwami sektora publicznego.

1-2 Partnerstwo- kiedy jest możliwe. PPP a prywatyzacja. Dziedziny w których najczęściej występuje PPP i dlaczego- ogólna charakterystyka. Specyfika infrastruktury komunalnej. Formy realizacji zadań publicznych w Polsce Prawo finansowe i budżetowe, ustawy o PPP i koncesji. Przekształcenia własnościowe w sektorze komunalnym. Rodzaje PPP

3. Etapy dochodzenia do PPP. - Oczekiwania partnerów prywatnych i publicznych Wieloletnie planowanie w samorządzie. Interesariusze projektu PPP.

4. Etapy dochodzenia do PPP- Ryzyko w projekcie PPP. Rodzaje ryzyka, zarządzanie ryzykiem, podział ryzyk między podmiot publiczny i prywatny.

5. Etapy dochodzenia do PPP -Wykorzystanie analizy ekonomicznej dla oceny zasadności projektu PPP. Analiza komparatorów PPP.

6. Etapy dochodzenia do PPP - Bankowalność projektu. Charakterystyka przepływów finansowych projektu. Instrumenty finansowe wykorzystywane w projektach PPP. Montaż finansowy. PPP a dług publiczny

7. PPP- problemy realizacji współpracy z perspektywy podmiotów publicznych i prywatnych.

8. PPP a partnerstwo publiczno- społeczne, perspektywy dla PPP (PPS) w Polsce.

9-11Analiza przypadków PPP

12-15 przegląd literatury związanez z PPP. Kluczowe czynniki sukcesu PPP, efektywność PPP a efektywność klasycznej realizacji przedsięwzięć publicznych, czynniki zachęcające i zniechęcające władze publiczne i podmioty prywatne do uczestniczenia w PPP

Literatura:

Poniżej wskazane są tylko wybrane pozycje:

Wytyczne PPP (Tom I). Przygotowanie projektów (materiały opracowane przez MIiR)

E. Yescombe „Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania i finansowania” Wolters Kluwers, Kraków 2008

K. Brzozowska; Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach Project Finance; CEDEWU; Warszawa 2005

K. Brzozowska; Partenrstwo Publiczno Prywatne , CeDeWu; Warszawa 2007

A. Akintoye, M. Beck, C. Hardcatle; Public private partnership. Managing risks and oportunities

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu przedmiotu 1) zna specyfikę usług publicznych 2) wie które zadania publiczne i dlaczego pasują a które nie do formuły PPP 3) ma wiedzę na temat form PPP 4) analizuje różne sposoby realizacji zadań publicznych w róznych formach PPP 5) zna polskie i europejskie przepisy prawa dotyczące PPP 6) zna podstawy analiz przygotowawczych do PPP w tym analizy kosztów i korzyści 7) potrafi wskazać najważniejsze ryzyka związane z projektami PPP oraz sposoby zarządzania nimi 8) potrafi wskazać obszary teorii ekonomii i finansów które tłumaczą fenomen PPP, wskazują na problemy jego wykorzystania

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia zajęć będzie kolokwium (40%), samodzielnie przygotowana i zaprezentowana analiza przypadku (40%), przygotowanie w formie karty lektury i omówienie wybranych artykułów naukowych (20%)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)