Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kryzysy walutowe, bankowe, zadłużeniowe i systemowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW505
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kryzysy walutowe, bankowe, zadłużeniowe i systemowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 3 (3*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 3 (4*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich EM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIR
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zaznajomienie uczestników z problematyką liberalizacji obrotów kapitałowych w gospodarce światowej i jej niepożądanymi aspektami – kryzysami walutowymi, bankowymi, zadłużeniowymi a w konsekwencji i systemowymi. Swobodne przepływy kapitałowe są okazją dla gospodarek, umożliwiają finansowanie projektów inwestycyjnych, konsumpcji, deficytów budżetowych w dużej skali, niemniej ostatnie lata przyniosły wiele przykładów błędnej alokacji, nadmiernej konsumpcji prywatnej i publicznej, czego konsekwencją są problemy wielu instytucji finansowych, przedsiębiorstw oraz rządów. Słabości wewnętrzne, błędna polityka pieniężna i fiskalna, deformacje sektora finansowego, brak należytego nadzoru finansowego mogą prowadzić do wystąpienia kryzysu oraz jego wzmocnienia. Innymi, niepożądanymi zjawiskami, które mogą występować w gospodarce po zmniejszeniu kontroli przepływów może być unikanie opodatkowania, transferowanie zysków, czy pranie brudnych pieniędzy.

Pełny opis:

Podczas zajęć przedstawiane i dyskutowane będą następujące tematy:

1.Teoretyczne modele kryzysów walutowych

2.Wskaźniki wyprzedzające kryzysy walutowe

3.Teoretyczne modele kryzysów bankowych

4.Wskaźniki wyprzedzające kryzysy bankowe

5. Kryzysy zadłużeniowe (teoria)

6. Kryzysy zadłużeniowe (przykłady)

7. Kryzys Europejskiego Systemu Walutowego 1992-1993

8. Kryzys meksykański 1994/95

9. Kryzys azjatycki 1997-1998

10. Kryzys rosyjski 1998

11. Kryzys brazylijski 1999

12. Kryzys argentyński 2001/2002

13. Polityka gospodarcza Argentyny po kryzysie 2002-2015

14. Polityka Banku Centralnego Szwajcarii – przyczyny i konsekwencje

15. Kryzys w Stanach Zjednoczonych

16. Światowy Kryzys Finansowy 2008-2009 (poza USA)

17. Kryzys grecki 2009-2015

18. Kryzys opcyjny w Polsce 2008

19. Ewolucja regulacji bazylejskich

20. Unia Bankowa i MIFID 2 – nowe koncepcje bezpieczeństwa

21. Finanse behawioralne na rynkach finansowych

22. Doświadczenia z walutą złotą (wady i zalety)

23. Unikanie opodatkowania

24. Pranie pieniędzy

25. Prawdopodobieństwo kryzysu w Polsce

Literatura:

Gruszczyński M. [2013], Kryzysy walutowe bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu, Warszawa

Gruszczyński M. [2002], Kryzysy walutowe a liberalizacja. obrotów kapitałowych, PWN, Warszawa

Iwanicz-Drozdowska., red., [2002], Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania, PWE, Warszawa

Kindleberger C., [1999], Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych, WIG-Press, Warszawa

Małecki W., Sławiński A. et al. [2001], Kryzysy walutowe, PWN, Warszawa

Mishkin F. [2002], Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN, Warszawa

Sławiński A. [1992], Polityka stabilizacyjna a bilans płatniczy, PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Uczestnik konwersatorium powinien uzyskać wiedzę na temat współzależności na rynku finansowym, przyczyn i konsekwencji kryzysów na tym rynku.

UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętność właściwej oceny konsekwencji politycznych decyzji ekonomicznych, obserwowanych trendów rynkowych oraz zjawisk socjologicznych występujących rynku finansowym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Świadomość złożoności i zmienności rynków finansowych i ich otoczenia.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie wystąpienia na jeden z powyższych tematów (oceniana będzie prezentacja oraz krótki esej (8-10 stron) na wybrany temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gruszczyński
Prowadzący grup: Marcin Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)