Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW690
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FPiP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście zarówno sektora prywatnego jak i publicznego oraz pozarządowego. Uwaga zostanie poświęcona strategicznemu wymiarowi zarządzania zasobami ludzkimi oraz problematyce pomiaru kapitału intelektualnego i społecznego. Studenci zdobędą szereg praktycznych umiejętności, takich jak przygotowanie i ocena CV, przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej a także ocena funkcjonowania systemów zarządzania zasobami ludzkimi w danej organizacji. Zaliczenie odbywa się na podstawie oceny aktywności na zdalnych zajęciach, platformie e-learningowej i forum kursu, przygotowanej w zespole prezentacji studium przypadku oraz referatu na temat wybrany na początku zajęć. Zajęcia wykorzystują elementy design thinking a także w dużej mierze są oparte na pracy w zespołach.

Pełny opis:

Konwersatorium obejmuje następujący zakres tematyczny:

1. Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi. Tematyka konwersatorium na tle nowych teorii firmy. Ewolucja funkcji personalnej w firmach. Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą i zarządzanie kompetencjami.

2. Związek zarządzania zasobami ludzkimi z zarządzaniem strategicznym organizacją.

3. Znaczenie struktury i kultury organizacyjnej. Etyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.

4. Kapitał intelektualny firmy i jego pomiar.

5. Kapitał społeczny firmy i jego pomiar.

6. Zarządzanie zespołem. Role w zespole, współpraca, przywództwo, coaching, delegowanie uprawnień.

7. Rekrutacja i selekcja cz. I. Budowanie wizerunku pracodawcy, programy wspierające rekrutację, przygotowanie i ocena CV oraz listu motywacyjnego. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna.

8. Rekrutacja i selekcja cz. II. Rozmowy rekrutacyjne, testy, assessment centre.

9. Systemy szkoleń i rozwoju pracowników. Systemy oceniania pracowników.

10. Systemy motywacyjne i wynagrodzenia.

11.-13. Zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce. Studia przypadków. Podsumowanie

Literatura:

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik i Ćwiczenia, eds. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

2. Michael Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, translation Klimowicz Magdalena, Patkaniowski Michał, Podsiadło Iwona i inni. Wolters Kluwer Polska, 2010.

3. Peter Makin, Cary Cooper, Charles Cox. Organizacja a kontrakt psychologiczny: zarządzanie ludźmi w pracy, translation Grażyna Kranas. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

4. Olive Lundy, Alan Cowling, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, translation Grzegorz Łuczkiewicz. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.

5. Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce: studia przypadków, eds. Aleksego Pocztowskiego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

6. Steve Whiddett, Sarah Hollyforde, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, translation. Grzegorz Sałuda. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.

7. Roger Th. A. J. Leenders, Shaul M. Gabbay, Corporate Social Capital and Liability, Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London 1999.

8. Sanford M. Jacoby, The Embedded corporation : corporate governance and employment relations in Japan and the United States. Princeton University Press, Princeton, Oxford 2005.

9. Dorota Dobija, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wydawn. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.

10. Mieczysław Morawski, Zarządzanie wiedzą : organizacja, system, pracownik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.

11. Grzegorz Łukasiewicz, Kapitał ludzki organizacji : pomiar i sprawozdawczość. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009.

12. Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, eds. Piotr Wachowiak, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.

13. Monika Kostera, Zarządzanie personelem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

14. Leif Edvinsson, Michael S. Malone; Kapitał intelektualny, translation Monika Marcinkowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001.

15. Hofstede Geert, Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, translation Małgorzata Durska. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000

16. Nahapiet Janine, Ghoshal Sumantra Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage, Academy of Management Review, 1998, vol. 23, no.2: 242-266.

17. Burt Ronald S., Brokerage and Closure: An Introduction to Social Capital. Oxford University Press, Oxford 2005

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia (max 4000 znaków)

Wiedza:

Student posiada wiedzę na temat:

• roli zarządzania zasobami ludzkimi w zarządzaniu strategicznym organizacją

• kapitału intelektualnego i społecznego firmy oraz metod ich pomiaru

• systemów rekrutacji i selekcji, szkoleń, ewaluacji i motywacji pracowników

• procesów społecznych towarzyszących pracy, w tym znaczenia pracy zespołowej i roli przywództwa

Umiejętności:

Dzięki zajęciom student:

• potrafi przygotować referat na wybrany temat

• posiada umiejętność przygotowania studium przypadku wybranej organizacji i przygotowania jego prezentacji

• potrafi napisać i ocenić CV i list motywacyjny

• potrafi przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną

• umie przeprowadzić ocenę procesów zarządzania zasobami ludzkimi i ich efektów

Kompetencje społeczne:

Po ukończeniu zajęć student:

- potrafi współpracować w grupie podczas przygotowania wspólnych projektów.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest uzyskanie minimum 50 punktów. Maksymalnie można uzyskać 100 punktów, przyznawane są one za aktywność w trakcie wideokonferencji, na platformie e-learningowej i forum kursu (max 30 pkt), przygotowanie w zespole i przedstawienie prezentacji studium przypadku (max 30 pkt) oraz referat (max 40 pkt, tematy wybierane na początku zajęć).

Wymagania na poszczególne oceny:

50-59 pkt ocena dostateczna

60-69 pkt ocena dostateczna plus

70-79 pkt ocena dobra

80-89 pkt ocena dobra plus

90-100 pkt ocena bardzo dobra

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)