Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bankowe systemy informatyczne w informacyjnej infrastrukturze gospodarki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW659 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Bankowe systemy informatyczne w informacyjnej infrastrukturze gospodarki
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wskazane jest by student podejmujący zajęcia posiadał podstawową wiedzę z zakresu makroekonomii, mikroekonomii i podstaw informatyki.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie specyfiki bankowych systemów informatycznych (informacyjnych), jako integralnej składowej infrastruktury informacyjnej współczesnej gospodarki. Rozpatrywane są cechy systemów w różnych typach banków (w szczególności komercyjnych), na tle innych obiektów gospodarczych.

Szczególną uwagę poświęcono nowym technologiom informacyjnym, bankowości elektronicznej, internetowej i wirtualnej, nowym metodom dystrybucji usług bankowych, nowym kierunkom rozwoju technik informatycznych w sferze finansowo-bankowej.

Pełny opis:

Program wykładu obejmuje następującą problematykę:

1. Systemy informatyczne w bankach - wprowadzenie w problematykę.

2. Bankowe systemy informatyczne jako integralny element infrastruktury informacyjnej współczesnej gospodarki.

3. Warunki rozwoju bankowych systemów informacyjnych. Specyficzne cechy bankowych systemów informatycznych.

4. Cechy i wymagania nowoczesnego systemu bankowego.

5. Podstawowe architektury bankowych systemów informatycznych. Struktura (modelowego) systemu informatycznego w banku komercyjnym.

6. Kierunki rozwoju technik informatycznych w bankowości. Zintegrowane systemy informatyczne dla potrzeb sektora finansowo-bankowego.

7. Bankowość elektroniczna, internetowa i wirtualna. Internet jako medium dystrybucji usług bankowych. Wzbogacanie kanałów dystrybucji usług bankowych.

8. Automatyczne izby rozliczeniowe.

9. Organizacja rozliczeń międzybankowych w Polsce i krajach Unii Europejskiej (system Target). Standardy Lamfalussy`ego.

10. Standardy elektronicznej komunikacji. Technologia Electronic Data Interchange. Standard sieci i komunikatów SWIFT.

11. Zalecenia standaryzacyjne Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS: Bank of International Settlements).

12. Systemy informacyjne w otoczeniu banku. Systemy informacji kredytowej.

13. Systemy pieniądza elektronicznego.

14. Metody ograniczania ryzyka informatycznego, na przykładzie systemów finansowo-bankowych.

15. Metody ochrony infrastruktury bankowej i zasobów informacyjnych na wypadek katastrof. Systemy disaster recovery.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dziuba D.T.: Systemy informatyczne w obsłudze banków detalicznych. Wydawnictwo Nowy Dziennik, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:

Chmielarz W.: Systemy elektronicznej bankowości. Difin, Warszawa 2005 [i kolejne wydania].

Gospodarowicz A., red. nauk.: Zastosowania informatyki w instytucjach finansowych. AE we Wrocławiu. Materiały konferencyjne z lat 1998-2010.

Efekty uczenia się:

A) wiedza

1. Student ma pogłębioną wiedzę na temat bankowych systemów informatycznych, warunków ich rozwoju i specyficznych cech.

2. Student zna cechy i wymagania nowoczesnego systemu bankowego. Ma wiedzę o modelowej strukturze systemu informatycznego w banku komercyjnym.

3. Student ma wiedzę na temat kierunków rozwoju technik informatycznych w bankowości.

4. Student ma wiedzę na temat wzbogacania kanałów dystrybucji usług bankowych. Ma wiedzę o systemach bankowości elektronicznej, internetowej i wirtualnej. Ma wiedzę o systemach zdalnej realizacji usług na rynkach finansowych. Rozumie rolę Internetu jako globalnego rynku elektronicznego.

5. Student ma wiedzę o metodach ograniczania ryzyka informatycznego w systemach bankowych.

6. Student zna i rozumie zasady organizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce i krajach Unii Europejskiej (na przykładzie systemu Target). Ma wiedzę o standardach elektronicznej komunikacji na rynkach finansowych.

7. Student ma wiedzę na temat systemów informacyjnych w otoczeniu banku, o systemach informacji kredytowej.

B) umiejętności

1. Student dysponuje umiejętnościami w zakresie analizy problemów ekonomicznych na potrzeby informatyzacji instytucji bankowych.

2. Student będzie umiał podjąć decyzje inwestycyjne, na podstawie uzyskanej wiedzy.

3. Student ma umiejętność określania potencjalnych problemów w zakresie wdrażania nowych technologii informacyjnych w sektorze bankowym.

4. Student będzie rozumiał różne strategie rynkowe podmiotów na rynku finansowo-bankowym.

5. Student potrafi zidentyfikować korzyści i ograniczenia inwestycji w IT w bankach. Umie zidentyfikować czynniki wpływające na efektywność takich wdrożeń.

6. Student potrafi przygotować opracowanie zadanego problemu oraz zaprezentować je na forum grupy. Współpracuje przy tworzeniu prezentacji.

C) kompetencje społeczne

1. Student ma świadomość ogromnej roli, jaką w bankach odgrywają nowe technologie informacyjne i komunikacyjne.

2. Student rozumie konieczność wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych we współczesnych instytucjach bankowych.

3. Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy związanej z systemami informatycznymi, które z uwagi na swój dynamiczny rozwój stwarzają coraz to nowe możliwości dla instytucji bankowych.

4. Student będzie w stanie zrozumieć konsekwencje wpływu przemian na rynku finansowo-bankowym na gospodarkę i społeczeństwo (wywołanych w szczególności rozwojem nowych technologii informacyjnych).

5. Student potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z globalizacją rynków finansowych i wykorzystywaniem nowych technologii informacyjnych.

6. Student rozumie współzależności w ramach społeczeństwa informacyjnego i gospodarki informacyjnej (elektronicznej).

7. Student wykazuje dyscyplinę w terminowej realizacji wymogów zaliczeniowych.

Ukończenie zajęć zwiększa kompetencje uczestników na rynku pracy, daje im podstawy teoretyczne i analityczne z systemów zarządzania informacją w bankach i innych instytucjach finansowych.

SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie referatu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dziuba
Prowadzący grup: Dariusz Dziuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.