Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza sprawozdań finansowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW508
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza sprawozdań finansowych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 4 (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru- studia I stopnia EP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FPiP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):


Wymagania wstępne

Finanse

Rachunkowość

Wymagania formalne

Znajomość podstawowych pojęć z dziedziny finansόw.

Znajomość podstawowych zasad rachunkowości według polskiej Ustawy o rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej.


Założenia wstępne

Finanse przedsiębiorstwa

Instrumenty finansowe


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The main aim of the course is for students to gain an advanced competencies to be a junior analyst. Therefore, students will be familiarised with practical use of financial statements as well as financial ratio analysis and Du Pont assessment method. Seminar will be conducted in the Polish language, although during the course students will also be presented with an English language terminology. The course is designed for students of all specialisations in the III, IV, and V year of studies. Course assessment is based on active participation in class, preparation in 2-3 person teams presentation and an essay concerning financial analysis of a company.

Pełny opis:

Zajęcia 1: Omόwienie organizacji zajęć w bieżącym semestrze. Zapoznanie studentόw

z problematyką zajęć oraz warunkami zaliczenia. Omόwienie analizy fundamentalnej spόłki.

Zajęcia 2: Sprawozdania finansowe: Bilans – opis struktury według polskiej i międzynarodowej sprawozdawczości oraz funkcji.

Zajęcia 3: Sprawozdania finansowe: Rachunek zyskόw i strat – opis struktury według polskiej i międzynarodowej sprawozdawczości oraz funkcji.

Zajęcia 4: Sprawozdania finansowe: Rachunek przepływόw pieniężnych – opis struktury według polskiej i międzynarodowej sprawozdawczości oraz funkcji.

Zajęcia 5: Analiza wskaźnikowa: Prezentacja metod oceny płynności, zadłużenia, efektywności, rentowności, wartości rynkowej. Analiza Du Ponta.

Zajęcia 6: Sprawozdania finansowe: Informacja dodatkowa – opis struktury według polskiej

i międzynarodowej sprawozdawczości oraz funkcji. Zaprezentowanie terminologii anglojęzycznej dotyczącej kategorii zawartych w sprawozdaniach finansowych oraz analizie wskaźnikowej.

Zajęcia 7: Standardy rachunkowości: Omόwienie podstawowych rόżnic pomiędzy standardami rachunkowości w rόżnych regionach świata (MSR-y, US GAAP).

Zajęcia 8-14: Prezentacje studentów.

Tematy do wyboru:

- Analiza sprawozdań finansowych polskiej spόłki.

- Analiza sprawozdań finansowych globalnej spόłki działającej w sektorze spożywczym.

- Analiza sprawozdań finansowychamerykańskiej spółki dominującej na rynku krajowym.

- Analiza porόwnawcza spόłki amerykańskiej i spόłki europejskiej posługujących się odmiennymi standardami sprawozdawczości.

- Analiza porόwnawcza spόłki azjatyckiej i spόłki europejskiej posługujących się odmiennymi standardami sprawozdawczości oraz działających w branży informatycznej lub motoryzacyjnej.

- Analiza porόwnawcza spόłek przygotowujących sprawozdania finansowych w innych walutach.

- Analiza porόwnawcza spόłek z rόżnych rynkόw (wschodzącego i dojrzałego).

Zajęcia 15: Podsumowanie zajęć. Konsekwencje stosowania rόżnorodnych standardόw rachunkowości dla analizy sprawozdań finansowych.

15.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Wędzki D., „Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego”, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Krakόw, 2006.

- Studia przypadku udostępnione przez wykładowcę.

Literatura dodatkowa:

- Jajuga K. i Jajuga T., „Inwestycje”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.

- White G. I., Sondhi A. C. i Fried D., „The analysis and use of financial statements”, John Wiley & Sons, Inc., 2002.

