Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język programowania Python dla analityków danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW750
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język programowania Python dla analityków danych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 1 (6*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru- studia I stopnia EP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich IE
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nauczenie uczestników szybkiego i efektywnego wykorzystywania języka programowania Python na potrzeby przetwarzania i analizy danych w kontekście ekonomicznym. Studentom przedstawione zostaną najważniejsze biblioteki Pythona, które umożliwiają wykonywanie typowych zadań analityka biznesowego.

Pełny opis:

• Podstawa Pythona. Sposoby instalacji środowiska. Wykorzystanie Ipython Notebook.

• Podstawy programowania: struktury danych, kontrola przepływu, funkcje, obiekt, metoda

• “Debugowanie błędów”

• Algebra liniowa: Numpy

• Operacje na danych: Pandas

• Czas i daty

• Bazy danych a Python.

• Wizualizacje: Seaborn, matplotlib

• Animacje w Pythonie

• Python w internecie: korzystanie z API, JSON, XML, geokodowanie.

• Web scraping: requests, webdriver

• Proste aplikacje webowe: bottle.

Literatura:

Przedmiot dotyczy dynamicznie zmieniającego się środowiska programistycznego. W związku z tym zajęcia opierać się będą o materiały przygotowane, uaktualniane i udostępnione przez prowadzącego. Nie ma literatury obowiązkowej.

Literatura nieobowiązkowa.

Jake VanderPlas,Python Data Science Handbook Essential Tools for Working with Data, O'Reilly Media, 2016

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student po zakończeniu kursu zna podstawy programowania w języku Python.

Uczestnik zna sposób wykorzystania języka Python oraz podstawowych jego pakietów w przygotowaniu, obróbce i przeprowadzeniu wybranych analiz danych w szczególności z zakresu zjawisk ekonomii.

Uczestnik zna możliwości aplikacyjne przedstawionych metod transformacji i analizy danych.

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi przygotować środowisko programistyczne R wraz z niezbędnymi do tego pakietami.

Student potrafi sczytywać i przekształcać dane, będące podstawą analizy ekonomicznej.

Uczestnik potrafi wyczytać dane, określić jakość danych, dokonać podstawowych manipulacji na danych, agregować dane warunkowo

Student potrafi przygotować złożone wizualizacje danych ilustrujące zjawiska ekonomiczno-społeczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Uczestnik rozumie, że biegłe posługiwanie się językiem Python wymaga ciągłego praktykowania i doskonalenia własnych umiejętności, a niniejszy kurs daje mu umiejętności poszukiwania wiedzy.

Student rozumie, że język programowania oraz biblioteki, którymi się posługują podlegają ciągłym zmianą.

Student rozumie, że programowanie w Pythonie daje szereg uniwersalnych kompetencji, a dzięki wielu dostępnym bibliotekom swoje umiejętności może zastosować w wielu obszarach ekonomii jak również innych dziedzinach wiedzy.

SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywać się będzie na podstawie testu końcowego (test jednokrotnego wyboru) oraz pracy zaliczeniowej/projektu, którego celem jest wykorzystanie umiejętności zdobytych w trakcie semestru w analizie interesującego zbioru danych lub rozwiązania problemu analitycznego.

Test końcowy 40%

Projekt (realizowany poza zajęciami) 60%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Wilamowski
Prowadzący grup: Maciej Wilamowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)