Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse publiczne. Teoria i praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW660
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne. Teoria i praktyka
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 2 (2*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 3 (4*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne

Zaliczone co najmniej podstawowe kursy mikro i makroekonomii

Założenia wstępne

Brak szczegółowych (tzn. wiedza i umiejętności konieczne do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się, są tożsame z profilem studenta WNE )


Skrócony opis:

1. Cel i spodziewane efekty kształcenia: Celem zajęć jest prezentacja podstawowych problemów kształtowania i funkcjonowania finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych finansów w Polsce przy wykorzystaniu odniesień międzynarodowych.

2. Podstawowe treści: Finanse publiczne- zakres i funkcje; źródła finansowania podmiotów sektora publicznego, decentralizacja, finanse publiczne i lokalne w Polsce, dług publiczny i budżet i budżetowanie,

3. Metody realizacji przedmiotu: konwersatorium

4. Dla kogo jest przeznaczony: studenci III-V r. poza ESP

5. Formy zaliczenia: egzamin pisemny; dodatkowo możliwość podwyższenia oceny za aktywny udział w zajęciach

Pełny opis:

1.Sektor publiczny w gospodarce. Różne spojrzenia na rolę państwa w gospodarce. Nieefektywności rynku. Sektor publiczny w Polsce i na świecie

2 . Zakres zadań i struktura polskiego sektora publicznego na tle innych krajów UE.

3-4 Źródłach finansowania sektora publicznego.

5. System ubezpieczeń społecznych. Reformy ubezpieczeń społecznych na świecie i w Polsce

6.-7 Podział zadań publicznych- decentralizacja. Podstawowe zasady. Decentralizacja w Polsce, zakres zadań polskich samorządów

8-9 Dochody samorządów. Podstawowe zasady tworzenia. Dochody polskich samorządów na tle innych krajów UE

10-11. PPP (partnerstwo publiczno-prywatne) i inne formy realizacji zadań publicznych przez podmioty prywatne.

12-13. Dług publiczny. Przepisy definiujące dług i deficyt publiczny w Polsce. Wielkość i zmiany długu publicznego. Zarządzanie długiem publicznym.

14-15.Budżet jako narzędzie zarządzania finansami publicznymi. Budżetowanie- zasady i ograniczenia. Tworzenie i wykonanie budżetów w Polsce

Literatura:

J. Stiglitz; Ekonomia sektora publicznego; PWN; Warszawa 2004 (wybrane rozdziały)

St. Owsiak; Finanse publiczne. Teoria i praktyka; PWN; Warszawa 2006 (wybrane rozdziały)

P. Swianiewicz; Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja i polityki lokalne; Municipium; Warszawa 2009 (wybrane rozdziały)

A. Kopańska; Zewnętrzne źródła finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego; DiFin; Warszawa 2004 (wybrane rozdziały)

J. Kleer (red); Samorząd terytorialny- dobro publiczne; CeDeWu; Warszawa 2008 (wybrane rozdziały)

Efekty uczenia się:

Student w celu zaliczenia zajęć powinien 1) opanować podstawowe pojęcia z zakresu finansów publicznych 2) definiować ze zrozumieniem funkcje sektora publicznego 3) wymieniać podmioty sektora finansów publicznych występujące w Polsce 4) znać i rozumieć podstawy funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych, edukacji i służby zdrowia w Polsce 5) wskazywać przyczyny decentralizacji finansów publicznych 6) opisywać strukturę podstawowe zadania i źródła finansowania polskich samorządów 7) opisać ze zrozumieniem przyczyny i skutki deficytu budżetowego i długu publicznego oraz polskie przepisy regulujące te wielkości 8) analizować informacje zawarte w budżecie państwa i samorządu 9) wskazywać wady i zalety różnych form budżetowania 10) rozumieć ideę i formy PPP

(S1A_W01; S1A_W02; S1A_W03; S1A_W04; S1AW06; S1A_W07; S1A_W08; S1A_W09, S1A_U1; S1A_U02; S1A_U03; S1A_U05; S1A_U06; S1A_U07; S1A_U08; S1A_U09; S1A_U10; S1A_K01; S1A_K02; S2_K03; S2_K05; S2_K06)

Metody i kryteria oceniania:

1) Podstawą zaliczenia jest egzamin pisemny (pytania otwarte)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kopańska
Prowadzący grup: Agnieszka Kopańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)