Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW700
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 2 (2*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIR
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FPiP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEMen
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie zasad, podstaw prawnych i standardów stosowanych w kontroli zarządczej i audycie wewnętrznym

Pełny opis:

Plan zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

1) Organizacja i funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych;

2) Zakres i przedmiot kontroli zarządczej,

3) Funkcje i zadania kontroli zarządczej,

4) Audyt efektywnościowy w ramach kontroli zarządczej

5) Realizacja zadań na I i II poziomie kontroli zarządczej

6) Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w budżecie zadaniowym

7) Kontrola zarządcza a systemy informacyjne jednostek sektora finansów publicznych

8) Wymagania prawne w zakresie organizacji systemu kontroli wewnętrznej i finansowej

9) Rola audytu wewnętrznego wobec systemu kontroli zarządczej oraz ograniczania ryzyka w jednostce;

10) Standardy audytu wewnętrznego

11) Kodeks Etyki Audytora,

12) Standardy kontroli finansowej

13) Standardy kontroli wg INTOSAI

Literatura:

• Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

• P. Modzelewski, Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego w zakresie pomiaru skuteczności i efektywności (w:) P. Sienkiewicz, H. Świeboda, Bezpieczeństwo - Efektywność - Budżet zadaniowy, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2014

• P. Modzelewski, K. Opolski (pod red.), Metodologia pomiaru funkcjonowania sieci administracji publicznej, CeDeWu, Warszawa 2014

• Piotr Modzelewski, System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej, Wydawnictwa Fachowe CedWu, Warszawa 2009

• B. Kuc, Kontrola, kontroling, audyt. Podobieństwa i różnice, Wydawnictwo PTM, Warszawa 2008

• H. Grocholski, Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Instytut Rachunkowości i Podatków, Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• Student zna zasady kontroli zarządczej wynikające z Ustawy o finansach publicznych

• Student rozumie zakres i przedmiot kontroli zarządczej

• Student wie, jaka jest odpowiedzialność poszczególnych pracowników urzędów w zakresie wdrażania systemu kontroli zarządczej

• Student zna standardy kontroli oraz audytu wewnętrznego

• Student rozumie jakie są wymagania prawne w zakresie systemu kontroli wewnętrznej

• Student wie jakie są standardy Kodeksu Etyki Audytora

Umiejętności:

• Student potrafi zbudować ramy systemu kontroli zarządczej w instytucji publicznej

• Student posiada umiejętność rozdzielania zadań w zakresie kontroli zarządczej

• Student potrafi zastosować standardy w bieżącej pracy administracyjnej

• Student posiada umiejętność tworzenia i interpretowania regulaminów organizacyjnych oraz wdrażania zawartych w nich rozwiązań

• Student umie zastosować techniki audytu wewnętrznego w pracy

Kompetencje społeczne – postawy:

• Student potrafi zakomunikować rolę kontroli zarządczej w instytucji sektora publicznego

• Student wyraża akceptację dla kontroli zarządczej środków publicznych i rozumie jej rolę w nowoczesnym sektorze publicznym

• Student potrafi zakomunikować pracownikom instytucji publicznej znaczenie standardów w bieżącej pracy administracyjnej

• Student wyraża chęć stosowania standardów w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi klientów wewnętrznych i zewnętrznych

SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przedstawienie pracy projektu końcowego, jak również wykonywanie ewentualnych zadań w ramach pracy zespołowej w trakcie zajęć (np. rozwiązywanie studiów przypadku)

Zaliczenie przedmiotu „Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny” polega na przygotowaniu w kilkuosobowym zespole projektu zadanego przez prowadzącego. Oceniane będą zgodność z metodologią, zaangażowanie wszystkich członków zespołu, jak również stopień zaawansowania merytorycznego projektu. Dodatkowo zaliczenie przedmiotu wymaga aktywnego uczestnictwa w pracy warsztatowej na zajęciach. Podczas zajęć jest sprawdzana lista obecności (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Modzelewski, Krzysztof Opolski
Prowadzący grup: Piotr Modzelewski, Krzysztof Opolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)