Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Management Accounting

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW611
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Management Accounting
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FPiP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):Skrócony opis:

Podstawowym celem rachunkowości zarządczej jest organizacja działalności przedsiębiorstwa i jej kontroli. Rozpoczniemy semestr od zapoznania się z naturą kosztów w organizacji i wspomaganiem przez rachunkowość procesu decyzji krótkoterminowych i długoterminowych. Następnie będziemy badać jak misja i struktura organizacji wpływa na wyniki finansowe i podejmowanie decyzji przez zarządzających. Następnie analizować będziemy efekty tych decyzji na rezultaty osiągane przez firmę jak i zakres informacji z rachunkowości jak i jej zawartość. Wiedza pozwala na zrozumienie związków pomiędzy celami organizacji a jej strukturą i rolą rachunkowości w koordynacji, kontroli i zarządzaniu organizacją. Kurs pozwala na zdobycie profesjonalnych jak i komunikacyjnych umiejętności poprzez analizę problemów jak i ćwiczeń, które pozwalają na zidentyfikowanie i zdefiniowanie problemu oraz rozróżnienie istotnych i nieistotnych informacji.

Pełny opis:

Zajęcia 1: Wstęp. Omówienie sylabusa.

Zajęcia 2: Rola rachunkowości zarządczej; terminologia kosztów, pojęcia i klasyfikacji, racjonalność i zakres rachunku zysków i strat.

Zajęcia 3: Natura kosztów, rachunek kosztów dla zarządzania, rachunek kosztów zmiennych, pomiar kosztów i korzyści w podejmowaniu decyzji .

Zajęcia 4: Systemy rachunków kosztów: zleceniowy i procesowy rachunek kosztów, rachunek kosztów docelowych, rachunek kosztów Kaizen.

Zajęcia 5: Zarządzanie procesowe, rachunek Activity Based Costing. Prezentacje studentów nr 1.

Zajęcia 6: Decyzje krótkoterminowe: koszty stałe i zmienne, analiza CVP, analiza wrażliwości

Zajęcia 7: Kontrola kosztów – podsumowanie zagadnień dotyczących rachunków kosztów, rachunek kosztów docelowych, rachunek kosztów Kaizen

Zajęcia 8: Kartkówka

Zajęcia 9: Architektura organizacji: teoria agencji, problemy budowania kontraktów z różnymi agentami firmy.

Zajęcia 10: Ocena wykonania menedżerów: zysk księgowy, ROI, zysk rezydualny, EVA jako mierniki wykonania menedżerów.

Zajęcia 11: Strategiczna karta wyników - jako system zarządzania oparty na wynikach menedżerów.

Zajęcia 12: Strategiczna karta wyników: zaawansowane zagadnienia związane ze wdrażaniem kompleksowych systemów pomiarów wykonania.

Zajęcia 13: Wspomaganie decyzji menedżerskich – podsumowanie

Zajęcia 14: Powtórzenie zagadnień z rachunkowości zarządczej.

Zajęcia 15: Egzamin końcowy

Literatura:

Required texts:

- Świderska G. (red), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, tom 1 i 2, Difin, Warszawa, 2003 - any necessary materials from this text, including in-class and homework problems will be translated by the instructor and distributed to students via e-mail, while also available via the instructor's website.

- Garrison R., Noreen., Managerial Accounting, 9th ed., Irwin McGraw-Hill, 2000

Sunder S., Theory of Accounting and Control, South-Western Publishing (1997) (tłumaczenie: Teoria równowagi i kontroli, PWN 2003

Supporting reading:

- Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, 2002

- Kaplan S., Norton D., Strategiczna Karta Wyników, PWN 2002

Efekty uczenia się:

Studenci zapoznają się z rolą rachunkowości zarządczej, różnymi koncepcjami kosztów i funkcjami które pełnią we wspieraniu podejmowanie decyzji przez menedżerów. Studenci zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności związane z przygotowaniem różnego rodzaju rachunków kosztów jak również poznają wskaźniki przydatne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Studenci będą mogli korzystać ze strategicznej karty wyników w celu wsparcia podejmowania decyzje przez menedżerów.

Student posiada wiedzę na temat rachunków kosztów i rozumie czym różni się on od tradycyjnego rachunku kosztów. Student posiada wiedzę na temat wskaźników wykorzystywanych przez menedżerów do podejmowania decyzji krótkoterminowych. Student posiada wiedzę teoretyczną na temat Strategicznej Karty Wyników i umie przygotować jej wdrożenie w przedsiębiorstwie.

1. Student ma wiedzę o rachunku kosztów zmiennych, rachunku kosztów działań (ABC), rachunku kosztów docelowych oraz rachunku Kazien.

2. Student posiada wiedzę na temat stopy zwrotu z inwstycji, zysku rezydualnego oraz ekonomicznej wartości dodanej i umie wykorzystać te wskaźniki do podejmowania decyzji menedżerskich.

