Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia innowacji w gospodarce globalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW572
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia innowacji w gospodarce globalnej
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 2 (1*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich EM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne

Podstawy mikro i makroekonomii, ekonomii międzynarodowej,

Założenia wstępne

Dobra bierna znajomość języka angielskiego


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką innowacji w perspektywie globalnej gospodarki opartej na wiedzy. W gospodarce otwartej procesy innowacyjne przebiegają w warunkach istotnych różnic w zaawansowaniu technologicznym różnych krajów, stąd przedmiotem zajęć są najnowsze modele luki technologicznej pozwalające lepiej zrozumieć kluczową rolę technologii i innowacji dla międzynarodowych różnic tempa wzrostu, konwergencji, konkurencyjności i struktury handlu. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na sektorowe i makroekonomiczne uwarunkowania dynamiki luki technologicznej, oraz ich implikacje dla krajów doganiających Zaliczenie na ocenę na podstawie referatu z wybranego tematu. Wymagana dobra bierna znajomość języka angielskiego.

Pełny opis:

1.Teoria innowacji a pojęcie luki technologicznej (2 g.)

2.Luka technologiczna w teorii handlu (6 g.)

2.1 .Czynnik technologii w teorii handlu międzynarodowego

2.2. Ricardiański model luki technologicznej - przewagi względne

2.3.Model cyklu produktu /Krugman, Dollar/– przewagi absolutne

2.4. Endogeniczny model luki technologicznej /Grossman i Helpman/

2.5. Klasyczny i odwrócony cykl życia produktu

2.6. Globalizacja i fragmentacja cyklu produktu

3.Luka technologiczna: badania empiryczne (4 g.)

4.Hipoteza Gerschenkrona w ujęciu sektorowym (6 g.)

4.1. Taksonomia K. Pavitta – sektorowa specyfika innowacji

4.2. Taksonomia Pavitta a model sektorowego wzrostu Ozawy

4.3. Taksonomia Pavitta a zmiany strukturalne w gospodarce zamkniętej i otwartej

4.4. Modele: Vernon-Ozawa-Kojina a Dunning-Narula

4.5. Dynamika luki technologicznej a specjalizacja i konwergencja w handlu

4.6. Ewolucja specjalizacji handlowej – model Stehrera

5.Luka technologiczna a wzrost i konwergencja (6 g.)

5.1. Przewaga z zacofania: Gerschenkron, Abramovitz, Gomułka

5.2. Luka technologiczna a popytowe i podażowe modele innowacji

5.3. Model neoklasyczny: Barro

5.4. Model ewolucyjny: Verspagen, Fagerberg

5.5. Mikro- i makro-modele dyfuzji (spillover)/ i kanały dyfuzji

6.Makroekonomiczne uwarunkowania dynamiki luki technologicznej (6 g.)

6.1. Stadia transformacji: ricardiańskie, keynesowskie, schumpeterowskie

6.2. Modele doganiania /catching up/: akumulacyjne i asymilacyjne

6.3. Model AS-AD: odwrócone prawo Say’a

6.4. Kumulatywny wzrost a luka technologiczna

Literatura:

 D. Archibugi, J. Michie, (red.), Trade, Growth and Technical Change, Cambridge University Press, Cambridge 1998

 S. Arndt, H. Kierzkowski (red.), Fragmentation and International Trade, Oxford University Press, Oxford 2001

 R. Barro, X. Sala-i-Martin, Economic Growth, McGraw Hill, New York 1995

 R. Dornbusch, S. Fischer, P. Samuelson, ’Comparative Advantage, Trade, and Payments in a Ricardian Model with a Continuum of Goods’, American Economic Review,1977, 67: 823-39.

 G. Dosi et al., (red), Technical Change and Economic Theory, Pinter publishers, London 1988

 G. Dosi et al., (red), The Economics of Technical Change and International Trade, Harvester Wheatsheaf, New York 1990

 J. Fagerberg, (red.),Technology, Growth and Competitiveness, Edward Elgar, Cheltenham 2002.

 Gerschenkron, Economic Backwardness in Historical Perspective, Harvard University Press, Cambridge MA 1962

 S. Gomulka, The Theory of Technological Change and Economic Growth, Routledge, London 1990 /Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa 1998/

 G. Grossman, E. Helpman, Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press, Cambridge 1991

 M. Hirooka, Innovation Dynamism and Economic Growth. A Nonlinear Perspective, Edward Elgar, Cheltenham 2006

 M. Hobday, Innovation in East Asia, Edward Elgar, Aldershot 1995

 A. Karska, S.M. Kot, K. Zając, Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

 W. Keller, International Technology Diffusion, Journal of Economic Literature, No 3, 2004

 P. Krugman, Rethinking International Trade, MIT Press, Cambridge 1990

 S. Kubielas, Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego WUW, Warszawa 2009

 K. Laursen, Trade, Specialisation and Economic Growth, Edward Elgar, Aldershot 2000

 R. Narula, Multinational Investment and Economic Structure, Routledge, London 1996,

 T. Ozawa, Institutions, Industrial Upgrading and Economic Performance in Japan, The ‘Flying Geese’ paradigm of Catch-up Growth, Edward Elgar, Cheltenham U.K., Northampton Mass., 2005

 K. Pavitt, ‘Sectoral Patterns of Technical Change: Towards a Taxonomy and a Theory’, Research Policy, 1984, Vol. 13 (6), pp. 343—373.

 J. Schumpeter, The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge Mass., 1934.

 J. Schmookler, Invention and Economic Growth, Harvard University Press, Cambridge 1966

 R. Stehrer, J. Wörz, ‘Industrial diversity, trade patterns and productivity convergence’, WIIW Working Papers, No. 23, July, 2003

 R. Vernon, ‘International investment and international trade in the product cycle’, Quarterly Journal of Economics, 1966, 80: 190-207.

 B. Verspagen, Uneven Growth between Interdependent Economies, UPM, Maastricht

Efekty uczenia się:

Poznanie aktualnego stanu wiedzy w zakresie znaczenia innowacji dla wzrostu gospodarczego i handlu międzynarodowego, a w szczególności, co trzeba zrobić aby przyspieszyć zamykanie luki technologicznej i konwergencję realną .

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie referatu z wybranej problematyki konwersatorium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kubielas
Prowadzący grup: Stanisław Kubielas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)