- Fridson M. i Alvarez F., „Financial statement analysis: A practitioner’s guide”, John Wiley & Sons, Inc., 2003.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu konwersatorium student będzie potrafił przeanalizować sytuację finansową spόłki w oparciu o powszechnie dostępne źrόdła (m.in. bilans, rachunek zyskόw

i strat, rachunek przepływόw pieniężnych, informację dodatkową). Ponadto student będzie potrafił ocenić jakie informacje są istotne w analizie spόłki biorąc pod uwagę jej otoczenie rynkowe (m.in. sektor, typ rynku, rodzaj produktu).

Student ma wiedzę o sprawozdawczości finansowej uwzględniając różnice pomiędzy polskimi a międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Student ma wiedzę na temat zasadnicznych kategorii sprawozdań (bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, rachunku zmian w kapitale własnym, informacji dodatkowej), które mogą mieć istotny wpływ na informacje prezentowane w sprawozdaniach, a zatem decyzje podejmowane przez interesariuszy na podstawie tych sprawozdań. Student ma wiedzę na temat sporządzania analizy sprawozdań finansowej przy użyciu wskaźników dotyczących rentowności, efektywności, zadłużenia, wartości rynkowej i płynności.

1. Student zna i rozumie metody sporządzania sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, rachunku zmian w kapitale własnym, informacji dodatkowej). (S1A_W07)

2. Student zna i rozumie polityki rachunkowości oraz zasady rachunkowości na których oparta jest sprawozdawczość finansowa. (S1A_W07)

3. Student ma wiedzę o przeprowadzaniu analizy sprawozdań finansowych posługując metodą wskaznikową. (S1A_W06)

4. Student zna pięć grup wskaźników rentowności, efektywności, zadłużenia, wartości rynkowej i płynności. (S1A_W06)

5. Student ma wiedzę o przeprowadzaniu analizy Du Ponta i pyramidalnych powiązaniach pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami. (S1A_W06)

Student ma umiejętność przeprowadzenia samodzielnie analizy sprawozdań finansowej i dokonania oceny funkcjonowania spółki w zakresie rentowności, efektywności, zadłużenia, wartości rynkowej i płynności.

1. Student potrafi przeprowadzić analizę sprawozdań posługując się metodą wskaźnikową i analizą Du Ponta. (S1A_U01), (S1A_U02), (S1A_U03), (S1A_U04)

2. Student potrafi zinterpretować wyniki analizy wstępnej (kwotowej, pionowej i poziomej) oraz analizy wskaźnikowej. (S1A_U01), (S1A_U02), (S1A_U03), (S1A_U04)

3. Student umie przedstawić podstawowe zalecenia w celu poprawy wyników wskaźników. (S1A_U01), (S1A_U02), (S1A_U03), (S1A_U04)

Student ma świadomość wpływu polityk i zasad rachunkowości na informacje przedstawiane w sprawozdaniach finansowych spółek. Student umie podejmować decyzje dotyczące zaangażowania środków inwestycyjnych w analizowane spółki.

1. Student ma świadomość w jaki sposób wybór polityk i zasad rachunkowości wpływa na informacje przedstawiane w sprawozdaniach finansowych spółek i rozumie w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą wpływać na ich ocenę. (S2A_K04), (S2A_K05), (S2A_K07)

2. Student potrafi podjąć pracę w instytucjach zajmujących się analizą spółek oraz przedstawić rekomendacji dotyczących inwestycji w analizowane spółki. (S2A_K04), (S2A_K05), (S2A_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowe uczestnictwo na zajęciach, przy czym dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność. Przygotowanie w 2-3 osobowej grupie, a następnie przedstawienie prezentacji za pomocą oprogramowania MS Power Point . Ponadto opracowanie na podstawie ww. prezentacji szczegόłowego raportu zawierającego informacje o firmie, jej otoczeniu rynkowym, sektorze, do ktόrego przynależy, a także oszacownie ryzyk, ktόrym jest poddawana, wraz z analizą sprawozdań finansowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kocia
Prowadzący grup: Agata Kocia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)