3. Student posiada wiedzę na temat strategicznej karty wyników za pomocą której rozumie jak powiązane są ze sobą poszczególne aspekty działalności przedsiębiorstwa.

Student ma umiejętność sporządzania poszczególnych rachunków kosztów i dokonaniu oceny poziomu kosztów w przedsiębiorstwie. Student ma umiejętności dokonania optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie. Student ma umiejętność zasugerowania miar którymi powinno posługiwać się przedsiębiorstwo do oceny róznych aspektów jej działalności.

1. Student potrafi przygotować następujące rachunki kosztów: zmiennych, rachunek kosztów działań (ABC), rachunek kosztów docelowych oraz rachunek Kazien i zoptymalizować strukturę kosztów na podstawie rachunków.

2. Student potrafi zinterpretować wyniki wskaźników (stopy zwrotu z inwestycji, zysku rezydualnego, ekonomicznej wartości dodanej) i zasugerować odpowiedni miary do oceny menedżerów zarządzających przedsibiorstwem.

3. Student potrafi opracować straegiczną kartę wyników dla przedsiębiorstwa uwzględniając zrównoważony system miar.

Student ma świadomość w jaki sposób informacje przepływają wewnątrz przedsiębiorstwa.

1. Student ma świadomość jak miary oceny menedżerów wpływają na ich decyzje inwestycyjne.

2. Student potrafi podjąć pracę w przedsiębiorstwach w działach rachunkowości zarządczej.

SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny

Praca w grupie tematycznej (casowej) + raport 20 pkt

Kartkowka 20 pkt

Kolokwium 50 pkt

Aktywność w dyskusji 10 pkt

Skala ocen:

punkty 50 – 59 3,0 (dst)

punkty 60 – 69 3,5 (dst+)

punkty 70 - 79 4,0 (db)

punkty 80 – 89 4,5 (db+)

punkty 90 – 100 5,0 (bdb)

Praca w grupie tematycznej + raport

Każda grupa przygotuje szczegółową analizę wybranego problemu. Należy przygotować prezentację w języku angielskim, w której przedstawiony zostanie omawiany problem w taki sposób, aby Studenci obecni na zajęciach mogli zrozumieć temat i wziąć udział w dyskusji. W analizie powinno znaleźć się odniesienie do odpowiednich modeli i źródeł literatury z analizowanego tematu.

Prezentacja (10 pkt) powinna zająć ok. 30 minut wraz z dyskusją. Każdy Student z grupy powinien zaprezentować fragment (element obowiązkowy, jedynym usprawiedliwieniem jest zwolnienie lekarskie). Prezentacje należy przesłać prowadzącemu 48h przed planowanym wystąpieniem.

Raport do prezentacji (10 pkt) (około 5 stron, odstęp 1,5, czcionka Times New Roman 12 pkt, marginesy 2,5 cm) + załączniki, podział na wyróżnione zatytułowane części, propozycje rozwiązania problemu, podsumowanie, odwołania do literatury, bibliografia. Raport powinien być dostarczony wykładowcy w dniu prezentacji. Forma raportu: wydruk, pierwsza strona zawiera nazwiska wszystkich członków grupy, numerowane strony, zszyte zszywką lub spinaczem. Opóźnione oddanie raportu skutkuje odjęciem 5 pkt. Nie będą przyjmowane raporty przesyłane drogą mailową.

Aktywność w dyskusji i uczestnictwo w zajęciach

Obecność jest obowiązkowa. Dozwolone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

Czynne uczestnictwo w zajęciach określa stopień przygotowania studenta do zajęć jak i jego udział w dyskusji podczas zajęć. Ocena aktywności i uczestnictwa w zajęciach będzie oparta zarówno na jakości jak i ilości, choć samo przyjście na zajęcia nie wpływa na ocenę uczestnictwa.

Kolokwia, zaliczenie zajęć

Odbędą się dwa kolokwia. Nie są obowiązkowe, choć zdobycie punktów na min. jednym z nich jest KONIECZNE do zaliczenia przedmiotu. Wszystkie punkty zdobyte na kolokwiach są sumowane wraz z pozostałymi punktami dla wyliczenia oceny końcowej. Nie ma możliwości poprawiania kolokwiów ani ostatecznej oceny wynikającej z punktów na koniec semestru. Na ocenę Studenci pracują regularnie przez cały semestr. Osoby, którym zabraknie punktów do uzyskania oceny dostatecznej dostaną możliwość napisania kolokwium w czasie sesji - ogólnego z całego materiału – tylko na ocenę dostateczną, w którym uzyskanie oceny dostatecznej będzie możliwe po zdobyciu min. 50% punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kocia
Prowadzący grup: Agata Kocia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)